2010 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ 11 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠍ ᠨ ᠠᠴᠠ 16 ᠍ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠳ ᠲᠦ ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠸᠦ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ «ᠬᠤ ᠠᠤᠨ» ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠪᠦᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠬᠦᠷᠡᠯ
-60 ᠺᠭ ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠷᠢᠱᠣᠳ ᠰᠣᠪᠣᠷᠢᠪᠠ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠬᠢᠷᠣᠺᠠ ᠬᠢᠷᠠᠺᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠴᠤᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤ
-66 ᠺᠭ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠺᠢᠮ ᠵᠦ ᠵᠢᠨᠢ ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠢᠷᠵᠣᠬᠢᠳ ᠹᠠᠷᠮᠣᠨᠣᠪ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠮᠣᠷᠢᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠦᠩᠫᠡᠢ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠤᠨ ᠭᠦᠺ ᠬᠶᠣᠨᠢ
-73 ᠺᠭ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠠᠺᠢᠮᠣᠲ᠋ᠣ ᠬᠣᠷᠢᠶᠤᠶᠢᠺᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠸᠠᠩ ᠭᠢ ᠴᠦᠨᠢ ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠠᠸᠷᠦᠽ ᠵᠤᠷᠠᠺᠣᠪᠢᠯᠠᠪᠠ ᠲᠠᠵᠢᠺᠢᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠷᠠᠰᠤᠯ ᠪᠣᠺᠢᠶᠠᠪ
-81 ᠺᠭ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠺᠢᠮ ᠵᠢ ᠪᠦᠮ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠪᠦᠽᠪᠠᠸ
ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠲᠠᠺᠠᠮᠤᠴᠦ ᠮᠠᠰᠠᠬᠢᠷᠣ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ
-90 ᠺᠭ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠣᠨᠣ ᠲᠠᠺᠠᠰᠢ ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳ᠋ᠢᠯᠱᠣᠳ ᠴᠢᠷᠶᠧᠸ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ  ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ ᠴᠢᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢ ᠭᠶ᠎ᠠ ᠸᠣᠨᠢ
-100 ᠺᠭ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠲᠡ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠠᠨᠠᠢ ᠲᠠᠺᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠮᠠᠺᠰᠢᠮ ᠷᠠᠺᠣᠸ ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠷᠠᠮᠠᠽᠢᠳᠳᠢᠨ ᠰᠢᠳᠠᠪᠠ
+100 ᠺᠭ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠺᠢᠮ ᠰᠦ ᠸᠠᠨᠢ ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠪᠳᠤᠯᠯᠠ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠶᠧᠸ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠺᠠᠮᠢᠺᠠᠸᠠ ᠳᠠᠶᠢᠺᠢ ᠢᠷᠡᠨ ᠮᠣᠬᠠᠮ ᠳᠤ ᠷᠦᠳᠠᠺᠢ
ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠬᠦᠢ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠲᠠᠺᠠᠬᠠᠰᠢ ᠺᠠᠽᠦᠭᠢᠺᠣ ᠢᠷᠡᠨ ᠮᠣᠬᠠᠮ ᠳᠤ ᠷᠦᠳᠠᠺᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠠᠳᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠲ᠋ᠬᠢᠷ ᠺᠦᠷᠪᠠᠨᠨᠣᠸ

ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠬᠦᠷᠡᠯ
-48 ᠺᠭ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤ ᠱᠦᠭᠡᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠹᠦᠺᠥᠮᠢ ᠲᠣᠮᠣᠺᠣ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠴᠦᠩ ᠵᠣᠩ ᠶᠣᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠠᠯᠵᠢᠨᠨᠢᠮ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠲᠤ-ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
-52 ᠺᠭ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠨᠠᠺᠠᠮᠷᠠ ᠮᠢᠰᠠᠲ᠋ᠣ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠨᠳᠠᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠡ ᠬᠤᠩᠮᠡᠢ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠠᠨᠢ ᠭ ᠤᠮ ᠪᠡᠨ
-57 ᠺᠭ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠮᠠᠴᠦᠮᠣᠲ᠋ᠣ ᠺᠠᠤᠷᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠺᠢᠮ ᠵᠠᠨᠢ ᠳ᠋ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ-ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠲᠡᠭᠦᠰ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ  ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ ᠯᠧᠨ ᠴᠢᠨ ᠯᠢᠩ
-63 ᠺᠭ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠦᠢᠨᠠ ᠶᠣᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ  ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ ᠸᠠᠩ ᠴᠢᠨᠢ ᠹᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠺᠦᠶᠢᠨ ᠵᠠ ᠶᠣᠩ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠺᠢᠮ ᠰᠦ ᠭᠶᠣᠨ
-70 ᠺᠭ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡ ᠰᠥᠯ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠰᠣᠯ ᠺᠶᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠴᠡ᠃ ᠨᠠᠷᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠴᠢᠨ ᠹᠡᠢ
-78 ᠺᠭ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠴᠣᠩ ᠭᠶᠣᠨ ᠮᠢ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠣᠭᠲᠠ ᠠᠺᠠᠷᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠠᠩ ᠱᠦᠯ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠭᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠮᠧᠨᠲ᠋ᠠᠸᠠ
+78 ᠺᠭ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠰᠦᠭᠢᠮᠣᠲ᠋ᠣ ᠮᠢᠺᠠ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠺᠢᠮ ᠨᠠ ᠶᠣᠩ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠭᠦᠯᠵᠢᠨ ᠢᠰᠰᠠᠨᠨᠣᠸᠠ
ᠪᠠᠭ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠯᠶᠤᠶᠢ ᠬᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨᠦᠶᠤᠸᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠺᠢᠮ ᠨᠠ ᠶᠣᠩ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠲᠠᠴᠢᠮᠣᠲ᠋ᠣ ᠮᠧᠭᠦᠮᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠣᠷᠵᠢᠭᠣᠲᠤᠪ᠃ ᠰᠡᠷᠡᠩᠬᠠᠨ ᠳᠤ

ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ  ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ
1 ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ 7 5 3 15
2 ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ 6 3 5 14
3 ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ 2 1 4 7
4 Flag of Uzbekistan.svg ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ 1 3 3 7
5 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ 0 1 5 6
6 Flag of Kazakhstan.svg ᠬᠠᠰᠠᠭ 0 1 3 4
Flag of North Korea.svg ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ 0 1 3 4
8 Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ 0 1 2 3
9 ᠢᠷᠡᠨ ᠢᠷᠡᠨ 0 1 1 2
10 Flag of Tajikistan.svg ᠲᠠᠵᠢᠺᠢᠰᠲᠠᠨ 0 0 1 1
ᠪᠦᠭᠡ ᠳᠦ 16 17 30 63

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ