1915 ᠣᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «1915» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

1915-1917 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨᠢ᠂ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠯ ᠠᠮᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠬᠣ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠠᠺᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠬᠣ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ᠂ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠴᠤᠳ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ Verdum ᠍ ᠳᠦ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢ ᠰᠡᠲᠡᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠺᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ᠂ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠺᠣᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠭᠴᠢ Erich Ludendorff ᠍ ᠦᠨ ᠤᠶᠠᠨ ᠬᠠᠲᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠭ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠤᠬᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

1915-1917 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨᠢ᠂ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠯ ᠠᠮᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠬᠣ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠠᠺᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠬᠣ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ᠂ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠴᠤᠳ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ Verdum ᠍ ᠳᠦ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢ ᠰᠡᠲᠡᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠺᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ᠂ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠺᠣᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠭᠴᠢ Erich Ludendorff ᠍ ᠦᠨ ᠤᠶᠠᠨ ᠬᠠᠲᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠭ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠤᠬᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨᠢ᠂ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠡᠷᠡᠰ

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=1915_ᠣᠨ&oldid=383534》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ