2010-11 ᠣᠨ ᠤ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠩᠭᠯᠢᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ
ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ 2010–11
ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ
ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ 12 ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ 19 ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ
ᠤᠯᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠸᠧᠰᠲ ᠬᠡᠮ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ
ᠪᠯᠺᠫᠦᠯ
ᠪᠸᠷᠮᠢᠩᠬᠠᠮ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ
ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ
ᠴᠧᠯᠰᠢ
ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ
ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ
ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ
ᠪᠸᠷᠮᠢᠩᠬᠠᠮ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ
ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ
ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ
ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ 380
ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 1063 (ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ 2.8)
ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠢᠮᠢᠲ᠋ᠷ ᠪᠧᠷᠪᠠᠲᠠᠪᠠ
ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠺᠠᠷᠯᠣᠰ ᠲᠧᠸᠧᠰ (20)
ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ
ᠤᠤᠭᠠᠨ 0–6 ᠴᠧᠯᠰᠢ
(2010 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21)
ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 7–1 ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ
(2010 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27)
ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ 5–3 ᠪᠯᠺᠫᠦᠯ
(2011 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5)
ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 4–4 ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ
(2011 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5)
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠣᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ 5 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ
ᠴᠧᠯᠰᠢ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ 24 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠣᠵᠢᠯ ᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ 10 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ
ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 5 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ
ᠪᠯᠺᠫᠦᠯ
ᠪᠣᠯᠲᠠᠨᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ
ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ
ᠸᠧᠰᠲ ᠬᠡᠮ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ 75,486
ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ - ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ 14,042
ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ - ᠸᠭᠳᠤᠧᠷᠭᠡᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ 35,284
2011-12

2010-11 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ 2010–11 Premier League) 1992 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢᠬᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠶᠤᠮ᠃ 2010-11 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ 2010 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 ᠍ ᠳᠦ ᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ[1] ᠪᠥᠭᠡᠳ 2010 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠍ ᠳᠦ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃[2] 2011 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 ᠍ ᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠧᠯᠰᠢ ᠪᠠᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃[3]

2011 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠍ ᠳᠦ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠠᠭ 1–1 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠵᠦ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠣᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ[4] ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠴᠢ ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠠᠯᠧᠺᠰ ᠹᠧᠷᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ 12 ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ[5] ᠸᠧᠰᠲ ᠬᠡᠮ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳᠪᠯᠺᠫᠦᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠸᠷᠮᠢᠩᠬᠠᠮ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃[6][7][8]

ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ

ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Map of England
2010–11 ᠣᠨ ᠤ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ

ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠦᠨ
ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ1
ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠡᠮᠢᠷᠧᠲ᠋ᠰ &ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”.ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”60,361
ᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠯᠯᠠ ᠪᠸᠷᠮᠢᠩᠬᠠᠮ ᠸᠢᠯᠯᠠ ᠫᠠᠷᠺ &ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”.ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”42,788
ᠪᠸᠷᠮᠢᠩᠬᠠᠮ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠪᠸᠷᠮᠢᠩᠬᠠᠮ ᠰᠧᠨᠲ-ᠡᠨᠳᠡᠷᠰ &ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”.ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”30,079
ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠢᠪ ᠤᠳ ᠫᠠᠷᠺ &ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”.ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”31,367
ᠪᠯᠺᠫᠦᠯ ᠪᠯᠺᠫᠦ᠋ᠯ ᠪᠯᠤᠮᠹᠢᠯ ᠳᠤ ᠷᠣ ᠤᠳ &ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”.ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”16,220
ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠷᠢᠪᠣᠺ &ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”.ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”28,723
ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ ᠬᠣᠲᠣᠷᠨᠰ &ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”.ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”28,000
ᠸᠧᠰᠲ ᠬᠡᠮ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠪᠣᠯᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠢᠨᠳ᠋ &ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”.ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”35,303
ᠸᠭᠳᠤᠧᠷᠭᠡᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ ᠸᠭᠳᠤᠧᠷᠭᠡᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠮᠣᠯᠢᠨᠢᠶᠤᠶᠢ &ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”.ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”29,195
ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ ᠡᠨᠹᠢᠯ ᠳᠤ &ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”.ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”45,276
ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠣᠹ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ &ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”.ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”47,405
ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠣᠯᠳᠠ ᠲᠷᠠᠹᠹᠣᠷ ᠲᠤ &ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”.ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”75,957
ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠠᠫᠣᠨ-ᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠧᠨᠲ-ᠵᠧᠮᠰ ᠫᠠᠷᠺ &ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”.ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”52,387
ᠰᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠲᠡᠳᠢᠦ᠋ᠮ ᠣᠹ ᠯᠠᠢ ᠳᠤ &ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”.ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”49,000
ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠣᠨ-ᠲᠷᠧᠨᠲ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨᠢᠶ᠎ᠠ &ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”.ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”28,383
ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠤᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠯᠧᠢ ᠶᠢᠨ &ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”.ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”36,230
ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠢ ᠳᠠᠪᠯ ᠶᠦ &ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”.ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”25,133
ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠺᠷᠠᠢᠸᠧᠨ ᠺᠣᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠧᠵ &ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”.ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”25,700
ᠴᠧᠯᠰᠢ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠰᠲᠡᠮᠹᠣᠷ ᠲᠤ ᠪᠷᠢᠵᠤ &ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”.ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”42,449
ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ ᠭᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠫᠠᠷᠺ &ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”.ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “,”40,157

ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠯ ᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠭ ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ1 ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ2 ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠯ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠢᠪᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠳᠬᠦᠭᠴᠢ
ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠠᠷᠰᠧᠨ ᠸᠧᠩ ᠢᠶᠧᠷ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠴᠧᠰᠺ ᠹᠠᠪᠷᠧᠭᠠᠰ Nike Emirates
ᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠯᠯᠠ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠵᠧᠷᠠᠷ ᠤᠯᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢᠶᠠᠩ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠣᠪ Nike FxPro
ᠪᠸᠷᠮᠢᠩᠬᠠᠮ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠠᠯᠧᠺᠰ ᠮᠠᠺᠯᠢᠰᠢ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ ᠰᠲ᠋ᠢᠸᠧᠨ ᠺᠠᠷᠷ Xtep F&C Investments
ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠰᠲ᠋ᠢᠸ ᠺᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ ᠡ ᠽᠸᠨᠯᠠᠨᠲᠤ᠋ ᠷᠠᠶᠤᠨ ᠨᠧᠯᠰᠧᠨ Umbro Crown Paints
ᠪᠯᠺᠫᠦᠯ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠢᠨ ᠬᠣᠯᠠᠯ ᠠᠦ᠋ᠡᠢ ᠶᠠᠮᠠᠶᠢᠺ ᠴᠢᠷᠠᠯ ᠠᠳᠠᠮ Carbrini Wonga.com
ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ ᠣᠦ᠋ᠡᠨ ᠺᠣᠶᠢᠯ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠺᠧᠸᠢᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰ Reebok 188BET
ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠷᠣᠪᠧᠷᠲᠠ ᠳ᠋ᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠧᠣ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠲ ᠺᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ Umbro Homeserve
ᠸᠧᠰᠲ ᠬᠡᠮ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠢᠰᠷᠸᠯ ᠠᠪᠤᠷᠠᠮ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠨᠠᠲᠠ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠮᠡᠲᠦᠲᠶᠤ ᠠᠫᠠᠭᠰᠠᠨ Macron SBOBET
ᠸᠭᠳᠤᠧᠷᠭᠡᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ ᠮᠢᠺ ᠮᠠᠺᠺᠠᠷᠲ᠋ᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠺᠠᠷᠯ ᠬᠧᠨ᠋ᠷᠢ BURRDA Sportingbet
ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠷᠣᠢ ᠬᠣᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠰᠲ᠋ᠢᠸᠧᠨ ᠵᠧᠷᠠᠷ ᠲᠤ adidas Standard Chartered Bank
ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠷᠣᠪᠧᠷᠲᠠ ᠮᠠᠨᠴᠢᠨᠢ ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠺᠠᠷᠯᠣᠰ ᠲᠧᠸᠧᠰ Umbro Etihad Airways
ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠠᠯᠧᠺᠰ ᠹᠧᠷᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠧᠷᠪᠢ ᠨᠧᠮᠠᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠸᠢᠳᠢᠴ[9] Nike Aon
ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ ᠠᠯᠠᠨ ᠫᠠᠷᠳᠡᠶᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠺᠧᠸᠢᠨ ᠨᠣᠯᠤᠨ Puma Northern Rock
ᠰᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠰᠲ᠋ᠢᠸ ᠪᠡᠷᠰ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠯᠢ ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠧᠷᠮᠣᠯ Umbro Tombola
ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠤᠥᠯᠰ ᠲᠣᠨᠢ ᠫᠦᠯᠢᠰ ᠰᠧᠨ᠋ᠸᠭᠠᠯ ᠷᠠᠶᠤᠨ ᠱᠣᠦᠺᠷᠣᠰ adidas Britannia
ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠠᠷᠷᠢ ᠷᠧᠳᠨᠠᠫᠫ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠳᠣᠭᠰᠠᠨ Puma Autonomy
ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠷᠣᠪᠧᠷᠲᠠ ᠮᠠᠷᠲ᠋ᠢᠨ᠋ᠧᠰ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠭᠡᠷᠢ ᠺᠣᠯᠳᠤᠥᠯ MiFit 188BET
ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ ᠤᠥᠯᠰ ᠮᠠᠷᠺ ᠬᠡᠶᠽ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠳᠡᠩᠨᠢ ᠮᠧᠷᠹᠢ Kappa FxPro
ᠴᠧᠯᠰᠢ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠺᠠᠷᠯᠠ ᠠᠨᠴᠢᠯᠣᠲ᠋ᠲ᠋ᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠵᠣᠩ ᠲᠧᠷᠷᠢ adidas Samsung
ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠮᠤᠢᠧᠰ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠹᠢᠯ ᠨᠸᠢᠯ Le Coq Sportif Chang Beer
 • 1 ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ

ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠦ Nike ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ «T90 TRACER» ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠡᠨᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ᠂ ᠨᠠᠮᠤᠷ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠪᠦᠯ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃[10]

ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ ᠦᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠭ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠦ᠋ᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ
ᠸᠧᠰᠲ ᠬᠡᠮ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠵᠠᠩᠹᠷᠠᠨᠺᠣ ᠵᠣᠯ ᠬᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 2010 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11[11] ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢᠰᠷᠸᠯ ᠠᠪᠤᠷᠠᠮ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠨᠠᠲᠠ 2010 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3[12] ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ
ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠷᠠᠹᠠᠥᠯ ᠪᠧᠨᠢᠲ᠋ᠧᠰ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠯᠴᠡᠯ 2010 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3[13] ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠷᠣᠢ ᠬᠣᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ 2010 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1[14] ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ
ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠷᠣᠢ ᠬᠣᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 2010 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1[14] ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠥᠯᠰ ᠮᠠᠷᠺ ᠬᠡᠶᠽ 2010 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ
ᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠯᠯᠠ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ ᠮᠠᠷᠲ᠋ᠢᠨ ᠣ'ᠨᠢᠯ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 2010 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9[15] ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠵᠧᠷᠠᠷ ᠤᠯᠦᠶ᠎ᠡ 2010 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22[16] 6 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ
ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ ᠺᠷᠢᠰ ᠬᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 2010 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6[17] 11 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠠᠯᠠᠨ ᠫᠠᠷᠳᠡᠶᠤ 2010 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9[18] 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ
ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠰᠡᠮ ᠡᠯᠯᠠᠷᠲᠠᠢᠰ ᠬᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 2010 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13[19] 13 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠰᠲ᠋ᠢᠸ ᠺᠢᠨ 2010 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22[20] 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ
ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠷᠣᠢ ᠬᠣᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2011 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8[21] 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠺᠧᠨᠨᠢ ᠳᠠᠯᠭᠯᠢᠰᠢ 2011 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8[21]
ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠷᠣᠪᠧᠷᠲᠠ ᠳ᠋ᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠧᠣ ᠬᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 2011 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6[22] 16 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠷᠣᠢ ᠬᠣᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ 2011 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11[23]
ᠸᠧᠰᠲ ᠬᠡᠮ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠢᠰᠷᠸᠯ ᠠᠪᠤᠷᠠᠮ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠨᠠᠲᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 2011 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15[24] 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ (ᠤᠯᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ) ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠺᠧᠸᠢᠨ ᠺᠢᠨ (ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠭᠴᠢ) 2011 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15[24]

ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠦᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠵᠡᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ ᠵᠣᠩ ᠬᠧᠨ᠋ᠷᠢ (NESV) ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠢᠺᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠣᠷᠵᠢ ᠵᠢᠯᠧᠲ 2010 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15[25]
ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ Venky's (India) Limited ᠵᠧᠺ ᠤᠤᠯᠺᠧᠷ 2010 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19[26]

ᠯᠢᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ
ᠪᠠᠭ


ᠲᠴ
ᠬᠳ
ОГ
АГ
ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ

ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠳ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠳ
1 ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ (ᠠ) 38 23 11 4 78 37 +41 80 ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Fb round2 2011–12 UCL GS
2 ᠴᠧᠯᠰᠢ 38 21 8 9 69 33 +36 71
3 ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 38 21 8 9 60 33 +27 71
4 ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ 38 19 11 8 72 43 +29 68 ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Fb round2 2011–12 UCL PO
5 ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ 38 16 14 8 55 46 +9 62 ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Fb round2 2011–12 UEL PO
6 ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ 38 17 7 14 59 44 +15 58
7 ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ 38 13 15 10 51 45 +6 54
8 ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ 38 11 16 11 49 43 +6 49 ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Fb round2 2011–12 UEL QR1 1
9 ᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠯᠯᠠ 38 12 12 14 48 59 −11 48
10 ᠰᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠧᠨᠳ 38 12 11 15 45 56 −11 47
11 ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ 38 12 11 15 56 71 −15 47
12 ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 38 11 13 14 56 57 −1 46
13 ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 38 13 7 18 46 48 −2 46 ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Fb round2 2011–12 UEL QR3 2
14 ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ 38 12 10 16 52 56 −4 46
15 ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ 38 11 10 17 46 59 −13 43
16 ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ 38 9 15 14 40 61 −21 42
17 ᠸᠭᠳᠤᠧᠷᠭᠡᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ 38 11 7 20 46 66 −20 40
18 ᠪᠸᠷᠮᠢᠩᠬᠠᠮ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ (ᠤ) 38 8 15 15 37 58 –21 39 2011–12 ᠣᠨ ᠤ Union Europeennes de Football Associations ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠫᠯᠧᠢ ᠣᠹᠹ 3
Relegation to the 2011-12 ᠣᠨ ᠤ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
19 ᠪᠯᠺᠫᠦ᠋ᠯ (ᠤ) 38 10 9 19 55 78 −23 39 ᠤᠯᠠᠷᠢᠬᠤ: ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Fb competition 2011–12 ᠯᠢᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
20 ᠸᠧᠰᠲ ᠬᠡᠮ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ (ᠤ) 38 7 12 19 43 70 −27 33

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ: Barclays Premier League
ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠷ: 1 ᠍ ᠷᠲ ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ; 2 ᠍ ᠷᠲ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠥᠷᠢᠭᠦᠦ; 3 ᠍ ᠷᠲ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ.
1 ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ᠂ "ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ" ᠡᠵᠡᠳᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠭ 2011–12 ᠣᠨ ᠤ Union Europeennes de Football Associations ᠧᠦᠢᠷᠣᠫ ᠤ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃[27]
2 ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ 2011–12 ᠣᠨ ᠤ Union Europeennes de Football Associations ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ 2010-11 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ (ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ Union Europeennes de Football Associations ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ) ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
3 ᠪᠸᠷᠮᠢᠩᠬᠠᠮ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ.
(ᠠ) = ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ; (ᠤ) = ᠤᠯᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ; (ᠳ) = ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ; (ᠫ) = ᠫᠯᠧᠢ ᠣᠹᠹᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠠᠭᠴᠢ; (ᠨ) = ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ᠃
ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ:
(ᠲ) = ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ; (ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠩᠭᠢᠲᠤ) = ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠯᠢᠭᠢ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃
</div></div>

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠵᠡᠨ \ ᠵᠣᠴᠢᠨ1 ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠣᠪᠢᠯᠨᠠᠶ᠎ᠠ ᠷᠠᠽᠠᠯᠢᠪᠠᠴᠢᠨᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠼᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠬᠠᠯᠵᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩᠴᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ БИР БЛЭ БЛП БОЛ ЧЕЛ ЭВЕ ФУЛ ЛИВ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠲᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨ МАЮ НЬЮ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠺᠣᠮᠢᠰ ᠰᠦᠶ ᠡᠷᠷᠠ - ᠯᠧᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ТОТ ВБА ВХЮ УИГ ВУЛ
ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ 1–2 2–1 0–0 6–0 4–1 3–1 2–1 2–1 1–1 0–0 1–0 0–1 1–0 0–0 2–3 2–3 1–0 3–0 2–0
ᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠯᠯᠠ 2–4 0–0 4–1 3–2 1–1 0–0 1–0 2–2 1–0 1–0 2–2 1–0 1–1 0–1 1–2 2–1 3–0 1–1 0–1
ᠪᠸᠷᠮᠢᠩᠬᠠᠮ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 0–3 1–1 2–1 2–0 2–1 1–0 0–2 0–2 0–0 2–2 1–1 0–2 1–0 2–0 1–1 1–3 2–2 0–0 1–1
ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ 1–2 2–0 1–1 2–2 1–0 1–2 1–0 1–1 3–1 0–1 1–1 0–0 0–2 0–0 0–1 2–0 1–1 2–1 3–0
ᠪᠯᠺᠫᠦ᠋ᠯ 1–3 1–1 1–2 1–2 4–3 1–3 2–2 2–2 2–1 2–3 2–3 1–1 0–0 1–2 3–1 2–1 1–3 1–3 2–1
ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ 2–1 3–2 2–2 2–1 2–2 0–4 2–0 0–0 0–1 0–2 2–2 5–1 2–1 1–2 4–2 2–0 3–0 1–1 1–0
ᠴᠧᠯᠰᠢ 2–0 3–3 3–1 2–0 4–0 1–0 1–1 1–0 0–1 2–0 2–1 2–2 2–0 0–3 2–1 6–0 3–0 1–0 2–0
ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ 1–2 2–2 1–1 2–0 5–3 1–1 1–0 2–1 2–0 2–1 3–3 0–1 1–0 2–0 2–1 1–4 2–2 0–0 1–1
ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ 2–2 1–1 1–1 3–2 3–0 3–0 0–0 0–0 2–5 1–4 2–2 1–0 2–0 0–0 1–2 3–0 1–3 2–0 2–1
ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ 1–1 3–0 5–0 2–1 1–2 2–1 2–0 2–2 1–0 3–0 3–1 3–0 2–0 2–2 0–2 1–0 3–0 1–1 0–1
ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 0–3 4–0 0–0 1–1 1–0 1–0 1–0 1–2 1–1 3–0 0–0 2–1 3–0 5–0 1–0 3–0 2–1 1–0 4–3
ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 1–0 3–1 5–0 7–1 4–2 1–0 2–1 1–0 2–0 3–2 2–1 3–0 2–1 2–0 2–0 2–2 3–0 2–0 2–1
ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 4–4 6–0 2–1 1–2 0–2 1–1 1–1 1–2 0–0 3–1 1–3 0–0 1–2 5–1 1–1 3–3 5–0 2–2 4–1
ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 3–1 2–1 3–2 1–0 0–1 2–0 1–1 2–0 0–2 2–0 1–1 1–2 4–0 3–2 1–2 1–1 1–1 0–1 3–0
ᠰᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠧᠨᠳ 1–1 1–0 2–2 3–0 0–2 1–0 2–4 2–2 0–3 0–2 1–0 0–0 1–1 2–0 1–2 2–3 1–0 4–2 1–3
ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ 3–3 2–1 2–1 4–2 1–1 2–1 1–1 1–1 1–0 2–1 0–0 0–0 2–0 3–2 1–1 2–2 0–0 0–1 3–1
ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ 2–2 2–1 3–1 1–3 3–2 1–1 1–3 1–0 2–1 2–1 0–2 1–2 3–1 0–3 1–0 1–1 3–3 2–2 1–1
ᠸᠧᠰᠲ ᠬᠡᠮ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 0–3 1–2 0–1 1–1 0–0 1–3 1–3 1–1 1–1 3–1 1–3 2–4 1–2 3–0 0–3 1–0 2–2 3–1 2–0
ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ 2–2 1–2 2–1 4–3 0–4 1–1 0–6 1–1 1–1 1–1 0–2 0–4 0–1 2–2 1–1 0–0 1–0 3–2 2–0
ᠸᠭᠳᠤᠧᠷᠭᠡᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ 0–2 1–2 1–0 2–3 4–0 2–3 1–0 0–3 1–1 0–3 2–1 2–1 1–1 2–1 3–2 3–3 3–1 1–1 1–2
ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ: Barclays Premier League
1ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
ᠥᠩᠭᠡ: ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ = ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠵᠢᠯ; ᠰᠢᠷ᠎ᠠ = ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠡ; ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ = ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠵᠢᠯ᠃
a ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ᠃

ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

-->|}ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ: Barclays Premier League
1ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
ᠥᠩᠭᠡ: ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ = ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠵᠢᠯ; ᠰᠢᠷ᠎ᠠ = ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠡ; ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ = ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠵᠢᠯ᠃
a ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ᠃

ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠷᠡᠮᠪᠡ ᠭᠣᠭᠣᠯᠳᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭ ᠭᠣᠣᠯ[28]
1 ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠢᠮᠢᠲ᠋ᠷ ᠪᠧᠷᠪᠠᠲᠠᠪᠠ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 20
ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠺᠠᠷᠯᠣᠰ ᠲᠧᠸᠧᠰ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 20
3 ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠷᠣᠪᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠫᠧᠷᠰᠢ ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ 18
4 ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠳᠠᠷᠤᠷᠧᠨ ᠪᠧᠨ᠋ᠲ ᠰᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠧᠨᠳ / ᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠯᠯᠠ 17
5 ᠨᠢᠭᠧᠷᠢᠢ ᠠ ᠫᠢᠲ᠋ᠧᠷ ᠣᠳᠧᠵᠸᠢᠩ ᠢᠧ ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ 15
6 ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠳ᠋ᠢᠵᠧᠢ ᠺᠥᠮᠫᠪᠧᠯᠯ ᠪᠯᠺᠫᠦᠯ 13
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠡᠨᠳᠢ ᠺᠷᠷᠣᠯᠯ ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ/ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ 13
ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ ᠬᠠᠪᠢᠶᠧᠷ ᠡᠷᠨᠠᠨᠳᠧᠰ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 13
ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠳ᠋ᠢᠷᠺ ᠺᠶᠣᠢᠲ ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ 13
ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠯᠣᠷᠠᠨ ᠮᠠᠯᠤᠳᠠ ᠴᠧᠯᠰᠢ 13
ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠷᠠᠹᠠᠥᠯ ᠸᠠᠩ ᠳᠧᠷ ᠸᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ 13

ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠷᠡᠮᠪᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ
ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ[29]
1 ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠨᠠᠨᠢ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 18
2 ᠺᠣᠲ᠋ ᠳ'ᠢᠪᠤ ᠪᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠳᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠷᠤᠭᠪᠠ ᠴᠧᠯᠰᠢ 15
3 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠴᠧᠰᠺ ᠹᠠᠪᠷᠧᠭᠠᠰ ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ 14
4 ᠣᠷᠣᠰ ᠠᠨᠳᠠᠷᠢ ᠠᠷᠱᠠᠪᠢᠨ ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ 11
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠯᠧᠢᠲ᠋ᠣᠨ ᠪᠡᠶᠢᠨᠰ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ 11
ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ ᠺᠷᠢᠰ ᠪᠠᠨᠲᠠ ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ 11
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠤᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠦᠨᠢ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 11
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠡᠰᠢᠯ ᠶᠠᠩ ᠢ ᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠯᠯᠠ 11
9 ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠴᠢᠷᠠᠯ ᠠᠳᠠᠮ ᠪᠯᠺᠫᠦᠯ 9
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠵᠢᠦ᠋ᠢ ᠪᠠᠷᠲᠤᠨ ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 9
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠫᠢᠲ᠋ᠧᠷ ᠺᠷᠠᠤᠢᠴᠤ ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ 9
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠰᠲ᠋ᠶᠤᠸᠠᠷᠲ ᠳᠠᠤᠨᠢᠨ ᠢ ᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠯᠯᠠ 9
ᠨᠢᠭᠧᠷᠢᠢ ᠠ ᠫᠢᠲ᠋ᠧᠷ ᠣᠳᠧᠵᠸᠢᠩ ᠢᠧ ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ 9
ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠢᠳᠠ ᠰᠡᠯᠸᠠ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 9
ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠷᠠᠹᠠᠥᠯ ᠸᠠᠩ ᠳᠧᠷ ᠸᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ 9

ᠬᠡᠲᠦ ᠲᠷᠢᠺ ᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠠᠯᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ
ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ
ᠠᠯᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ
ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ
ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ
ᠳ᠋ᠢᠳᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠷᠤᠭᠪᠠ ᠺᠣᠲ᠋ ᠳ'ᠢᠪᠤ ᠪᠠᠷ ᠺᠣᠲ᠋ᠤᠳ᠋ᠢᠪᠤᠸᠠᠷ ᠴᠧᠯᠰᠢ ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ 6–0 2010 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 [30]
ᠲᠧᠣ ᠤᠤᠯᠺᠣᠲ᠋ᠲ Flag of England.svg ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ ᠪᠯᠺᠫᠦᠯ 6–0 2010 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 [31]
ᠡᠨᠳᠢ ᠺᠷᠷᠣᠯᠯ Flag of England.svg ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠯᠯᠠ 6–0 2010 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 [32]
ᠳᠢᠮᠢᠲ᠋ᠷ ᠪᠧᠷᠪᠠᠲᠠᠪᠠ Flag of Bulgaria.svg ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ 3–2 2010 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 [33]
ᠺᠧᠸᠢᠨ ᠨᠣᠯᠤᠨ Flag of England.svg ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠰᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠡᠨ ᠳᠦ 5–1 2010 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 [34]
ᠳᠢᠮᠢᠲ᠋ᠷ ᠪᠧᠷᠪᠠᠲᠠᠪᠠ5 Flag of Bulgaria.svg ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ 7–1 2010 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 [35]
ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠣᠲ᠋ᠧᠯᠯᠢ Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠯᠯᠠ 4–0 2010 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 [36]
ᠯᠧᠣᠨ ᠪᠧᠰᠲ Flag of Ireland.svg ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠸᠧᠰᠲ ᠬᠡᠮ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 5–0 2011 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 [37]
ᠳᠢᠮᠢᠲ᠋ᠷ ᠪᠧᠷᠪᠠᠲᠠᠪᠠ Flag of Bulgaria.svg ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠸᠷᠮᠢᠩᠬᠠᠮ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 5–0 2011 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22
ᠷᠣᠪᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠫᠧᠷᠰᠢ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ 3–0 2011 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22
ᠺᠠᠷᠯᠣᠰ ᠲᠧᠸᠧᠰ Flag of Argentina.svg ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ 3–0 2011 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5
ᠯᠤᠢ ᠰᠠ4 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠪᠯᠺᠫᠦᠯ 5–3 2011 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5
ᠳ᠋ᠢᠷᠺ ᠺᠶᠣᠢᠲ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 3–1 2011 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6
ᠤᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠦᠨᠢ Flag of England.svg ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠸᠧᠰᠲ ᠬᠡᠮ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 4–2 2011 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2
ᠮᠠᠺᠰᠢ ᠷᠣᠳᠢᠷᠭᠧᠰ Flag of Argentina.svg ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ ᠪᠸᠷᠮᠢᠩᠬᠠᠮ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 5–0 2011 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠮᠠᠺᠰᠢ ᠷᠣᠳᠢᠷᠭᠧᠰ Flag of Argentina.svg ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ 5–2 2011 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9
ᠰᠣᠮᠧᠨ ᠴᠣᠶᠢᠢ Flag of Cameroon.svg ᠺᠠᠮᠧᠷᠦᠨ ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 3–3 2011 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22
 • 4 4 ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
 • 5 5 ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡᠷᠲᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ: 5 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ 50 ᠰᠧᠺᠦᠶᠢᠨᠳ᠋ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ ᠸᠭᠳᠤᠧᠷᠭᠡᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ (2010 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11)[94]
 • ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡᠷᠲᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ: 7 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ 37 ᠰᠧᠺᠦᠶᠢᠨᠳ᠋ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ ᠰᠠᠨᠳᠤᠷᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ (2010 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25)[95]
 • ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡᠷᠲᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ: 8 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ 2 ᠰᠧᠺᠦᠶᠢᠨᠳ᠋ - ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ (2010 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5)[96]

ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2010-11 ᠣᠨ ᠤ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢᠳ:[97]

ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭ
ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ[98] ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠺᠠᠷᠯᠠ ᠠᠨᠴᠢᠯᠣᠲ᠋ᠲ᠋ᠢ ᠴᠧᠯᠰᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠫᠣᠯ ᠰᠺᠣᠤᠯᠵᠠ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ
ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ[99] ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠷᠣᠪᠧᠷᠲᠠ ᠳ᠋ᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠧᠣ ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ ᠨᠢᠭᠧᠷᠢᠢ ᠠ ᠫᠢᠲ᠋ᠧᠷ ᠣᠳᠧᠵᠸᠢᠩ ᠢᠧ ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ
ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ[100] ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠮᠤᠢᠧᠰ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠷᠠᠹᠠᠥᠯ ᠸᠠᠩ ᠳᠧᠷ ᠸᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ[101] ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ ᠣᠦ᠋ᠡᠨ ᠺᠣᠶᠢᠯ ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠢᠣᠬᠣᠨ ᠡᠯᠮᠠᠨᠳᠧᠷ ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ[102] ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠷᠣᠪᠧᠷᠲᠠ ᠮᠠᠨᠴᠢᠨᠢ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠰᠠᠮᠢᠷ ᠨᠠᠰᠤᠷᠢ ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ[103] ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠰᠡᠷᠡ ᠠᠯᠧᠺᠰ ᠹᠧᠷᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠢᠮᠢᠲ᠋ᠷ ᠪᠧᠷᠪᠠᠲᠠᠪᠠ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ
ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ[104] ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠠᠷᠰᠧᠨ ᠸᠧᠩ ᠢᠶᠧᠷ ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠲ ᠫᠠᠷᠺᠧᠷ ᠸᠧᠰᠲ ᠬᠡᠮ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ[105] ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠺᠠᠷᠯᠠ ᠠᠨᠴᠢᠯᠣᠲ᠋ᠲ᠋ᠢ ᠴᠧᠯᠰᠢ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠳᠠᠪᠢᠳᠠ ᠯᠤᠢᠰ ᠴᠧᠯᠰᠢ
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ[106][107] ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠺᠠᠷᠯᠠ ᠠᠨᠴᠢᠯᠣᠲ᠋ᠲ᠋ᠢ ᠴᠧᠯᠰᠢ ᠨᠢᠭᠧᠷᠢᠢ ᠠ ᠫᠢᠲ᠋ᠧᠷ ᠣᠳᠧᠵᠸᠢᠩ ᠢᠧ ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ

ᠣᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠢ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠠᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠶᠢᠯᠡ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠢ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠧᠺ ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠃[108]

ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

[109]

ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ: ᠡᠳ᠋ᠸᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠳᠧᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ (ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ)
ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ: ᠪᠠᠺᠠᠷᠢ ᠰᠠᠨᠢᠶ᠎ᠠ (ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ), ᠨᠧᠮᠠᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠸᠢᠳᠢᠴ (ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ), ᠸᠸᠨ ᠰᠠᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ (ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ), ᠡᠰᠢᠯ ᠺᠣᠤᠯ (ᠴᠧᠯᠰᠢ)
ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ: ᠨᠠᠨᠢ (ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ), ᠰᠠᠮᠢᠷ ᠨᠠᠰᠤᠷᠢᠵᠧᠺ ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠠ (ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢ), ᠭᠠᠷ ᠲᠦ ᠪᠧᠢᠯ (ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ)
ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ: ᠺᠠᠷᠯᠣᠰ ᠲᠧᠸᠧᠰ (ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ), ᠳᠢᠮᠢᠲ᠋ᠷ ᠪᠧᠷᠪᠠᠲᠠᠪᠠ (ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ)

ᠪᠠᠷᠺᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠧᠮᠠᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠸᠢᠳᠢᠴ.[110]

ᠪᠠᠷᠺᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠡᠷᠡ ᠠᠯᠧᠺᠰ ᠹᠧᠷᠶᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ 69 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠭ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭᠢ ᠳᠦ 19 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠪᠠᠷᠺᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠤᠰ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠣ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ᠃[111]

ᠪᠠᠷᠺᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠱᠠᠬᠠᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠢᠮᠢᠲ᠋ᠷ ᠪᠧᠷᠪᠠᠲᠠᠪᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠺᠠᠷᠯᠣᠰ ᠲᠧᠸᠧᠰ ᠨᠠᠷ ᠲᠤᠰ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ 20 ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠪᠧᠷᠪᠠᠲᠠᠪᠠ 32 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 20 ᠭᠣᠣᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠲᠧᠸᠧᠰ 31 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ᠃ ᠠᠯᠢ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ 1998–99 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢᠬᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠶᠤᠮ᠃[112]

ᠪᠠᠷᠺᠯᠢ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠍ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ᠃:[113]
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠪᠠᠭ ᠤ&ᠱ ᠡ/ᠲ ᠥ/ᠬ ᠱ/ᠬ ᠪ/ᠲ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ
ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ
ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ
1 ᠴᠧᠯᠰᠢ 19 158 157 114 117 105 651 162.8 8.57
2 ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ 19 168 142 117 119 99 645 161.3 8.49
3 ᠪᠯᠺᠫᠦᠯ 17 144 142 103 104 82 575 142.8 8.46
4 ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 18 153 140 106 108 98 605 151.3 8.40
5 ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ 19 155 156 110 113 99 633 158.3 8.33
6 ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ 19 159 152 113 112 95 631 157.8 8.30
7 ᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠯᠯᠠ 19 155 148 109 114 103 629 157.3 8.28
8 ᠸᠧᠰᠲ ᠬᠡᠮ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 20 168 145 119 121 107 660 165.0 8.25
9 ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ 19 148 152 112 115 99 626 156.5 8.24
10 ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ 19 144 159 109 113 97 622 155.5 8.18
11 ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ 18 148 137 105 105 94 589 147.3 8.18
12 ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ 19 153 136 109 115 102 615 153.8 8.09
13 ᠸᠭᠳᠤᠧᠷᠭᠡᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ 19 149 144 106 110 100 609 152.3 8.01
14 ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 20 145 157 111 115 112 640 160.0 8.00
15 ᠰᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠡᠨ ᠳᠦ 20 161 151 111 118 98 639 159.8 7.99
16 ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ 20 159 146 111 117 105 638 159.5 7.98
17 ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 19 152 144 105 111 93 605 151.3 7.96
18 ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ 20 152 155 112 118 98 635 158.8 7.94
19 ᠪᠸᠷᠮᠢᠩᠬᠠᠮ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 18 149 127 96 100 96 568 142.0 7.89
20 ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 19 142 140 100 101 104 587 146.8 7.72

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠍ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ᠃
ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠦᠭᠡ:
ᠤ&ᠱ = ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ & ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ - ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ 10 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠭᠰᠡᠨ (ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ 3 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ 1 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ)
ᠡ/ᠲ = ᠡᠶᠡᠷᠡᠭ (ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠲᠠᠢ) ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ - ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ 10 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠭᠰᠡᠨ
ᠥ/ᠬ = ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ - ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ 7 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠭᠰᠡᠨ
ᠱ/ᠬ = ᠱᠦᠭᠦᠭᠴᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ - ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ 7 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠭᠰᠡᠨ
ᠪ/ᠲ = ᠪᠣᠬᠢᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ - ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ 6 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠭᠰᠡᠨ
ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ [2]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. "How the fixtures are produced", premierleague.com, Premier League, 9 June 2010. 9 June 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 2. "Start date confirmed for new season", premierleague.com, Premier League, 22 December 2009. 12 April 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 3. Chelsea win Premier League after thrashing Wigan. The Telegraph. Telegraph Media Group (9 May 2010). 24 May 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 4. "Live - Saturday football", 14 May 2011. 14 May 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 5. "Blackburn 1 - 1 Man Utd", 14 May 2011. 14 May 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 6. Pavlyuchenko relegates Birmingham. ESPN Soccernet (22 May 2011). 24 May 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 7. Blackpool down after thriller. ESPN Soccernet (22 May 2011). 24 May 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 8. Hammers relegated as Wigan fight on. ESPN Soccernet (15 May 2011). 24 May 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 9. [1], goal.com, 9 December 2010
 10. Nike T90 TRACER 10/11 Match Ball footballshirtculture.com
 11. "West Ham sack manager Gianfranco Zola", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 11 May 2010. 11 May 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 12. "Avram Grant confirmed as West Ham boss", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 3 June 2010. 3 June 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 13. "Rafa Benitez leaves Liverpool", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 3 June 2010. 3 June 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 14. 14.0 14.1 "Roy Hodgson leaves Fulham to become Liverpool manager", 1 July 2010. 1 July 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 15. "Martin O'Neill resigns as Aston Villa boss", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 9 August 2010. 9 August 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 16. "Gerard Houllier still to sign Aston Villa deal boss", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 8 September 2010. 28 September 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 17. "Chris Hughton sacked by Newcastle", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 6 December 2010. 6 December 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 18. "Alan Pardew signs lengthy deal as new Newcastle manager", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 9 December 2010. 9 December 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 19. "Blackburn Rovers sack Sam Allardyce", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 13 December 2010. 13 December 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 20. "Kean's for the season", Blackburn Rovers F.C., Blackburn Rovers F.C., 22 December 2010. 22 December 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 21. 21.0 21.1 "Roy Hodgson exits Liverpool & Kenny Dalglish takes over", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 8 January 2011. 8 January 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 22. "West Brom part company with manager Di Matteo", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 6 February 2011. 6 February 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 23. "Roy Hodgson named new manager of West Brom", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 11 February 2011. 11 February 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 24. 24.0 24.1 "West Ham sack manager Avram Grant", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 15 May 2011. 15 May 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 25. "Liverpool takeover completed by US company NESV", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 15 October 2010. 15 October 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 26. "Rao family buy Blackburn Rovers from Jack Walker Trust", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 19 November 2010. 19 November 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 27. Fulham handed Europa League place. official website. Premier League (May 2011). 26 May 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 28. Premier League Top Scorers. BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 28 December 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 29. 29.0 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 29.7 Barclays Premier League Statistics. premierleague.com. Premier League. 17 April 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 30. "Chelsea 6–0 West Brom", BBC Sport, 14 August 2010. 14 August 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 31. "Arsenal 6–0 Blackpool", BBC Sport, 21 August 2010. 21 August 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 32. "Newcastle 6–0 Aston Villa", BBC Sport, 22 August 2010. 22 August 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 33. "Man Utd 3–2 Liverpool", BBC Sport, 19 September 2010. 19 September 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 34. Chowdhury, Saj. "Newcastle 5 - 1 Sunderland", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 31 October 2010. 31 October 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 35. 35.0 35.1 Chowdhury, Saj. "Man Utd 7–1 Blackburn", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 27 November 2010. 27 November 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 36. Fletcher, Paul. "Man City 4–0 Aston Villa", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 28 December2010. 28 December 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 37. Chowdhury, Saj. "Newcastle 5–0 West Ham", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 5 January 2011. 5 January 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 38. Lyon, Sam. "Live - Saturday football", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 14 August 2010. 14 August 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 39. Hughes, Ian. "Wolverhampton 0–2 Arsenal", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 10 November 2010. 10 November 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 40. Hughes, Ian. "Fulham 1–1 Aston Villa", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 6 November 2010. 6 November 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 41. Whyatt, Chris. "Sunderland 2-2 Birmingham", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 14 August 2010. 14 August 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 42. Fletcher, Paul. "Chelsea 6-0 West Brom", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 14 August 2010. 14 August 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 43. Fletcher, Paul. "Chelsea 6-0 West Brom", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 14 August 2010. 14 August 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 44. Fletcher, Paul. "Chelsea 6-0 West Brom", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 14 August 2010. 14 August 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 45. Chowdhury, Saj. "Newcastle 6-0 Aston Villa", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 22 August 2010. 22 August 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 46. Roopanarine, Les. "Man City 4-3 Wolverhampton", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 15 January 2011. 15 January 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 47. Roopanarine, Les. "Arsenal 2-3 West Brom", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 25 September 2010. 25 September 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 48. Hughes, Ian. "Blackpool 2–3 Man City", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 17 October 2010. 17 October 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 49. Lyon, Sam. "Bolton 4–2 Tottenham", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 6 November 2010. 6 November 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 50. Dawkes, Phil. "Stoke 3–2 Birmingham", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 9 November 2010. 9 November 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 51. Etoe, Catherine. "Aston Villa 3–2 Blackpool", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 10 November 2010. 10 November 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 52. Sanghera, Mandeep. "Tottenham 4–2 Blackburn", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 13 November 2010. 13 November 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 53. 53.0 53.1 Lillywhite, Jamie. "Wolverhampton 2–3 Bolton", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 13 November 2010. 13 November 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 54. McNulty, Phil. "Arsenal 2–3 Tottenham", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 20 November 2010. 20 November 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 55. Sanghera, Mandeep. "Aston Villa 2–4 Arsenal", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 27 November 2010. 27 November 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 56. Ashenden, Mark. "Wolverhampton 3–2 Sunderland", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 27 November 2010. 27 November 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 57. Ornstein, David. "Bolton 2–1 Blackburn", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 12 December 2010. 17 December 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 58. Whyatt, Chris. "Sunderland 2-2 Birmingham", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 14 August 2010. 14 August 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 59. Sanghera, Mandeep. "Liverpool 1-1 Arsenal", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 15 August 2010. 15 August 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 60. Darling, Kevin. "West Ham 1-3 Bolton", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 21 August 2010. 21 August 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 61. Dawkes, Phil. "Fulham 2-2 Man Utd", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 22 August 2010. 22 August 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 62. McNulty, Phil. "Blackpool 2-2 Fulham", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 28 August 2010. 28 August 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 63. Ashenden, Mark. "West Brom 3-1 Birmingham", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 18 September 2010. 18 September 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 64. Lillywhite, Jamie. "Blackpool 1-2 Blackburn", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 25 September 2010. 25 September 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 65. Whyatt, Chris. "Newcastle 1-2 Stoke", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 26 September 2010. 26 September 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 66. Sanghera, Mandeep. "Birmingham 0–2 Everton", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 2 October 2010. 2 October 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 67. Sanghera, Mandeep. "Man Utd 2–2 West Brom", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 16 October 2010. 16 October 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 68. Lillywhite, Jamie. "West Brom 2–1 Fulham", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 23 October 2010. 23 October 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 69. Ornstein, David. "Sunderland 1–0 Aston Villa", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 23 October 2010. 23 October 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 70. Magowan, Alistair. "Liverpool 2–1 Blackburn", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 24 October 2010. 24 October 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 71. 71.0 71.1 Lewis, Aimee. "Everton 1–4 West Brom", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 27 November 2010. 27 November 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 72. Sanghera, Mandeep. "Tottenham 2–1 Liverpool", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 28 November 2010. 28 November 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 73. Shea, Julian. "Wigan 2–2 Stoke", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 4 December 2010. 4 December 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 74. Ornstein, David. "West Ham 1–3 Man City", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 11 December 2010. 11 December 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 75. 75.0 75.1 "Man City 1–2 Everton", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 20 December 2010. 20 December 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 76. "West Ham 1–1 Everton", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 28 December 2010. 28 December 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 77. "Wigan 2–2 Arsenal", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 29 December 2010. 29 December 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 78. Darling, Kevin. "West Ham 2–0 Wolves", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 1 January 2011. 1 January 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 79. Roopanarine, Les. "Stoke 2–0 Everton", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 1 January 2011. 1 January 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 80. Magowan, Alistair. "Birmingham 0–3 Arsenal", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 1 January 2011. 1 January 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 81. McNulty, Phil. "Everton 3–3 Man Utd", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 11 September 2010. 11 November 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 82. Stevenson, Jonathan. "Chelsea 3–3 Aston Villa", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 2 January 2011. 2 January 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 83. Hughes, Ian. "Tottenham 0-0 Man City", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 14 August 2010. 14 August 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 84. Whyatt, Chris. "Sunderland 2-2 Birmingham", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 14 August 2010. 14 August 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 85. Sanghera, Mandeep. "Liverpool 1-1 Arsenal", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 15 August 2010. 15 August 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 86. Roopanarine, Les. "Wolverhampton 1-1 Newcastle", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 28 August 2010. 28 August 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 87. Sanghera, Mandeep. "Liverpool 1-1 Arsenal", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 15 August 2010. 15 August 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 88. Dawkes, Phil. "Blackpool 2–1 West Brom", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 1 November 2010. 1 November 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 89. Whyatt, Chris. "West Brom 0–2 Man City", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 7 November 2010. 7 November 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 90. Hassan, Nabil. "Man Utd 2–0 Wigan", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 20 November 2010. 20 November 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 91. Darling, Kevin. "West Brom 1–3 Blackburn", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 28 December 2010. 28 December 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 92. Whyatt, Chris. "Aston Villa 0–1 Sunderland", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 5 January 2011. 5 January 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 93. Stevenson, Jonathan. "Arsenal 0–0 Man City", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 5 January 2011. 5 January 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 94. Standley, James. "Fulham 2-1 Wolverhampton", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 11 September 2010. 11 September 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 95. Sanghera, Mandeep. "Liverpool 2-2 Sunderland", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 25 September 2010. 25 September 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 96. "Bolton 1–1 Wigan", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 5 January 2011. 5 January 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 97. http://www.soccerbase.com/refs.sd
 98. "Gongs for Ancelotti & Scholes", Sky Sports, 10 September 2010. 10 September 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 99. "Baggies scoop historic Barclays awards double", The Premier League, 1 October 2010. 1 October 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 100. "Moyes & Van der Vaart win Premier League awards", BBC Sport, 8 November 2010. 8 November 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 101. "Bolton duo scoop Barclays awards", The Premier League, 3 December 2010. 3 December 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 102. "Nasri and Mancini receive Barclays awards", The Premier League, 7 January 2011. 7 January 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 103. "United duo scoop Barclays awards", The Premier League, 4 February 2011. 4 February 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 104. "Wenger & Parker win awards", Sky Sports, 4 March 2011. 4 March 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 105. "Top prizes for Blues pair", Sky Sports, 1 April 2011. 1 April 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 106. "Ancelotti seals successive Barclays awards", The Premier League, 6 May 2011. 6 May 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 107. "Odemwingie scoops Barclays award", The Premier League, 6 May 2011. 6 May 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 108. "Arsenal's Jack Wilshere wins PFA Young Player of the Year award", Goal.com, 17 April 2011. 6 May 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 109. "Top two dominate PFA Team of the Year", ESPNsoccernet, 18 April 2011. 6 May 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 110. "United duo clinch Barclays awards", premierleague.com, Premier League, 20 May 2011. 20 May 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 111. "Hart handed Barclays Golden Glove", premierleague.com, Premier League, 20 May 2011. 20 May 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 112. "Dimitar's Golden Boot delight", manutd.com, manutd.com, 28 May 2011. 28 May 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 113. Barclays Premier League Fair Play Table. premierleague.com. Premier League. 8 January 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠳ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ