2000 ᠣᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ
1995 · 1996 · 1997 · 1998
1999 2000 2001
2002 · 2003 · 2004 · 2005
ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ
2000 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ
ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ
ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠣᠨ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠮᠪᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠵᠢᠯ ᠶᠤᠮ᠃

2000 ᠣᠨ ᠨᠢ:

2000 ᠣᠨ ᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠣᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠲᠡᠭ ᠣᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠨᠡ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=2000_ᠣᠨ&oldid=390093》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ