2006 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ
XV Asian Games
دورة الألعاب الآسيوية 2006
Asian Games Doha 2006 fireworks.jpg

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠷᠳᠣᠬᠣ
ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ 45
ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 10500+
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ
ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ
39
ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ 2006 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1
ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ 2006 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠴᠢ ᠬᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠢᠩ-ᠬᠠᠯᠢᠹᠠ ᠠᠯᠢ-ᠰᠠᠨᠢ
ᠪᠠᠮᠪᠠᠷ ᠠᠰᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠱᠡᠢᠺ ᠮᠣᠬᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠢᠩ-ᠬᠠᠮ ᠳᠤ ᠠᠯᠢ-ᠰᠠᠨᠢ
ᠲᠥᠪ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ
ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ
ᠬᠠᠯᠢᠹ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ

2006 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ (The 15th Asian Games XV Asiad) ᠨᠢ 2006 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠍ ᠨ ᠡᠴᠡ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠍ ᠳᠦ ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠣ ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ. ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠨ ᠤ 15 ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠶᠤᠮ᠃

ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠳᠣᠬᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠠᠢ᠋ᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠺᠦ᠋ᠯᠠ-ᠯᠤᠩᠫᠦᠷᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠩ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠣᠬᠣ ᠬᠣᠲᠠ 22 ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠭ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠨᠢ 1974 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠧᠭᠧᠷᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ 32 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠡᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠫᠧᠷᠰ ᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨᠭᠡᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ᠃

ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

"ᠳᠣᠬᠣ 2006" ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠨᠢ "ᠣᠷᠢ (Orry)" ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠠᠷᠠᠪ ᠦᠬᠡᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠷᠢᠺᠰ.

ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ
1 ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ 165 88 63 316
2 ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ 58 53 82 193
3 ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ 50 71 77 198
4 ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠰᠠᠭ 23 19 43 85
5 Flag of Thailand.svg ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨᠳ᠋ 13 15 26 54
6 ᠢᠷᠡᠨ ᠢᠷᠡᠨ 11 15 22 48
7 ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ 11 14 14 39
8 Flag of India.svg ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ 10 18 26 54
9 ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠷ 9 12 11 32
10 Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ 9 10 27 46
11 Flag of Malaysia.svg ᠮᠠᠯᠠᠢ᠋ᠰᠢᠶ᠎ᠠ 8 17 17 42
12 Flag of Singapore.svg ᠰᠢᠩᠭᠠᠫᠦᠷ 8 7 12 27
13 Flag of Saudi Arabia.svg ᠰᠤᠤᠳᠢ ᠠᠷᠠᠪ 8 0 6 14
14 Flag of Bahrain.svg ᠪᠠᠾᠷᠧᠶᠢᠨ 7 10 4 21
15 Flag of Hong Kong.svg ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠩ 6 12 10 28
16 ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ 6 9 16 31
17 Flag of Kuwait.svg ᠺᠦᠪᠠᠶᠢᠲ 6 5 2 13
18 Flag of the Philippines.svg ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ 4 6 9 19
19 Flag of Vietnam.svg ᠸᠢᠶᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮ 3 13 7 23
20 Flag of the United Arab Emirates.svg ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠢᠷᠲ ᠤᠯᠤᠰ 3 4 3 10
21 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ 2 5 8 15
22 Flag of Indonesia.svg ᠢᠨᠳᠦ᠋ᠨᠢᠱᠢᠶ ᠠ 2 3 15 20
23 Flag of Syria.svg ᠰᠢᠷᠢᠢ ᠠ 2 1 3 6
24 Flag of Tajikistan.svg ᠲᠠᠵᠢᠺᠢᠰᠲᠠᠨ 2 0 2 4
25 Flag of Jordan.svg ᠢᠣᠷᠳᠠᠨ 1 3 4 8
26 Flag of Lebanon.svg ᠯᠸᠪᠠᠨᠤᠨ 1 0 2 3
27 Flag of Myanmar.svg ᠮᠢᠶᠠᠭ᠍ᠮᠠᠷ 0 4 7 11
28 ᠬᠢᠷᠭᠢᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠢᠷᠭᠢᠰ 0 2 6 8
29 Flag of Iraq.svg ᠢᠷᠠᠺ 0 2 1 3
30 Flag of Macau.svg ᠤᠤᠮᠸᠨᠨ 0 1 6 7
31 Flag of Pakistan.svg ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ 0 1 3 4
32 Flag of Sri Lanka.svg ᠰᠷᠢᠯᠠᠩᠺᠠ 0 1 2 3
33 Flag of Turkmenistan.svg ᠲᠦᠺᠮᠧᠨ 0 1 0 1
Flag of Laos.svg ᠯᠠᠤᠤ 0 1 0 1
35 Flag of Nepal.svg ᠪᠠᠯᠪᠠ 0 0 3 3
36 ᠠᠹᠬᠠᠨᠨᠢᠰᠲᠠᠨ ᠠᠹᠬᠠᠨᠨ 0 0 1 1
Flag of Bangladesh.svg ᠪᠧᠩᠭᠠᠯ 0 0 1 1
Flag of Yemen.svg ᠶᠸᠮᠸᠨ 0 0 1 1
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 428 423 542 1393


ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ
ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ

ᠰᠢᠨ᠌ ᠡ ᠳ᠋ᠧᠯᠢ 1951 | ᠮᠠᠨᠢᠯ 1954 | ᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋ 1958 | ᠵᠠᠺᠠᠷᠲ᠋ᠠ 1962 | ᠪᠠᠩᠺᠦᠪ 1966 | ᠪᠠᠩᠺᠦᠪ 1970 | ᠲᠧᠺᠧᠷᠠᠨ 1974 | ᠪᠠᠩᠺᠦᠪ 1978 | ᠰᠢᠨ᠌ ᠡ ᠳ᠋ᠧᠯᠢ 1982 | ᠰᠤᠤᠯ 1986 | ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 1990 | ᠬᠢᠷᠣᠰᠢᠮᠠ 1994 | ᠪᠠᠩᠺᠦᠪ 1998 | ᠪᠦᠰᠤᠨ 2002 | ᠳᠣᠬᠣ 2006 | ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠸᠦ 2010 | ᠢᠩᠴᠢᠨ 2014 | 2019

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ

ᠰᠠᠫᠫᠷᠣ᠋ 1986 | ᠰᠠᠫᠫᠷᠣ᠋ 1990 | ᠬᠠᠷᠪᠢᠨ 1996 | ᠺᠠᠨᠸᠣᠨ 1999 | ᠠᠣᠮᠣᠷᠢ 2003 | ᠴᠢᠨᠴᠤᠨᠢ 2007 | ᠠᠰᠲᠠᠨ᠎ᠠ - ᠠᠯᠮᠠᠲ ᠤ 2011| ᠰᠠᠫᠫᠷᠣ᠋ - ᠣᠪᠢᠭᠢᠷᠣ 2017

ᠠᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ

ᠪᠠᠩᠺᠦᠪ 2005 | ᠤᠤᠮᠸᠨᠨ 2007 | ᠬᠠᠨᠨᠠᠢ 2009 | ᠳᠣᠬᠣ 2011 (ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ)

ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ

ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ | ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ | ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ | ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ | ᠲᠥᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ