2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠯᠠᠨ ᠮᠧᠰᠣᠫᠣᠲ᠋ᠠᠮᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠰᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠲᠡᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠴᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ "ᠰᠠᠷᠠ" ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ "ᠰᠠᠷ᠎ᠠ"ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠴᠤ ᠣᠳᠣ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠯᠢ ᠴᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠷᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: ᠭᠠᠷᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ

2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠦᠯ ᠦᠨ ᠪᠠ ᠭᠠᠷᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠬᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 28-29 ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ 29 ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠲᠠᠢ 2 ᠰᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠷᠢᠨ 28 ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠭ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠠᠳᠠᠭ ᠰᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠤᠨ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=2_ᠰᠠᠷ᠎ᠠ&oldid=399026》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ