2012 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
2012 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
2008 ←
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ
2012 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28
ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ
→ 2016

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ 76 ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ 39 ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ
  ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠴᠥᠭᠡᠩᠬᠢ
  Altankhuyag.jpg Sükhbaataryn Batbold.jpg
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠨᠣᠷᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨᠬᠤᠶᠠᠭ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠯ ᠳᠤ
ᠨᠠᠮ АН МАН
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ 2008 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 2010 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ (№1) ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ (№1)
ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ 27 ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠂ 40.43% 45 ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠂ 52.67%
ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ 31 [1] 25[1]
ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ 4 20

  ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠮ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠮ
 
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
Sanjaasürengiin Oyuun (03-12-2010).jpg
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠨᠠᠮᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ ᠰᠠᠩᠵᠢᠶᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠣᠶᠤᠨ
ᠨᠠᠮ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠮ ИЗНН
ᠡᠪᠰᠡᠯ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠶᠣᠰᠣ
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ 2011 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 2012 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ (№1)
ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠠᠮ 2 ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠂ 3.39%
ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ 11[1] 2 [1]
ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ 11 0

ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ

ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠯ ᠳᠤ
МАН

ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ

ᠨᠣᠷᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨᠬᠤᠶᠠᠭ
АН

2012 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ 2012 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠍ ᠳᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ 76 ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠰᠠᠨ᠃[2] ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠰ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠨᠢ ᠠᠪᠤᠯᠠ ᠬᠡᠭᠡᠯᠢ ᠬᠠᠬᠤᠤᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠩ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨᠢ ᠳᠦᠩ ᠳᠦ ᠦᠯᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠴᠢ ᠪᠤᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠨᠠᠮ ᠡᠪᠰᠡᠯ ᠦᠳ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠍ ᠳᠦ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠠᠰᠤᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠥᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

e • d  2012 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠍ ᠳᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠩ
ᠨᠠᠮ ᠡᠪᠰᠡᠯ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ
ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ
+/–
ᠰᠠᠨᠠᠯ  % +/− ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ +/− ᠰᠠᠨᠠᠯ  % +/− ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ +/−
ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ 21 -6 399,194 35.32% +35.32 10 +10 31 +4
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ 19 -26 353,839 31.31% +31.31 9 +9 25 -20
ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠶᠣᠰᠣ ᠡᠪᠰᠡᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ) 4 +4 252,077 22.31% +22.31 7 +7 11 +11
ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠨᠠᠮ 0 -2 62,310 5.51% +5.51 2 +2 2 ±0
ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠳᠤ 3 +2 3 +2
ᠰᠢᠢᠳᠦᠭᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ 4* 4*
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 1,198,086 100% ±0.0 48 ±0 100% ±0.0 28 ±0 76 ±0
ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠴᠢᠳ/ᠢᠷᠡᠴᠡ 1,833,478 65.24% 65.24%
ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ: ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ

ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠠᠪᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ 2 ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃[3] ᠮᠥᠨ 2 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠴᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Humber, Yuriy. Mongolia’s Parliament Begins Session; Four Seats Still Undecided. Bloomberg. Bloomberg. 8 July 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. "The Parliamentary election to be held on June 28", news.mn, 26 April 2012. 24 May 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  3. Mongolia Democratic Party Confident Of Victory After Voting Bloomberg, 2 July 2012

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ