2014 ᠣᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «2014» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ
2009 · 2010 · 2011 · 2012
2013 2014 2015
2016 · 2017 · 2018 · 2019
ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ
2010 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ
ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ
XXI ᠵᠠᠭᠤᠨ

2014 ᠣᠨ (MMXIV) ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠣᠨ, ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠨᠢ ᡀᠠᠭᠪᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠠᠷᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠍ ᠦ 2014 ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠣᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 3 ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ XXI ᠵᠠᠭᠤᠨᠢ 14 ᠳᠠᠬᠢ᠂ 2010 ᠍ ᠳᠤ ᠣᠨᠢ 5 ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠨᠡ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠨᠡ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«2014 ᠣᠨ»
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=2014_ᠣᠨ&oldid=406294》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ