1988 ᠣᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «1988» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990

ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ (ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ) 1988 ᠣᠨ (ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ) ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠣᠳᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠢᠯ ᠪᠠᠰᠠᠩ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠢᠮᠪᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ 366 ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠲᠠᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠵᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠨᠡ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠹᠬᠠᠨᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠺ ᠤᠨ ᠴᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ

ᠡᠨᠡ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠧᠰᠤᠶᠢᠲ ᠣᠽᠢᠯ
ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ:1988 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠳ

ᠡᠨᠡ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ:1988 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠳ
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=1988_ᠣᠨ&oldid=361055》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ