1989 ᠣᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «1989» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ
1984 · 1985 · 1986 · 1987
1988 1989 1990
1991 · 1992 · 1993 · 1994
ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ
1980 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ
ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ
ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ

ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ (ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ) 1989 ᠣᠨ (ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ) ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠣᠳᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠢᠯ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠥᠨ ᠯᠠ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ 365 ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ 1989 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠺᠣᠮᠮᠤᠶᠢᠨᠢᠰᠮ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ ᠳᠦ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠡᠭᠦᠰᠴᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠡᠷᠭᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠲᠠᠷᠠᠴᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ᠂ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨᠢ ᠦᠶᠡᠰ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠬᠥᠨᠳᠡᠶᠢᠷᠡᠴᠢ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠨᠣᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ 1989 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠍ ᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠍ ᠨ ᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠰᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ) ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠤᠶᠢᠨ (ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ) ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠴᠤ 1989 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠴᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠡᠨᠡ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 41 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵ᠃ ᠪᠤᠱ
ᠸᠣᠢᠵᠧᠷ-2 ᠍ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ
ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠴᠤᠳ ᠪᠧᠷᠯᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠤᠷᠠᠭᠠᠪᠠ

ᠡᠨᠡ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠧᠣ ᠤᠤᠯᠺᠣᠲ᠋ᠲ
ᠳ᠋ᠧᠨᠡᠯ ᠷᠧᠳᠺᠯᠢᠹᠹ
ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ:1989 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠳ

ᠡᠨᠡ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠱᠣᠣᠸᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ
ᠠᠨᠳᠠᠷᠢ ᠰᠠᠬᠠᠷᠠᠪᠠ
ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ:1989 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠳ

ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=1989_ᠣᠨ&oldid=390107》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ