2010 ᠣᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «2010» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ
2005 · 2006 · 2007 · 2008
2009 2010 2011
2012 · 2013 · 2014 · 2015
ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ
2010 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ
ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ
XXI ᠵᠠᠭᠤᠨ

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ (2010) ᠣᠨ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠪᠠᠰᠠᠩ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 2010 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨᠡᠩ ᠢ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨᠢ 10 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠢᠯ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠣᠨᠢ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠨᠡ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠨᠡ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠨᠡ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=2010_ᠣᠨ&oldid=400765》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ