1990 ᠣᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ
1985 · 1986 · 1987 · 1988
1989 1990 1991
1992 · 1993 · 1994 · 1995
ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ
1990 ᠍ ᠊ᠭᠡᠳ ᠣᠨ
ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ
ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ

ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ (ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ) 1990 ᠣᠨ (ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠶᠡᠷᠡ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ) ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠣᠳᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠸᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠮᠥᠨ ᠳᠠᠸᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ 365 ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠨᠡ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠨᠡ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠺᠢᠮ ᠶᠣᠨᠠ
ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ:1990 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠳ

ᠡᠨᠡ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ:1991 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠳ
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=1990_ᠣᠨ&oldid=436236》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ