ᠾᠸᠨᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠺ ᠢᠶᠠᠷᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ: 33°54′00″N 113°30′00″E / 33.9°N 113.5°E / 33.9; 113.5

ᠾᠸᠨᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ
ᠬᠢᠲᠠᠳ : 河南省
Hénán Shěng
ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠯ: (ᠫᠢᠨᠢᠨᠢ: )
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠾᠸᠨᠠᠨ
ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ 河 hé - (ᠰᠢᠷ᠎ᠠ) ᠮᠥᠷᠡᠨ
南 nán - ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ
"ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ"</tr>
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠮᠤᠵᠢ</tr>
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ
(ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ)
ᠵᠢᠨᠵᠢᠭᠦ
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠯᠦ ᠵᠠᠨᠭᠠᠨ 卢展工
ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠭᠦᠣ ᠭᠡᠩᠮ ᠠᠣ 郭庚茂
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ 167,000 km2 (64,000 ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠢᠯ) ([[ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ|17 ᠍ ᠳᠦ]])
 - ᠥᠷᠭᠡᠷᠢᠭ 31° 23' - 36° 22' N
 - ᠤᠷᠲᠤᠷᠢᠭ 110° 21' - 116° 38' E
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2010)
 - ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ
94,023,567 (3 ᠍ ᠳᠦ)
591 /km2 (1,530 /ᠮᠢᠯ²) ([[ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ|6 ᠍ ᠳᠦ]])
ДНБ (2010)
 - ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠣᠨᠣᠭᠳᠠᠬᠣ
CNY 2.29 ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠶᠤᠳ (US$ 339 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ) (5 ᠍ ᠳᠦ)
CNY 24,719 (US$ 3,611) (21 ᠍ ᠳᠦ)
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ (2008) 0.787 (ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ) (15 ᠍ ᠳᠦ)
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠬᠠᠨᠢ - 98.8%
ᠬᠤᠢ - 1%
ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠳᠠᠷᠢᠨᠾᠸᠨᠠᠨ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ 17
ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ 159
ᠬᠣᠲᠠ* 2455
ISO 3166-2 CN-41
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ
www.henan.gov.cn (ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ)
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ДНБ ᠍ ᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ:
《中国统计年鉴—2005》 ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠯ 2005
ISBN 7503747382</div>ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ:
《2000年人口普查中国民族人口资料》 ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ 2000 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
ISBN 7105054255
*2004 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 ᠍ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠦᠯᠭᠡ

ᠾᠸᠨᠠᠨ (ᠬᠢᠲᠠᠳ: 河南 ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ: Hénán; ᠱᠤᠤᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠭᠠᠯᠢᠭ: Honan) ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠦᠷᠰᠦᠲᠦ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠯ ᠨᠢ "豫" (yù) ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠶᠵᠢᠦ (豫州 Yù Zhōu), ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 河南 ᠨᠢ "ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ"[1] ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠨᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃

ᠾᠸᠨᠠᠨ ᠨᠢ 5000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ ᠭᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1000 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠱᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠢᠨᠱᠦᠱᠠᠣᠯᠢᠨᠢ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ 4 ᠨᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠯᠦᠢᠩᠠᠨᠢᠶᠠᠨᠺᠠᠢᠹᠡᠨᠵᠢᠨᠵᠢᠭᠦ ᠨᠢ ᠾᠸᠨᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃

167,000 ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ (64,000 ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠢᠯ) ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠾᠸᠨᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠶᠢ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠰᠢᠮᠡᠲᠡᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠰᠢᠭᠢᠭᠦᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠤᠵᠢ ᠱᠠᠨᠰᠢᠱᠠᠨ ᠰᠢᠾᠸᠪᠸᠢᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩᠠᠨᠾᠦ᠋ᠢᠬᠤᠪᠸᠢ ᠮᠤᠵᠢᠭᠤᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠾᠸᠨᠠᠨ ᠨᠢ 94 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠾᠸᠨᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣᠡᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨᠢᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ 12 ᠍ ᠷᠲ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠾᠸᠨᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ 5 ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠮᠤᠵᠢᠭᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠣᠨᠣᠭᠳᠠᠬᠣ ДНБ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠮᠤᠵᠢᠭᠤᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠴᠣᠷᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠭᠠᠰᠴᠣ ᠪᠤᠢ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ᠂ ᠮᠥᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠵᠢᠨᠵᠢᠭᠦ᠂ ᠯᠦᠢᠩ ᠬᠠᠪᠢᠶᠠᠷᠠ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: ᠾᠸᠨᠠᠨ
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠾᠸᠨᠠᠨ&oldid=405656》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ