2014 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
2014 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
Copa do Mundo de Futebol FIFA Brasil 2014
2014 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ
      ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ 12
      ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠡᠭᠦᠳ 12
ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠳ 203
      ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ 32
ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ
Gold medal.svg ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ  ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ (4 ᠍ ᠳᠠᠬᠢ (ᠳ᠋ᠡᠬᠢ) ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ)
Silver medal.svg ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ  ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ
Bronze medal.svg ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ  ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ
ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ  ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ
ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠮᠠᠷᠠᠺᠠᠨ᠎ᠠ
ᠷᠢᠤ᠋ ᠳ᠋ᠸ ᠵᠠᠨ᠋ᠸᠶᠢᠷᠤ᠋
ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ 3,429,873  (ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ 53,592)
ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ 64
      ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠳᠤ 820
ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠳ 171  (ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ 2.67)
      ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠳᠤ 2303  (ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ 2.81)
ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤᠴᠢ (ᠢᠳᠡ) ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ ᠬᠠᠮᠧᠰ ᠷᠣᠳᠢᠷᠭᠧᠰ  (6 ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
      ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠳᠤ ᠫᠸᠷᠢᠰ ᠳ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠺᠺᠣᠯᠢ
ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠷᠣᠪᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠫᠧᠷᠰᠢ
ᠦᠷᠤᠭᠤᠸᠠᠢ ᠯᠤᠢᠰ ᠰᠤᠷᠧᠰ  (11 ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠯᠢᠣᠨᠧᠯ ᠮᠧᠰᠰᠢ
ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠮᠠᠨᠤᠥᠯ ᠨᠣᠢᠧᠷ
← 2010
2018 →

2014 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ — ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ 20 ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠍ ᠳᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ-ᠫᠠᠤᠯᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠷᠧᠨᠠ ᠺᠣᠷᠢᠨᠲ᠋ᠢᠶᠠᠨᠰ ᠳᠤ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠍ ᠳᠦ ᠷᠢᠤ᠋ ᠳ᠋ᠸ ᠵᠠᠨ᠋ᠸᠶᠢᠷᠤ᠋ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠷᠠᠺᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠬᠠᠳᠠᠮᠠᠯ ᠲᠣᠯᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ
ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ1 ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ
ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
2014 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
2 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ
ᠠᠩᠭᠯᠢ2014 FIFA World Cup
ᠣᠷᠣᠰᠴᠧᠮᠫᠢᠣᠨᠠᠲ ᠮᠢᠷᠠ
ᠫᠣ ᠹᠦᠲᠪᠣᠯᠤ 2014
ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯCopa do Mundo FIFA de 2014
ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ: 1 – ᠪᠦᠲᠦᠨ᠂ 2 – ᠲᠣᠪᠴᠢ

ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠪᠣ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2007 ᠣᠨ ᠳᠤ Federation Internationale de Football Association ᠍ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠽᠧᠫᠫ ᠪᠯᠠᠲᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠢ ᠵᠠᠷᠯᠠᠪᠠ

20 ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ (Federation Internationale de Football Association) 2003 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠍ ᠳᠦ 1978 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨᠳ ᠰᠤᠩᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠡᠷᠡᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ 2007 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠍ ᠳᠦ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ Federation Internationale de Football Association ᠍ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ᠂ ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠮᠥᠴᠡ ᠳᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠍ ᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠮᠥᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

«ᠹᠦᠯᠡᠺᠣ» ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠣᠰᠺᠠᠷ ᠨᠢᠮᠧᠢᠧᠷ ᠨᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠣᠷᠣᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ «ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠣᠷᠢᠭ» (ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ Inspiração) ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 47 ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ 5-12 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠬᠦ ᠲᠡᠢ «ᠹᠦᠯᠡᠺᠣ» (Fuleco) ᠍ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ (futebol), ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ (ecologia) ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠳᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠬᠣᠪᠣᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ «ᠲᠠᠲᠤ ᠪᠣᠯ» (ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ Tolypeutes tricinctus) ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨᠵᠡᠢ᠃

ᠠᠳᠢᠳᠠᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ 1970 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠨ ᠯᠠ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ «ᠪᠷᠠᠽᠤᠶᠢᠺᠠ» (Adidas Brazuca) ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

1962 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ «We Are One (Ole Ola)» (ᠪᠢᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ) ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠲᠥᠷᠦᠵᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠫᠲ᠋ᠪᠤᠯᠵᠧᠨᠨᠢᠹᠧᠷ ᠯᠣᠫᠧᠰ᠂ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠺᠯᠠᠦ᠋ᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠯᠧᠢᠲ᠋ᠲ᠋ᠧ ᠨᠠᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠲᠠᠢ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠭᠠᠷᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ «Dar um Jeito» ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠮᠥᠴᠡ ᠳᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ — 576 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ. ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠳᠦᠩ 37 ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃[1]

ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢ 35,[2][3], ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢ 25, ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢ 22 ᠰᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢ 20, ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠ ᠶᠢ 14. ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ 9, ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠳ ᠲᠤ 8 ᠰᠠᠶᠠᠭᠠᠷ[4] ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2009 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ 12 ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 3.47 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠠᠮᠠ᠃ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠵᠠᠷᠤᠵᠠᠢ᠃[5]

ᠪᠧᠯᠤ-ᠣᠷᠢᠽᠣᠨᠲ᠋ᠢ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠺᠦ᠋ᠷᠢᠲ᠋ᠢᠪᠠ ᠺᠤᠶᠠᠪᠠ
«ᠮᠢᠨᠧᠢᠷᠠᠨ»
62,547 ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ
(ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ)
«ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ЦХ»
70,042 ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ
(ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ)
«ᠠᠷᠧᠨᠠ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠳᠠ»
43,981 ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ
(ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ)
«ᠠᠷᠧᠨᠠ ᠫᠠᠨᠲ᠋ᠠᠨᠠᠯ»
42,968 ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ
(ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ)
200px Brasilia Stadium - June 2013.jpg Arenadabaixada2.jpg Cuiaba Arena.jpg
ᠹᠣᠷᠲᠠᠯᠧᠽᠠ ᠮᠠᠨᠠᠦ᠋ᠰ
«ᠺᠠᠰᠲ᠋ᠧᠯᠠᠨ»
64,846 ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ
(ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ)
«ᠠᠮᠠᠽᠣᠨ»
42,374 ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ
(ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ)
Fortaleza Arena.jpg Arena Amazônia (2014) - 2.jpg
ᠨᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠫᠣᠷᠲᠤ-ᠠᠯᠧᠭᠷᠢ
«ᠠᠷᠧᠨᠠ ᠳᠠᠰ ᠳᠤᠨᠠᠰ»
42,086 ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ
(ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ)
«ᠪᠧᠢᠷᠠ-ᠷᠢᠣ»
51,300 ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ
(ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ)
ᠷᠧᠰᠢᠹᠢ ᠷᠢᠤ᠋ ᠳ᠋ᠸ ᠵᠠᠨ᠋ᠸᠶᠢᠷᠤ᠋ ᠰᠠᠯᠪᠠᠳᠣᠷ ᠰᠠᠩ-ᠫᠠᠤᠯᠤ
«ᠠᠷᠧᠨᠠ ᠫᠧᠷᠨᠠᠮᠪᠤᠺᠦ᠋»
46,154 ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ
(ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ)
«ᠮᠠᠷᠠᠺᠠᠨ ᠠ»
76,935 ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ
(ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ)
«ᠹᠣᠨᠲ᠋ᠧ-ᠨᠣᠸᠠ»
56,000 ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ
(ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ)
«ᠠᠷᠧᠨᠠ ᠺᠣᠷᠢᠨᠲ᠋ᠢᠶᠠᠨᠰ»
68,034 ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ
(ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ)
Itaipava Arena Pernambuco - Recife, Pernambuco, Brasil.jpg Maracana Stadium June 2013.jpg Arena Fonte Nova External View.jpg Arena Corinthians West Building.jpg

ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2011 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠯᠢ ᠲᠢᠪ᠂ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃[6] ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠍ ᠳᠦ ᠷᠢᠤ᠋ ᠳ᠋ᠸ ᠵᠠᠨ᠋ᠸᠶᠢᠷᠤ᠋ ᠳᠤ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ[7][8] ᠪᠠ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ Federation Internationale de Football Association ᠍ ᠦᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ 208 ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠦ 203 ᠨᠢ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠍ ᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠮᠢᠶᠠᠭ᠍ᠮᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ (1:2).

ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ 32 ᠪᠠᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2013 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠍ ᠳᠦ ᠳᠦᠩ ᠡᠴᠦᠰᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ 32 ᠪᠠᠭ ᠤᠨ 31 ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 24 ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠲᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠣᠭᠣᠰᠯᠠᠪ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ 1992 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠰᠣᠨᠢᠶ᠎ ᠠ ᠬᠧᠷᠦᠼᠧᠭᠣᠪᠢᠨᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠪᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠥᠷᠢᠰᠥᠯᠳᠥᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠦᠷᠲᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃[9] ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠭ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃[10] ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ 2002 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ОФК ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠥᠨᠵᠢᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ 32 ᠪᠠᠭ ᠢ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 2013 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡ᠃[11]

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ (4)
ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ (5)
ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ (0)
 • ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ

ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ (4)
ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ (6)

ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ (13)

██ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

██ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠴᠢ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ

██ ᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠥᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ

██ Federation Internationale de Football Association ᠍ ᠳᠦ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ᠰᠤᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠣᠨᠣᠭᠠᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠣᠨᠣᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ 2013 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠍ ᠳᠦ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠠ ᠳ᠋ᠢ ᠰᠠᠨ ᠵᠤᠨ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃[12]

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠰᠤ ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ᠂ 2013 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠰᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ (1), ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ (2), ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ (3), ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ (4), ᠪᠧᠯᠬᠢ (5), ᠦᠷᠤᠭᠤᠸᠠᠢ (6) ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠱᠸᠧᠢᠴᠠᠷ ᠤᠨ (7) ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠮᠠᠩᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷᠲᠠᠢ᠃[13] ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡᠳ ᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ᠂ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠱᠣᠳᠠᠵᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠳᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠳ ᠲᠦ ᠰᠤᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃[14]

1 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠭᠰᠤ
(ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ)
2 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠭᠰᠤ
(ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ)
3 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠭᠰᠤ
(ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ)
4 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠭᠰᠤ
(ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ)
32 ᠪᠠᠭ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ 8 ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠪᠠ
A ᠬᠡᠰᠡᠭ B ᠬᠡᠰᠡᠭ C ᠬᠡᠰᠡᠭ D ᠬᠡᠰᠡᠭ
 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ  ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ  ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ  ᠦᠷᠤᠭᠤᠸᠠᠢ
 ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ  ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ  ᠭᠷᠧᠺ  ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠᠷᠢᠺᠠ
 ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ  ᠴᠢᠯᠢ  ᠺᠣᠲ᠋ ᠳ'ᠢᠪᠤ ᠪᠠᠷ  ᠠᠩᠭᠯᠢ
 ᠺᠠᠮᠧᠷᠦᠨ  ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠠᠯ  ᠶᠠᠫᠣᠨ  ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ
E ᠬᠡᠰᠡᠭ F ᠬᠡᠰᠡᠭ G ᠬᠡᠰᠡᠭ H ᠬᠡᠰᠡᠭ
 ᠰᠸᠢᠰ  ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ  ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ  ᠪᠧᠯᠬᠢ
 ᠡᠺᠸᠠᠳᠣᠷ  ᠪᠣᠰᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠾᠧᠷᠽᠧᠭᠣᠸᠢᠨᠠ  ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ  ᠠᠯᠵᠢᠷᠢᠶ ᠠ
 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ  ᠢᠷᠡᠨ  ᠭᠠᠨᠠ  ᠣᠷᠣᠰ
 ᠭᠣᠩ ᠳᠤᠷᠠᠰ  ᠨᠢᠭᠧᠷᠢᠢ ᠠ  ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ

ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠳ ᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ 16 ᠍ ᠲᠤ ᠣᠨᠣᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠡᠷᠢᠮᠪᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ:

 1. ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠂ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠰᠤᠨ ᠣᠨᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠪᠦᠷᠢ;
 2. ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠥᠷᠢᠭᠦᠦ᠂ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠥᠷᠢᠭᠦᠦ;
 3. ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠪᠦᠷᠢ᠃

ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ (UTC+08)

A ᠬᠡᠰᠡᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ
ᠪᠠᠭ

ᠲᠴ
ᠬᠳ

АГ
ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ

 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ 3 2 1 0 7 2 +5 7
 ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ 3 2 1 0 4 1 +3 7
 ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ 3 1 0 2 6 6 0 3
 ᠺᠠᠮᠧᠷᠦᠨ 3 0 0 3 1 9 −8 0
2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13, 04:00 UTC+08:00
 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ 3:1 (1:1)  ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ
ᠨᠢᠮᠤᠷ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 2971 ᠪᠠ ᠫᠧᠨ᠃

ᠣᠰᠺᠠᠷ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 90+1
ᠭᠣᠣᠯ ᠮᠠᠷᠰᠧᠯᠠ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 11 ᠪᠠ ᠠᠪᠠ ᠳᠤ᠃
ᠰᠠᠩ-ᠫᠠᠤᠯᠤᠠᠷᠧᠨᠠ ᠺᠣᠷᠢᠨᠲ᠋ᠢᠶᠠᠨᠰ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 62 103
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠡᠴᠢ ᠨᠢᠰᠢᠮᠤᠷᠠ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠩ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14, 24:00 UTC+08:00
 ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ 1:0 (0:0)  ᠺᠠᠮᠧᠷᠦᠨ
ᠫᠧᠷᠠᠯᠲ᠋ᠠ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 61
ᠭᠣᠣᠯ
ᠨᠲᠠᠯ᠎ᠠᠠᠷᠧᠨᠠ ᠳᠠᠰ ᠳᠤᠨᠠᠰ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 39 216
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠺᠠᠮᠧᠷᠦᠨ ᠸᠢᠯᠮᠠᠷ ᠷᠣᠯᠢᠳᠠᠨ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18, 03:00 UTC+08:00
 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ 0:0 (0:0)  ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ
ᠹᠣᠷᠲᠠᠯᠧᠽᠠᠺᠠᠰᠲ᠋ᠧᠯᠠᠨ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 60 342
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠲᠦᠷᠺ ᠵᠠᠨᠧᠢᠲ᠋ ᠴᠠᠺ ᠤᠷ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19, 07:00 UTC+08:00
 ᠺᠠᠮᠧᠷᠦᠨ 0:4 (0:1)  ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ
ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠯᠢᠴᠢ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 11

ᠫᠧᠷᠢᠰᠢᠴ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 48

ᠮᠠᠨᠵᠤᠬᠢᠴ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 61 ᠪᠠ 73
ᠮᠠᠨᠠᠦ᠋ᠰᠠᠮᠠᠽᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 39 982
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠫᠡᠳ᠋ᠷᠣ ᠫᠷᠣᠧᠩᠰᠠ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24, 04:00 UTC+08:00
 ᠺᠠᠮᠧᠷᠦᠨ 1:4 (1:2)  ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ
ᠮᠠᠲ᠋ᠢᠫ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 26
ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠢᠮᠤᠷ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 17
,
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 35

ᠹᠷ ᠲᠦ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 50

ᠹᠧᠷᠨᠠᠨᠳᠢᠨᠣ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 84
ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠢ ᠪᠠᠨᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠨ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 69 112
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠶᠦᠩ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠢᠺᠰᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24, 04:00 UTC+08:00
 ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ 1:3 (0:0)  ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ
ᠫᠧᠷᠢᠰᠢᠴ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 87
ᠭᠣᠣᠯ ᠮᠠᠷᠺᠧᠰ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 72

ᠭᠤᠸᠠᠷᠲᠠᠳᠣ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 75

ᠡᠷᠨᠠᠨᠳᠧᠰ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 82
ᠷᠧᠰᠢᠹᠢᠠᠷᠧᠨᠠ ᠫᠧᠷᠨᠠᠮᠪᠤᠺᠦ᠋
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 41 212
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠷᠠᠪᠰᠢᠨ ᠢᠷᠮᠠᠲᠠᠪᠠ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

B ᠬᠡᠰᠡᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠭ

ᠲᠴ
ᠬᠳ

АГ
ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ

 ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ 3 3 0 0 10 3 +7 9
 ᠴᠢᠯᠢ 3 2 0 1 5 3 +2 6
 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ 3 1 0 2 4 7 −3 3
 ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠠᠯ 3 0 0 3 3 9 −6 0
2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14, 03:00 UTC+08:00
 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ 1:5 (1:1)  ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ
ᠠᠯᠠᠨᠰᠠ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 27 ᠪᠠ ᠫᠧᠨ᠃
ᠭᠣᠣᠯ ᠸᠠᠩ ᠫᠧᠷᠰᠢ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 44 ᠪᠠ 72

ᠷᠣᠪᠪᠧᠨ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 53 ᠪᠠ 80

ᠳᠧ ᠸᠷᠧᠢ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 65
ᠰᠠᠯᠪᠠᠳᠣᠷᠹᠣᠨᠲ᠋ᠧ-ᠨᠣᠸᠠ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 48 173
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠺᠣᠯᠠ ᠷᠢᠼᠼᠣᠯᠢ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠩ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14, 07:00 UTC+08:00
 ᠴᠢᠯᠢ 3:1 (2:1)  ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠠᠯ
ᠰᠠᠨᠴᠢᠰ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 12

ᠸᠠᠯᠳᠢᠪᠢᠶ᠎ᠠ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 14

ᠪᠣᠰᠧᠵᠢᠷ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 90+2
ᠭᠣᠣᠯ ᠺᠡᠭᠢᠯ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 36
ᠺᠤᠶᠠᠪᠠᠠᠷᠧᠨᠠ ᠫᠠᠨᠲ᠋ᠠᠨᠠᠯ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 40 275
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠴᠢᠯᠢ ᠨᠤᠮᠤᠨᠳᠡᠧᠽ ᠳᠤᠡ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠩ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19, 03:00 UTC+08:00
 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ 0:2 (0:2)  ᠴᠢᠯᠢ
ᠭᠣᠣᠯ ᠸᠠᠷᠭᠠᠰ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 20

ᠠᠷᠠᠩᠭᠢᠰ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 44
ᠷᠢᠤ᠋ ᠳ᠋ᠸ ᠵᠠᠨ᠋ᠸᠶᠢᠷᠤ᠋ᠮᠠᠷᠠᠺᠠᠨ᠎ᠠ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 74 101
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠮᠠᠷᠺ ᠭᠧᠢᠧᠷ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19, 24:00 UTC+08:00
 ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠠᠯ 2:3 (1:1)  ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ
ᠺᠡᠭᠢᠯ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 21

ᠧᠳᠢᠨᠠᠺ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 54 ᠪᠠ ᠫᠧᠨ᠃
ᠭᠣᠣᠯ ᠷᠣᠪᠪᠧᠨ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 20

ᠸᠠᠩ ᠫᠧᠷᠰᠢ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 58

ᠳ᠋ᠧᠫᠠᠢ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 68
ᠫᠣᠷᠲᠤ-ᠠᠯᠧᠭᠷᠢᠪᠧᠢᠷᠠ ᠷᠢᠣ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 42 877
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠠᠯᠵᠢᠷᠢᠶ ᠠ ᠵᠢᠮᠧᠯ ᠠᠶᠤᠮᠤᠳᠢ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24, 24:00 UTC+08:00
 ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠠᠯ 0:3 (0:1)  ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ
ᠭᠣᠣᠯ ᠸᠢᠯᠢᠶ᠎ᠠ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 36

ᠲᠣᠷᠷᠧᠰ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 69

ᠮᠠᠲ᠋ᠠ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 82
ᠺᠦ᠋ᠷᠢᠲ᠋ᠢᠪᠠᠠᠷᠧᠨᠠ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠳᠠ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 39 375
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠪᠠᠾᠷᠧᠶᠢᠨ ᠨᠪᠠᠹ ᠱᠤᠺᠷᠠᠯᠯᠠ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24, 24:00 UTC+08:00
 ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ 2:0 (0:0)  ᠴᠢᠯᠢ
ᠹᠧᠷ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 77

ᠳ᠋ᠧᠫᠠᠢ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 90+2
ᠭᠣᠣᠯ
ᠰᠠᠩ-ᠫᠠᠤᠯᠤᠠᠷᠧᠨᠠ ᠺᠣᠷᠢᠨᠲ᠋ᠢᠶᠠᠨᠰ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 62 996
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠭᠠᠨᠪᠢ ᠪᠠᠺᠠᠷᠢ ᠭᠠᠰᠰᠠᠮ᠎ᠠ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

C ᠬᠡᠰᠡᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠭ

ᠲᠴ
ᠬᠳ

АГ
ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ

 ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ 3 3 0 0 9 2 +7 9
 ᠭᠷᠧᠺ 3 1 1 1 2 4 −2 4
 ᠺᠣᠲ᠋ ᠳ'ᠢᠪᠤ ᠪᠠᠷ 3 1 0 2 4 5 −1 3
 ᠶᠠᠫᠣᠨ 3 0 1 2 2 6 −4 1
2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15, 24:00 UTC+08:00
 ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ 3:0 (1:0)  ᠭᠷᠧᠺ
ᠠᠷᠮᠧᠷᠣ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 5

ᠭᠤᠲᠧᠷᠷᠧᠰ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 58

ᠷᠣᠳᠢᠷᠭᠧᠰ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 90+3
ᠭᠣᠣᠯ
ᠪᠧᠯᠤ-ᠣᠷᠢᠽᠣᠨᠲ᠋ᠢᠮᠢᠨᠧᠢᠷᠠᠨ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 57 174
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠮᠠᠷᠺ ᠭᠧᠢᠧᠷ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15, 09:00 UTC+08:00
 ᠺᠣᠲ᠋ ᠳ'ᠢᠪᠤ ᠪᠠᠷ 2:1 (0:1)  ᠶᠠᠫᠣᠨ
ᠪᠣᠨᠢ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 64

ᠵᠧᠷᠸᠢᠨᠣ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 66
ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠣᠩᠳᠠ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 16
ᠷᠧᠰᠢᠹᠢᠠᠷᠧᠨᠠ ᠫᠧᠷᠨᠠᠮᠪᠣᠺᠣ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 40,267
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠴᠢᠯᠢ ᠡᠩᠷᠢᠺᠧ ᠣᠰᠰᠧᠰ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20, 24:00 UTC+08:00
 ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ 2:1 (0:0)  ᠺᠣᠲ᠋ ᠳ'ᠢᠪᠤ ᠪᠠᠷ
ᠷᠣᠳᠢᠷᠭᠧᠰ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 64

ᠺᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠣ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 70
ᠭᠣᠣᠯ ᠵᠧᠷᠸᠢᠨᠣ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 73
ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠢ ᠪᠠᠨᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 68 748
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠣᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠤᠪᠪ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20, 06:00 UTC+08:00
 ᠶᠠᠫᠣᠨ 0:0 (0:0)  ᠭᠷᠧᠺ
ᠨᠲᠠᠯ᠎ᠠᠠᠷᠧᠨᠠ ᠳᠠᠰ ᠳᠤᠨᠠᠰ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 39 485
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠰᠠᠯᠢᠪᠠᠳᠣᠷ ᠬᠣᠧᠯ ᠠᠭᠢᠯᠠᠷ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25, 05:00 UTC+08:00
 ᠶᠠᠫᠣᠨ 1:4 (1:1)  ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ
ᠣᠺᠠᠽᠠᠺᠢ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 45+1
ᠭᠣᠣᠯ ᠺᠦ᠋ᠠᠳ᠋ᠳᠠ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 17 ᠪᠠ ᠫᠧᠨ᠃

ᠮᠠᠷᠲ᠋ᠢᠨ᠋ᠧᠰ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 55
,
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 82

ᠷᠣᠳᠢᠷᠭᠧᠰ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 89
ᠺᠤᠶᠠᠪᠠᠠᠷᠧᠨᠠ ᠫᠠᠨᠲ᠋ᠠᠨᠠᠯ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 40 340
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠫᠡᠳ᠋ᠷᠣ ᠫᠷᠣᠧᠩᠰᠠ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25, 04:00 UTC+08:00
 ᠭᠷᠧᠺ 2:1 (1:0)  ᠺᠣᠲ᠋ ᠳ'ᠢᠪᠤ ᠪᠠᠷ
ᠰᠠᠮᠤᠷᠢᠰ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 42

ᠰᠠᠮᠤᠷᠠᠰ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 90+3 ᠪᠠ ᠫᠧᠨ᠃
ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠨᠢ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 74
ᠹᠣᠷᠲᠠᠯᠧᠽᠠᠺᠠᠰᠲ᠋ᠧᠯᠠᠨ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 59 095
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠡᠺᠸᠠᠳᠣᠷ ᠺᠠᠷᠯᠣᠰ ᠸᠧᠷᠠ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

D ᠬᠡᠰᠡᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠭ

ᠲᠴ
ᠬᠳ

АГ
ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ

 ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠᠷᠢᠺᠠ 3 2 1 0 4 1 +3 7
 ᠦᠷᠤᠭᠤᠸᠠᠢ 3 2 0 1 4 4 0 6
 ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 3 1 0 2 2 3 −1 3
 ᠠᠩᠭᠯᠢ 3 0 1 2 2 4 −2 1
2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15, 03:00 UTC+08:00
 ᠦᠷᠤᠭᠤᠸᠠᠢ 1:3 (1:0)  ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠᠷᠢᠺᠠ
ᠺᠪᠠᠨᠢ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 24
(ᠫᠧᠨ᠃)
ᠭᠣᠣᠯ ᠺᠥᠮᠫᠪᠧᠯᠯ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 54

ᠳᠤᠷᠲ᠋ᠧ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 57

ᠤᠡᠨᠢᠶ᠎ᠠ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 84
ᠹᠣᠷᠲᠠᠯᠧᠽᠠᠺᠠᠰᠲ᠋ᠧᠯᠠᠨ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 58,679
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠹᠧᠯᠢᠺᠰ ᠪᠷᠢᠬᠤ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠩ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15, 07:00 UTC+08:00
 ᠠᠩᠭᠯᠢ 1:2 (1:1)  ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ
ᠰᠲ᠋ᠠᠷᠷᠢᠵᠤ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 37
ᠭᠣᠣᠯ ᠮᠠᠷᠺᠢᠽᠢᠣ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 35

ᠪᠠᠯᠣᠲ᠋ᠧᠯᠯᠢ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 50
ᠮᠠᠨᠠᠦ᠋ᠰᠠᠮᠠᠽᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 39,800
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠪᠤᠷᠠᠨ ᠺᠶᠣᠢᠫᠧᠷᠰ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠩ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20, 03:00 UTC+08:00
 ᠦᠷᠤᠭᠤᠸᠠᠢ 2:1 (1:0)  ᠠᠩᠭᠯᠢ
ᠰᠤᠷᠧᠰ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 39 ᠪᠠ 85
ᠭᠣᠣᠯ ᠷᠦᠨᠢ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 75
ᠰᠠᠩ-ᠫᠠᠤᠯᠤᠠᠷᠧᠨᠠ ᠺᠣᠷᠢᠨᠲ᠋ᠢᠶᠠᠨᠰ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 62 575
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠺᠠᠷᠯᠣᠰ ᠺᠠᠷᠪᠠᠯᠣ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21, 24:00 UTC+08:00
 ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 0:1 (0:1)  ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠᠷᠢᠺᠠ
ᠭᠣᠣᠯ ᠷᠦᠢᠰ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 44
ᠷᠧᠰᠢᠹᠢᠠᠷᠧᠨᠠ ᠫᠧᠷᠨᠠᠮᠪᠣᠺᠣ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 40 285
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠴᠢᠯᠢ ᠡᠩᠷᠢᠺᠧ ᠣᠰᠰᠧᠰ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25, 24:00 UTC+08:00
 ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 0:1 (0:0)  ᠦᠷᠤᠭᠤᠸᠠᠢ
ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠣᠳᠣᠨ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 81
ᠨᠲᠠᠯ᠎ᠠᠠᠷᠧᠨᠠ ᠳᠠᠰ ᠳᠤᠨᠠᠰ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 39 706
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ ᠮᠠᠷᠺᠣ ᠷᠣᠳᠢᠷᠭᠧᠰ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25, 24:00 UTC+08:00
 ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠᠷᠢᠺᠠ 0:0 (0:0)  ᠠᠩᠭᠯᠢ
ᠪᠧᠯᠤ-ᠣᠷᠢᠽᠣᠨᠲ᠋ᠢᠮᠢᠨᠧᠢᠷᠠᠨ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 57 823
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠠᠯᠵᠢᠷᠢᠶ ᠠ ᠵᠢᠮᠧᠯ ᠬᠠᠶᠢᠮᠦ᠋ᠳᠢ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

E ᠬᠡᠰᠡᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠭ

ᠲᠴ
ᠬᠳ

АГ
ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ

 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 3 2 1 0 8 2 +6 7
 ᠰᠸᠢᠰ 3 2 0 1 7 6 +1 6
 ᠡᠺᠸᠠᠳᠣᠷ 3 1 1 1 3 3 0 4
 ᠭᠣᠩ ᠳᠤᠷᠠᠰ 3 0 0 3 1 8 −7 0
2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16, 24:00 UTC+08:00
 ᠰᠸᠢᠰ 2:1 (0:1)  ᠡᠺᠸᠠᠳᠣᠷ
ᠮᠧᠬᠮᠧᠳᠢ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 48

ᠰᠧᠹᠧᠷᠣᠸᠢᠴ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 90+3
ᠭᠣᠣᠯ ᠡ᠃ᠸᠠᠯᠧᠨᠰᠢᠶᠠ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 22
ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠢ ᠪᠠᠨᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠨ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 69 432
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠷᠠᠪᠰᠢᠨ ᠢᠷᠮᠠᠲᠠᠪᠠ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16, 03:00 UTC+08:00
 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 3:0 (1:0)  ᠭᠣᠩ ᠳᠤᠷᠠᠰ
ᠪᠧᠨ᠋ᠽᠧᠮᠠ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 45 ᠪᠠ ᠫᠧᠨ᠃
,
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 72

ᠸᠠᠯᠢᠳᠤᠷᠧᠰ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 48 ᠪᠠ ᠠᠪᠠ ᠳᠤ᠃
ᠭᠣᠣᠯ
ᠫᠣᠷᠲᠤ-ᠠᠯᠧᠭᠷᠢᠪᠧᠢᠷᠠ-ᠷᠢᠣ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 42 991
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠰᠠᠨᠳᠤᠷᠣ ᠷᠢᠴᠴᠢ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21, 03:00 UTC+08:00
 ᠰᠸᠢᠰ 2:5 (0:3)  ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ
ᠪᠯᠧᠷᠢᠮ ᠵᠧᠮᠠᠶᠢᠯ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 81

ᠵᠠᠺᠠ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 87
ᠭᠣᠣᠯ ᠵᠢᠷᠤ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 17

ᠮᠠᠲ᠋ᠶᠢᠳᠢ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 18

ᠸᠠᠯᠪᠤᠢᠨᠠ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 40

ᠪᠧᠨ᠋ᠽᠧᠮᠠ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 67

ᠰᠢᠰᠰᠣᠺᠣ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 73
ᠰᠠᠯᠪᠠᠳᠣᠷᠹᠣᠨᠲ᠋ᠧ ᠨᠣᠸᠠ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 51 003
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠪᠤᠷᠠᠨ ᠺᠶᠣᠢᠫᠧᠷᠰ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21, 06:00 UTC+08:00
 ᠭᠣᠩ ᠳᠤᠷᠠᠰ 1:2 (1:1)  ᠡᠺᠸᠠᠳᠣᠷ
ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠢᠯ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 31
ᠭᠣᠣᠯ ᠡ᠃ ᠸᠠᠯᠧᠨᠰᠢᠶᠠ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 34 ᠪᠠ 65
ᠺᠦ᠋ᠷᠢᠲ᠋ᠢᠪᠠᠠᠷᠧᠨᠠ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠳᠠ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 39 224
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠠᠯ ᠪᠧᠨ᠋ᠵᠠᠮᠢᠨ ᠤᠣᠯᠢᠮᠠᠰ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26, 05:00 UTC+08:00
 ᠭᠣᠩ ᠳᠤᠷᠠᠰ 0:3 (0:2)  ᠰᠸᠢᠰ
ᠭᠣᠣᠯ ᠱᠠᠺᠢᠷᠢ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 6
,
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 31
,
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 71
ᠮᠠᠨᠠᠦ᠋ᠰᠠᠮᠠᠽᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 40 322
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠧᠰᠲ᠋ᠣᠷ ᠫᠢᠲ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26, 04:00 UTC+08:00
 ᠡᠺᠸᠠᠳᠣᠷ 0:0 (0:0)  ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ
ᠷᠢᠤ᠋ ᠳ᠋ᠸ ᠵᠠᠨ᠋ᠸᠶᠢᠷᠤ᠋ᠮᠠᠷᠠᠺᠠᠨ᠎ᠠ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 73 749
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠺᠣᠲ᠋ ᠳ'ᠢᠪᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠮᠤᠨᠳᠡᠧᠽ ᠳᠤᠡ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

F ᠬᠡᠰᠡᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠭ

ᠲᠴ
ᠬᠳ

АГ
ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ

 ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ 3 3 0 0 6 3 +3 9
 ᠨᠢᠭᠧᠷᠢᠢ ᠠ 3 1 1 1 3 3 0 4
 ᠪᠣᠰᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠾᠧᠷᠽᠧᠭᠣᠸᠢᠨᠠ 3 1 0 2 4 4 0 3
 ᠢᠷᠡᠨ 3 0 1 2 1 4 −3 1

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16, 06:00 UTC+08:00
 ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ 2:1 (1:0)  ᠪᠣᠰᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠾᠧᠷᠽᠧᠭᠣᠸᠢᠨᠠ
ᠺᠣᠯᠠᠱᠨᠠᠴᠠ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 3 ᠪᠠ ᠠᠪᠠ ᠳᠤ᠃

ᠮᠧᠰᠰᠢ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 65
ᠭᠣᠣᠯ ᠢᠪᠥᠱᠧᠸᠢᠴ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 84
ᠷᠢᠤ᠋ ᠳ᠋ᠸ ᠵᠠᠨ᠋ᠸᠶᠢᠷᠤ᠋ᠮᠠᠷᠠᠺᠠᠨ᠎ᠠ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 74689
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Country data SAL ᠬᠣᠧᠯ ᠠᠭᠢᠯᠠᠷ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17, 03:00 UTC+08:00
 ᠢᠷᠡᠨ 0:0 (0:0)  ᠨᠢᠭᠧᠷᠢᠢ ᠠ
ᠺᠦ᠋ᠷᠢᠲ᠋ᠢᠪᠠᠠᠷᠧᠨᠠ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠳᠠ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 39,081
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠡᠺᠸᠠᠳᠣᠷ ᠺᠠᠷᠯᠣᠰ ᠸᠧᠷᠠ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22, 24:00 UTC+08:00
 ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ 1:0 (0:0)  ᠢᠷᠡᠨ
ᠮᠧᠰᠰᠢ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 90+1
ᠭᠣᠣᠯ
ᠪᠧᠯᠤ-ᠣᠷᠢᠽᠣᠨᠲ᠋ᠢᠮᠢᠨᠧᠢᠷᠠᠨ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 57 698
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠰᠧᠷᠪᠢ ᠮᠢᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤ ᠮᠠᠵᠢᠴ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22, 07:00 UTC+08:00
 ᠨᠢᠭᠧᠷᠢᠢ ᠠ 1:0 (1:0)  ᠪᠣᠰᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠾᠧᠷᠽᠧᠭᠣᠸᠢᠨᠠ
ᠣᠳᠧᠵᠸᠢᠩ ᠢᠧ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 29
ᠭᠣᠣᠯ
ᠺᠤᠶᠠᠪᠠᠠᠷᠧᠨᠠ ᠫᠠᠨᠲ᠋ᠠᠨᠠᠯ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 39 081
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠰᠢᠨ᠎ ᠡ ᠽᠸᠨᠯᠠᠨᠲᠤ᠋ ᠫᠢᠲ᠋ᠧᠷ ᠣ'ᠯᠢᠷᠢ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26, 24:00 UTC+08:00
 ᠨᠢᠭᠧᠷᠢᠢ ᠠ 2:3 (1:2)  ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ
ᠮᠥᠰᠥᠶᠠ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 4
,
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 47
ᠭᠣᠣᠯ ᠮᠧᠰᠰᠢ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 3
,
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 45+1

ᠷᠣᠬᠣ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 50
ᠫᠣᠷᠲᠤ-ᠠᠯᠧᠭᠷᠢᠪᠧᠢᠷᠠ-ᠷᠢᠣ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 43 285
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠺᠣᠯᠠ ᠷᠢᠼᠼᠣᠯᠢ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26, 24:00 UTC+08:00
 ᠪᠣᠰᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠾᠧᠷᠽᠧᠭᠣᠸᠢᠨᠠ 3:1 (1:0)  ᠢᠷᠡᠨ
ᠵᠧᠺᠣ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 23

ᠫᠢᠶᠠᠨᠢᠴ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 59

ᠸᠷᠰᠢᠸᠢᠴ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 83
ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠤᠴᠢᠨᠨᠡᠵ ᠲᠤ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 82
ᠰᠠᠯᠪᠠᠳᠣᠷᠹᠣᠨᠲ᠋ᠧ-ᠨᠣᠸᠠ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 48 011
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠺᠠᠷᠯᠣᠰ ᠸᠧᠯᠰᠺᠣ ᠺᠠᠷᠪᠠᠯᠣ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

G ᠬᠡᠰᠡᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠭ

ᠲᠴ
ᠬᠳ

АГ
ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ

 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 3 2 1 0 7 2 +5 7
 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ 3 1 1 1 4 4 0 4
 ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ 3 1 1 1 4 7 −3 4
 ᠭᠠᠨᠠ 3 0 1 2 4 6 −2 1

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17, 24:00 UTC+08:00
 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 4:0 (3:0)  ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ
ᠮᠦᠯᠯᠧᠷ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 11ᠫᠧᠨ᠃ ᠪᠠ 45+1
,
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 78

ᠬᠤᠮᠮᠧᠯᠰ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 32
ᠭᠣᠣᠯ
ᠰᠠᠯᠪᠠᠳᠣᠷᠹᠣᠨᠲ᠋ᠧ-ᠨᠣᠸᠠ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 51,081
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠰᠧᠷᠪᠢ ᠮᠢᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤ ᠮᠠᠵᠢᠴ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17, 06:00 UTC+08:00
 ᠭᠠᠨᠠ 1:2 (0:1)  ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ
ᠠᠶᠤᠶᠢ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 82
ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠧᠮᠫᠰᠢ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 1

ᠪᠰᠺᠰ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 86
ᠨᠲᠠᠯ᠎ᠠᠠᠷᠧᠨᠠ ᠳᠠᠰ ᠳᠤᠨᠠᠰ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 39,760
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠶᠦᠩ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠢᠺᠰᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22, 03:00 UTC+08:00
 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 2:2 (0:0)  ᠭᠠᠨᠠ
ᠭᠶᠼᠧ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 51

ᠺᠯᠣᠽᠧ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 71
ᠭᠣᠣᠯ ᠠ᠃ ᠠᠶᠤᠶᠢ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 54

ᠭᠠᠶᠠᠩ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 63
ᠹᠣᠷᠲᠠᠯᠧᠽᠠᠺᠠᠰᠲ᠋ᠧᠯᠠᠨ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 59 621
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠰᠠᠨᠳᠤᠷᠣ ᠷᠢᠴᠴᠢ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23, 07:00 UTC+08:00
 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ 2:2 (0:1)  ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ
ᠵᠣᠩᠰᠣ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 64

ᠳᠧᠮᠫᠰᠢ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 81
ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠠᠨᠢ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 5

ᠸᠠᠷᠧᠯ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 90+5
ᠮᠠᠨᠠᠦ᠋ᠰᠠᠮᠠᠽᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 40 123
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠧᠰᠲ᠋ᠣᠷ ᠫᠢᠲ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27, 24:00 UTC+08:00
 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ 0:1 (0:0)  ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ
ᠭᠣᠣᠯ ᠮᠦᠯᠯᠧᠷ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 55
ᠷᠧᠰᠢᠹᠢᠠᠷᠧᠨᠠ ᠫᠧᠷᠨᠠᠮᠪᠣᠺᠣ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 41 876
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠷᠠᠪᠰᠢᠨ ᠢᠷᠮᠠᠲᠠᠪᠠ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27, 24:00 UTC+08:00
 ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ 2:1 (1:0)  ᠭᠠᠨᠠ
ᠪᠣᠶᠢᠶ᠎ᠡ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 31 ᠪᠠ ᠠᠪᠠ ᠳᠤ᠃

ᠷᠤᠨᠠᠯᠳᠠ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 80
ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠠᠶᠠᠩ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 57
ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠢ ᠪᠠᠨᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 67 540
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

H ᠬᠡᠰᠡᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠭ

ᠲᠴ
ᠬᠳ

АГ
ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ

 ᠪᠧᠯᠬᠢ 3 3 0 0 4 1 +3 9
 ᠠᠯᠵᠢᠷᠢᠶ ᠠ 3 1 1 1 6 5 +1 4
 ᠣᠷᠣᠰ 3 0 2 1 2 3 −1 2
 ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ 3 0 1 2 3 6 −3 1

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18, 24:00 UTC+08:00
 ᠪᠧᠯᠬᠢ 2:1 (0:1)  ᠠᠯᠵᠢᠷᠢᠶ ᠠ
ᠹᠧᠯᠯᠠᠶᠢᠨᠢ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 70

ᠮᠧᠷᠲ᠋ᠧᠨᠰ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 80
ᠭᠣᠣᠯ ᠹᠧᠤᠯ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 25 ᠪᠠ ᠫᠧᠨ᠃
ᠪᠧᠯᠤ-ᠣᠷᠢᠽᠣᠨᠲ᠋ᠢᠮᠢᠨᠧᠢᠷᠠᠨ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 56 800
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ ᠮᠠᠷᠺᠣ ᠷᠣᠳᠢᠷᠭᠧᠰ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18, 07:00 UTC+08:00
 ᠣᠷᠣᠰ 1:1 (0:0)  ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ
ᠺᠧᠷᠵᠠᠺᠣᠸ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 74
ᠭᠣᠣᠯ ᠺᠶᠣᠨ ᠬᠠ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 68
ᠺᠤᠶᠠᠪᠠᠠᠷᠧᠨᠠ ᠫᠠᠨᠲ᠋ᠠᠨᠠᠯ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 37 603
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠧᠰᠲ᠋ᠣᠷ ᠫᠢᠲ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23, 24:00 UTC+08:00
 ᠪᠧᠯᠬᠢ 1:0 (0:0)  ᠣᠷᠣᠰ
ᠣᠷᠢᠵᠢ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 88
ᠭᠣᠣᠯ
ᠷᠢᠤ᠋ ᠳ᠋ᠸ ᠵᠠᠨ᠋ᠸᠶᠢᠷᠤ᠋ᠮᠠᠷᠠᠺᠠᠨ᠎ᠠ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 73 819
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠹᠧᠯᠢᠺᠰ ᠪᠷᠢᠬᠤ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23, 03:00 UTC+08:00
 ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ 2:4 (0:3)  ᠠᠯᠵᠢᠷᠢᠶ ᠠ
ᠰᠣᠨ ᠬᠶᠣᠨ ᠮᠢᠩ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 50
</br>ᠺᠦ᠋ ᠵᠠ ᠴᠢᠯ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 72
ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠯᠢᠮᠠᠨᠢ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 26

ᠬᠠᠯᠢᠰᠢ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 28

ᠵᠠᠪᠤ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 38

ᠪᠷᠠᠬᠢᠮᠢ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 62
ᠫᠣᠷᠲᠤ-ᠠᠯᠧᠭᠷᠢᠪᠧᠢᠷᠠ ᠷᠢᠣ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 42 732
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ ᠸᠢᠯᠮᠠᠷ ᠷᠣᠯᠢᠳᠠᠨ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27, 04:00 UTC+08:00
 ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ 0:1 (0:0)  ᠪᠧᠯᠬᠢ
ᠭᠣᠣᠯ ᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠩ ᠢᠶᠸᠨ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 77
ᠰᠠᠩ-ᠫᠠᠤᠯᠤᠠᠷᠧᠨᠠ ᠺᠣᠷᠢᠨᠲ᠋ᠢᠶᠠᠨᠰ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 61 397
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠠᠯ ᠪᠧᠨ᠋ᠵᠠᠮᠢᠨ ᠤᠣᠯᠢᠮᠠᠰ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27, 04:00 UTC+08:00
 ᠠᠯᠵᠢᠷᠢᠶ ᠠ 1:1 (0:1)  ᠣᠷᠣᠰ
ᠰᠯᠢᠮᠠᠨᠢ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 60
ᠭᠣᠣᠯ ᠺᠣᠺᠣᠷᠢᠨ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 6
ᠺᠦ᠋ᠷᠢᠲ᠋ᠢᠪᠠᠠᠷᠧᠨᠠ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠳᠠ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 39 311
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠲᠦᠷᠺ ᠵᠠᠨᠧᠢᠲ᠋ ᠴᠠᠺ ᠤᠷ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠢᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ 16 ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ 8 ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ
                           
6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 – ᠪᠧᠯᠤ-ᠣᠷᠢᠽᠣᠨᠲ᠋ᠢ            
  ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ (ᠫᠧᠨ᠃)  1(3)
7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 – ᠹᠣᠷᠲᠠᠯᠧᠽᠠ
  ᠴᠢᠯᠢ  1(2)  
  ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ  2
6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 – ᠷᠢᠤ᠋ ᠳ᠋ᠸ ᠵᠠᠨ᠋ᠸᠶᠢᠷᠤ᠋
    ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ  1  
  ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ  2
7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 – ᠪᠧᠯᠤ-ᠣᠷᠢᠽᠣᠨᠲ᠋ᠢ
  ᠦᠷᠤᠭᠤᠸᠠᠢ  0  
  ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ  1
6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 – ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠢ ᠪᠠᠨ
    ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ  7  
  ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ  2
7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 – ᠷᠢᠤ᠋ ᠳ᠋ᠸ ᠵᠠᠨ᠋ᠸᠶᠢᠷᠤ᠋
  ᠨᠢᠭᠧᠷᠢᠢ ᠠ  0  
  ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ  0
6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 – ᠫᠣᠷᠲᠤ-ᠠᠯᠧᠭᠷᠢ
    ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ  1  
  ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ(ᠨ᠃ᠴ)  2
7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 – ᠷᠢᠤ᠋ ᠳ᠋ᠸ ᠵᠠᠨ᠋ᠸᠶᠢᠷᠤ᠋
  ᠠᠯᠵᠢᠷᠢᠶ ᠠ  1  
  ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ (ᠨ᠃ᠴ)  1
6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 – ᠹᠣᠷᠲᠠᠯᠧᠽᠠ
    ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ  0
  ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ  2
7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 – ᠰᠠᠯᠪᠠᠳᠣᠷ
  ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ  1  
  ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ (ᠨ᠃ᠴ)  0(4)
6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 – ᠷᠧᠰᠢᠹᠢ
    ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠᠷᠢᠺᠠ  0(3)  
  ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠᠷᠢᠺᠠ (ᠫᠧᠨ᠃)  1(5)
7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 – ᠰᠠᠩ-ᠫᠠᠤᠯᠤ
  ᠭᠷᠧᠺ  1(3)  
  ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ (ᠫᠧᠨ᠃)  0(2)
7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 – ᠰᠠᠩ-ᠫᠠᠤᠯᠤ
    ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ  0(4)   ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ
  ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ (ᠨ᠃ᠴ)  1
7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 – ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠢ ᠪᠠᠨ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 – ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠢ ᠪᠠᠨ
  ᠰᠸᠢᠰ  0  
  ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ  1   ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ  0
7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 – ᠰᠠᠯᠪᠠᠳᠣᠷ
    ᠪᠧᠯᠬᠢ  0     ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ  3
  ᠪᠧᠯᠬᠢ (ᠨ᠃ᠴ)  2
  ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ  1  

ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ 16[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29, 24:00 UTC+08:00
 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ 1:1 (1:1)
ᠨ᠃ᠴ᠃, ᠫᠧᠨ᠃ 3:2
 ᠴᠢᠯᠢ
ᠳᠠᠪᠢᠳᠠ ᠯᠤᠢᠰ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 18
ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠠᠨᠴᠢᠰ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 32
ᠪᠧᠯᠤ-ᠣᠷᠢᠽᠣᠨᠲ᠋ᠢᠮᠢᠨᠧᠢᠷᠠᠨ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 57 714
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠣᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠤᠪᠪ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ
ᠲᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠬᠢᠯᠲᠠ:
ᠳᠠᠪᠢᠳᠠ ᠯᠤᠢᠰ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠷ᠃ᠭᠣᠣᠯ
ᠸᠢᠯᠯᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠷ᠃ᠠᠯᠳᠠ
ᠮᠠᠷᠰᠧᠯᠠ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠷ᠃ᠭᠣᠣᠯ
ᠬᠠᠯᠺ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠷ᠃ᠠᠯᠳᠠ
ᠨᠢᠮᠤᠷ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠷ᠃ᠭᠣᠣᠯ
3:2 ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠷ᠃ᠠᠯᠳᠠ ᠮᠠᠦ᠋ᠷᠢᠰᠢᠣ ᠫᠢᠨᠯᠢᠶ᠎ᠠ
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠷ᠃ᠠᠯᠳᠠ ᠠᠯᠧᠺᠰᠢᠰ ᠰᠠᠨᠴᠢᠰ
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠷ᠃ᠭᠣᠣᠯ ᠴᠢᠷᠠᠯᠧᠰ ᠠᠷᠠᠩᠭᠢᠰ
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠷ᠃ᠭᠣᠣᠯ ᠳ᠋ᠢ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠷᠰᠧᠯᠠ
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠷ᠃ᠠᠯᠳᠠ ᠭᠣᠩᠰᠠᠯᠠ ᠬᠠᠷᠠ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29, 04:00 UTC+08:00
 ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ 2:0 (1:0)  ᠦᠷᠤᠭᠤᠸᠠᠢ
ᠷᠣᠳᠢᠷᠭᠧᠰ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 28
,
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 50
ᠭᠣᠣᠯ
ᠷᠢᠤ᠋ ᠳ᠋ᠸ ᠵᠠᠨ᠋ᠸᠶᠢᠷᠤ᠋ᠮᠠᠷᠠᠺᠠᠨ᠎ᠠ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 73 804
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠪᠤᠷᠠᠨ ᠺᠶᠣᠢᠫᠧᠷᠰ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30, 24:00 UTC+08:00
 ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ 2:1 (0:0)  ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ
ᠰᠨᠢᠳᠧᠷ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 88

ᠬᠠᠨᠲ᠋ᠧᠯ ᠢᠶᠠᠷ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 90+4
(ᠫᠧᠨ᠃)
ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠣᠰ ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠣᠰ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 48
ᠹᠣᠷᠲᠠᠯᠧᠽᠠᠺᠠᠰᠲ᠋ᠧᠯᠠᠨ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 58 817
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠫᠡᠳ᠋ᠷᠣ ᠫᠷᠣᠧᠩᠰᠠ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30, 04:00 UTC+08:00
 ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠᠷᠢᠺᠠ 1:1 (0:0)
ᠨ᠃ᠴ᠃, ᠫᠧᠨ᠃ 5:3
 ᠭᠷᠧᠺ
ᠷᠦᠢᠰ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 52
ᠭᠣᠣᠯ ᠫᠠᠫᠠᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠣᠫᠦ᠋ᠯᠣᠰ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 90+1
ᠷᠧᠰᠢᠹᠢᠠᠷᠧᠨᠠ ᠫᠧᠷᠨᠠᠮᠪᠣᠺᠣ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 41 242
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠠᠯ ᠪᠧᠨ᠋ᠵᠠᠮᠢᠨ ᠤᠣᠯᠢᠮᠠᠰ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ
ᠲᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠬᠢᠯᠲᠠ:
ᠰᠧᠯᠰᠣ ᠪᠣᠷᠬᠧᠰ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠷ᠃ᠭᠣᠣᠯ
ᠪᠷᠠᠶᠢᠨ ᠷᠦᠢᠰ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠷ᠃ᠭᠣᠣᠯ
ᠵᠠᠩᠬᠢᠷᠯᠠ ᠭᠣᠩᠰᠠᠯᠧᠰ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠷ᠃ᠭᠣᠣᠯ
ᠬᠣᠧᠯ ᠺᠥᠮᠫᠪᠧᠯᠯ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠷ᠃ᠭᠣᠣᠯ
ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠤᠮᠠᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠷ᠃ᠭᠣᠣᠯ
(5:3) ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠷ᠃ᠭᠣᠣᠯ ᠺᠣᠨᠰᠲ᠋ᠠᠨᠲ᠋ᠢᠨᠣᠰ ᠮᠢᠲᠷᠣᠭᠯᠤ
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠷ᠃ᠭᠣᠣᠯ ᠯᠠᠵᠠᠷᠣᠰ ᠾᠷᠢᠰᠲ᠋ᠦ᠋ᠳᠤᠯᠣᠫᠦ᠋ᠯᠣᠰ
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠷ᠃ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠣᠣᠰᠧ ᠾᠣᠯᠧᠪᠠᠰ
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠷ᠃ᠠᠯᠳᠠ ᠲᠧᠣᠹᠠᠨᠨᠢᠰ ᠭᠧᠺ ᠠᠴᠠ

2014 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1, 24:00 UTC+08:00
 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 2:0 (0:0)  ᠨᠢᠭᠧᠷᠢᠢ ᠠ
ᠫᠣᠭᠪᠠ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 79

ᠢᠣᠪᠣ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 90+1 ᠪᠠ ᠠᠪᠠ ᠳᠤ᠃
ᠭᠣᠣᠯ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠢ ᠪᠠᠨ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 67 882
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠮᠠᠷᠺ ᠭᠧᠢᠧᠷ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1, 04:00 UTC+08:00
 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 2:1 (0:0)
ᠨ᠃ᠴ᠃
 ᠠᠯᠵᠢᠷᠢᠶ ᠠ
ᠱᠶᠷᠷᠯᠧ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 92

ᠣᠽᠢᠯ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 120
ᠭᠣᠣᠯ ᠵᠠᠪᠤ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 120+1
ᠫᠣᠷᠲᠤ-ᠠᠯᠧᠭᠷᠢᠪᠧᠢᠷᠠ ᠷᠢᠣ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 43 063
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠰᠠᠨᠳᠤᠷᠣ ᠷᠢᠴᠴᠢ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2, 24:00 UTC+08:00
 ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ 1:0 (0:0)
ᠨ᠃ᠴ᠃
 ᠰᠸᠢᠰ
ᠳ᠋ᠢ ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 118
ᠭᠣᠣᠯ
ᠰᠠᠩ-ᠫᠠᠤᠯᠤᠠᠷᠧᠨᠠ ᠺᠣᠷᠢᠨᠲ᠋ᠢᠶᠠᠨᠰ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 63 255
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠶᠦᠩ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠢᠺᠰᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2, 04:00 UTC+08:00
 ᠪᠧᠯᠬᠢ 2:1 (0:0)
ᠨ᠃ᠴ᠃
 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ
ᠳᠧ ᠪᠷᠶ ᠦᠨᠧ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 93
ᠭᠣᠣᠯ
ᠰᠠᠯᠪᠠᠳᠣᠷᠹᠣᠨᠲ᠋ᠧ ᠨᠣᠸᠠ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 51 227
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠠᠯᠵᠢᠷᠢᠶ ᠠ ᠵᠢᠮᠧᠯ ᠬᠠᠶᠢᠮᠦ᠋ᠳᠢ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ 8[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2014 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5, 04:00 UTC+08:00
 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ 2:1 (1:0)  ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ
ᠲᠢᠭᠣ ᠰᠢᠯᠪᠠ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 7
</br>ᠳᠠᠪᠢᠳᠠ ᠯᠤᠢᠰ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 69
ᠭᠣᠣᠯ ᠷᠣᠳᠢᠷᠭᠧᠰ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 80 ᠪᠠ ᠫᠧᠨ᠃
ᠹᠣᠷᠲᠠᠯᠧᠽᠠᠺᠠᠰᠲ᠋ᠧᠯᠠᠨ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 60 342
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠺᠠᠷᠯᠣᠰ ᠸᠧᠯᠰᠺᠣ ᠺᠠᠷᠪᠠᠯᠣ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5, 24:00 UTC+08:00
 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 0:1 (0:1)  ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ
ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠤᠮᠮᠧᠯᠰ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 13
ᠷᠢᠤ᠋ ᠳ᠋ᠸ ᠵᠠᠨ᠋ᠸᠶᠢᠷᠤ᠋ᠮᠠᠷᠠᠺᠠᠨ᠎ᠠ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 74 240
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠧᠰᠲ᠋ᠣᠷ ᠫᠢᠲ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6, 04:00 UTC+08:00
 ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ 0:0 (0:0)
ᠨ᠃ᠴ᠃, ᠫᠧᠨ᠃ 4:3
 ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠᠷᠢᠺᠠ
ᠰᠠᠯᠪᠠᠳᠣᠷᠹᠣᠨᠲ᠋ᠧ-ᠨᠣᠸᠠ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 51 179
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠷᠠᠪᠰᠢᠨ ᠢᠷᠮᠠᠲᠠᠪᠠ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ
ᠲᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠬᠢᠯᠲᠠ:
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠷ᠃ᠭᠣᠣᠯ ᠸᠠᠩ ᠫᠧᠷᠰᠢ
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠷ᠃ᠭᠣᠣᠯ ᠷᠣᠪᠪᠧᠨ
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠷ᠃ᠭᠣᠣᠯ ᠱᠮᠠᠶᠢᠳᠧᠷ
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠷ᠃ᠭᠣᠣᠯ ᠺᠶᠣᠢᠲ
4:3 ᠪᠣᠷᠬᠧᠰ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠷ᠃ᠭᠣᠣᠯ
ᠷᠦᠢᠰ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠷ᠃ᠠᠯᠳᠠ
ᠭᠣᠩᠰᠠᠯᠧᠰ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠷ᠃ᠭᠣᠣᠯ
ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠷ᠃ᠭᠣᠣᠯ
ᠤᠮᠠᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠷ᠃ᠠᠯᠳᠠ

2014 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6, 24:00 UTC+08:00
 ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ 1:0 (1:0)  ᠪᠧᠯᠬᠢ
ᠢᠭᠤᠸ ᠠᠢᠨ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 8
ᠭᠣᠣᠯ
ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠢ ᠪᠠᠨᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 68 551
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠺᠣᠯᠠ ᠷᠢᠼᠼᠣᠯᠢ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ 4[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2014 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9, 04:00 UTC+08:00
 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ 1:7 (0:5)  ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ
ᠣᠰᠺᠠᠷ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 90
ᠭᠣᠣᠯ ᠮᠦᠯᠯᠧᠷ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 11
</br>ᠺᠯᠣᠽᠧ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 23
</br>ᠺᠷ ᠠᠴᠠ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 24
,
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 26
</br>ᠬᠧᠳᠢᠷᠠ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 29
</br>ᠱᠶᠷᠷᠯᠧ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 69
,
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 79
ᠪᠧᠯᠤ-ᠣᠷᠢᠽᠣᠨᠲ᠋ᠢᠮᠢᠨᠧᠢᠷᠠᠨ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 58 141
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ ᠮᠠᠷᠺᠣ ᠷᠣᠳᠢᠷᠭᠧᠰ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

2014 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10, 04:00 UTC+08:00
 ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ 0:0 (0:0)
ᠨ᠃ᠴ᠃, ᠫᠧᠨ᠃ 2:4
 ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ
ᠰᠠᠩ-ᠫᠠᠤᠯᠤᠠᠷᠧᠨᠠ ᠺᠣᠷᠢᠨᠲ᠋ᠢᠶᠠᠨᠰ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 63 267
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠲᠦᠷᠺ ᠵᠠᠨᠧᠢᠲ᠋ ᠴᠠᠺ ᠤᠷ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ
ᠲᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠬᠢᠯᠲᠠ:
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠷ᠃ᠠᠯᠳᠠ ᠸᠯᠠᠷ
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠷ᠃ᠭᠣᠣᠯ ᠷᠣᠪᠪᠧᠨ
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠷ᠃ᠠᠯᠳᠠ ᠱᠮᠠᠶᠢᠳᠧᠷ
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠷ᠃ᠭᠣᠣᠯ ᠺᠶᠣᠢᠲ
2:4 ᠮᠧᠰᠰᠢ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠷ᠃ᠭᠣᠣᠯ
ᠭᠠᠷᠠᠢ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠷ᠃ᠭᠣᠣᠯ
ᠠᠭᠤᠶᠢᠷᠣ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠷ᠃ᠭᠣᠣᠯ
ᠷᠣᠳᠢᠷᠭᠧᠰ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠲᠣᠷ᠃ᠭᠣᠣᠯ

3 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2014 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 04:00 UTC+08:00
 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ 0:3 (0:2)  ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ
ᠭᠣᠣᠯ ᠸᠠᠩ ᠫᠧᠷᠰᠢ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 3 ᠪᠠ ᠫᠧᠨ᠃

ᠪᠯᠢᠩ ᠳᠤ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 17

ᠸᠧᠢᠨᠠᠯᠳᠤᠮ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 90+1
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠨᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠢ ᠪᠠᠨ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 68 034
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠠᠯᠵᠢᠷᠢᠶ ᠠ ᠵᠢᠮᠧᠯ ᠬᠠᠶᠢᠮᠦ᠋ᠳᠢ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2014 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 03:00 UTC+08:00
 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 1:0 (0:0)  ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ
ᠭᠶᠼᠧ
ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: 113
ᠭᠣᠣᠯ
ᠷᠢᠤ᠋ ᠳ᠋ᠸ ᠵᠠᠨ᠋ᠸᠶᠢᠷᠤ᠋ᠮᠠᠷᠠᠺᠠᠨ᠎ᠠ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ: 74 738
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ: ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠺᠣᠯᠠ ᠷᠢᠼᠼᠣᠯᠢ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ

ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠫᠤᠤᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

6 ᠭᠣᠣᠯ

5 ᠭᠣᠣᠯ

4 ᠭᠣᠣᠯ

3 ᠭᠣᠣᠯ

2 ᠭᠣᠣᠯ

1 ᠭᠣᠣᠯ

ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋ ᠭᠣᠣᠯ

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ:[15]

ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. FIFA launches 2014 FIFA World Cup Legacy Trust. FIFA.com (5 ᠳ᠋ᠧᠺᠡᠪᠷᠢ 2013 ᠭᠣᠳᠠ).
 2. ᠫᠣᠪᠧᠳᠢᠲ᠋ᠧᠯ ᠴᠧᠮᠫᠢᠣᠨᠠᠲᠠ ᠮᠢᠷᠠ — 2014 ᠫᠣᠯᠤᠴᠢᠲᠤ $ 35 ᠮᠯᠨ. ᠴᠧᠮᠫᠢᠣᠨᠠᠲ᠃com (05.12.2013).
 3. ᠫᠣᠪᠧᠳᠢᠲ᠋ᠧᠯ ᠴᠢᠰᠲ᠋ᠣᠲ᠋ᠨᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣᠯᠶᠠᠼᠢᠶ᠎ᠠ-2014 ᠫᠣᠯᠤᠴᠢᠲᠤ 35 ᠮᠢᠯᠯᠢᠣᠨᠣᠪ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷᠠᠪᠠ. ᠰᠫᠣᠷᠲ-ᠡᠺᠰᠫᠷᠧᠰ (05.12.2013).
 4. ᠫᠣᠪᠧᠳᠢᠲ᠋ᠧᠯ ᠴᠧᠮᠫᠢᠣᠨᠠᠲᠠ ᠮᠢᠷᠠ — 2014 ᠫᠣᠯᠤᠴᠢᠲᠤ $ 35 ᠮᠯᠨ.
 5. "Price tag rises for Brazil's World Cup stadiums". Goal.com
 6. Financial report presented, Brazil 2014 slots & host countries decided. FIFA (3 March 2011).
 7. Rio draw pits Spain against France. FIFA (30 July 2011). 28 March 2013 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 8. Draw for World Cup qualifiers at Marina da Glória in Rio (Portuguese). globoesporte.com (8 December 2010). 21 January 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 9. Barbarez: The World Cup is priceless. FIFA (16 October 2013).
 10. Portugal climbs to 5th in FIFA Ranking. Goal.com (28 November 2013).
 11. World Cup seeds to be based on October world ranking. Espn Fc (4 October 2013). 12 January 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 12. Key issues addressed at Brasilia meeting. fifa.com (28 June 2012).
 13. Pot 1 seeds set for Brazil 2014 draws. FIFA.com.
 14. ᠫᠷᠣᠼᠧᠳᠦ᠋ᠷ ᠤ ᠵᠧᠷᠧᠪᠸᠧᠺᠢ ᠹᠢᠨᠠᠯᠨᠠᠭ ᠲᠦᠷᠨᠢᠷᠠ. FIFA.com (3 ᠳ᠋ᠧᠺᠡᠪᠷᠢ 2013 ᠭᠣᠳᠠ).
 15. adidas Golden Boot. FIFA.com. 13 June 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 1. ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2014 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ