1969-1970 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
1969-1970 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ
ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ
ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ: ᠯᠶᠢᠰ ᠠᠯᠤᠰᠢᠨᠳᠣᠷ
  ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ: ᠮᠢᠯᠤᠣᠺᠢ ᠪᠠᠺᠰ
ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠳ
ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠭ: ᠨᠶᠤ-ᠢᠣᠷᠺ ᠨᠢᠺᠰ
ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ: ᠤᠢᠯᠯᠢᠰ ᠷᠢᠳᠢ (ᠨᠢᠺᠰ)
ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤᠴᠢ: ᠵᠧᠷᠷ ᠤᠧᠰᠲ (ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ)
ᠫᠯᠧᠢ ᠣᠹᠹ
ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ: ᠨᠶᠤ-ᠢᠣᠷᠺ ᠨᠢᠺᠰ
  ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ: ᠮᠢᠯᠤᠣᠺᠢ ᠪᠠᠺᠰ
ᠥᠷᠥᠨᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ: {{{ᠥᠷᠥᠨᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ}}}
  ᠥᠷᠥᠨᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ: {{{ᠥᠷᠥᠨᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ}}}
ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ
ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ: ᠨᠶᠤ-ᠢᠣᠷᠺ ᠨᠢᠺᠰ
  ᠳᠡᠳ᠋ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ: ᠯᠠᠣᠰ-ᠠᠩᠵᠧᠯᠧᠰ ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ
MVP: ᠤᠢᠯᠯᠢᠰ ᠷᠢᠳᠢ (ᠨᠢᠺᠰ)
NBA ᠍ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠳ
←1968-1969 1970-1971→

1969-1970 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨ ᠤ 24 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠶᠤᠮ᠃ 1969 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠢᠦᠩ ᠢ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠳᠡᠵᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠠ᠃ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠤᠨ №1 ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠯᠶᠢᠰ ᠠᠯᠤᠰᠢᠨᠳᠣᠷ ᠪᠤᠶᠤ "ᠺᠠᠷᠢᠮ ᠠᠪᠳᠤᠯ-ᠵᠠᠪᠪᠤᠷ" ᠮᠢᠯᠤᠣᠺᠢ ᠪᠠᠺᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠣᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃

ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠲᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬ — ᠬᠣᠵᠢᠯ᠂ ᠬᠳ — ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠯ᠂ ᠬ% — ᠬᠣᠵᠢᠯ ᠤᠨᠨ ᠬᠤᠪᠢ᠂ ᠲᠬ — ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠢᠦᠩ
# ᠪᠠᠭ ᠬᠳ ᠬ%
1 ᠨᠶᠤ-ᠢᠣᠷᠺ ᠨᠢᠺᠰ 60 22 73,2
2 ᠮᠢᠯᠤᠣᠺᠢ ᠪᠠᠺᠰ 56 26 68,3
3 ᠪᠠᠯᠲᠤᠮᠣᠷ ᠪᠤᠯᠠᠯᠠ ᠳᠤᠰ 50 32 61,0
4 ᠹᠢᠯᠠᠳᠧᠯᠹᠢᠶ᠎ᠠ-76 42 40 51,2
5 ᠴᠡᠨᠼᠢᠨᠠᠲ᠋ᠢ ᠷᠣᠢᠯᠵᠠ 36 46 43,9
6 ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ ᠰᠧᠯᠲ᠋ᠢᠺᠰ 34 48 41,5
7 ᠳ᠋ᠧᠲ᠋ᠷᠣᠢ ᠳᠤ ᠫᠢᠰᠲ᠋ᠦ᠋ᠩᠰ 31 51 37,8
ᠥᠷᠥᠨᠡᠲᠦ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠢᠦᠩ
# ᠪᠠᠭ ᠬᠳ ᠬ%
1 ᠠᠲᠯᠠᠨ᠋ᠲᠠ ᠬᠣᠺᠰ 48 34 58,5
2 ᠯᠠᠣᠰ-ᠠᠩᠵᠧᠯᠧᠰ ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ 46 36 56,1
3 ᠴᠢᠺᠠᠭᠣ ᠪᠤᠯᠵᠠ 39 43 47,6
4 ᠹᠢᠨᠢᠺᠰ ᠰᠠᠨᠵᠠ 39 43 47,6
5 ᠰᠢᠡᠲᠡᠯ ᠰᠤᠫᠧᠷᠰᠣᠨᠢᠺᠰ 36 46 43,9
6 ᠰᠠᠨ-ᠹᠷᠠᠨᠼᠢᠰᠺᠣ ᠤᠷᠷᠢᠣᠷᠽ 30 52 36,6
7 ᠰᠠᠨ-ᠳ᠋ᠢᠧᠭᠣ ᠷᠣᠺᠧᠲ᠋ᠰ 27 55 32,9

ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ 4 ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ NBA ᠍ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ
                           
  1  ᠠᠲᠯᠠᠨ᠋ᠲᠠ ᠬᠣᠺᠰ 4  
3  ᠴᠢᠺᠠᠭᠣ ᠪᠤᠯᠵᠠ 1  
  1  ᠠᠲᠯᠠᠨ᠋ᠲᠠ ᠬᠣᠺᠰ 0  
ᠥᠷᠥᠨᠡᠲᠦ ᠪᠥᠰᠡ
  2  ᠯᠠᠣᠰ-ᠠᠩᠵᠧᠯᠧᠰ ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ 4  
4  ᠹᠢᠨᠢᠺᠰ ᠰᠠᠨᠵᠠ 3
  2  ᠯᠠᠣᠰ-ᠠᠩᠵᠧᠯᠧᠰ ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ 4  
    ᠽ 2  ᠯᠠᠣᠰ-ᠠᠩᠵᠧᠯᠧᠰ ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ 3
  ᠸ 1  ᠨᠶᠤ-ᠢᠣᠷᠺ ᠨᠢᠺᠰ 4
  1  ᠨᠶᠤ-ᠢᠣᠷᠺ ᠨᠢᠺᠰ 4  
3  ᠪᠠᠯᠲᠤᠮᠣᠷ ᠪᠤᠯᠠᠯᠠ ᠳᠤᠰ 3  
  1  ᠨᠶᠤ-ᠢᠣᠷᠺ ᠨᠢᠺᠰ 4
ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠪᠥᠰᠡ
  2  ᠮᠢᠯᠤᠣᠺᠢ ᠪᠠᠺᠰ 1  
4  ᠹᠢᠯᠠᠳᠧᠯᠹᠢᠶ᠎ᠠ-76 1
  2  ᠮᠢᠯᠤᠣᠺᠢ ᠪᠠᠺᠰ 4  

ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ
ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠵᠧᠷᠷᠢ ᠤᠧᠰᠲ ᠯᠠᠣᠰ-ᠠᠩᠵᠧᠯᠧᠰ ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ 31,2
ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠡᠯᠸᠢᠨ ᠬᠧᠢᠰ ᠰᠠᠨ-ᠳ᠋ᠢᠧᠭᠣ ᠷᠣᠺᠧᠲ᠋ᠰ 16,9
ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠯᠧᠨᠨᠢ ᠤᠣᠯᠺᠧᠨᠰ ᠰᠢᠡᠲᠡᠯ ᠰᠤᠫᠧᠷᠰᠣᠨᠢᠺᠰ 9,1
ᠰᠢᠳᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠣᠩᠨᠢ ᠭᠷᠢᠨ ᠴᠡᠨᠼᠢᠨᠠᠲ᠋ᠢ ᠷᠣᠢᠯᠵᠠ 55,9
ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠳᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠹᠯᠢᠨ ᠷᠣᠪᠢᠩᠰᠠᠨ ᠮᠢᠯᠤᠣᠺᠢ ᠪᠠᠺᠰ 89,8

ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:NBA ᠍ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠳ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠲᠦ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ