ᠽᠢᠩᠪᠠᠪᠸᠧ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠽᠢᠩᠪᠠᠪᠸᠧ ᠤᠯᠤᠰ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ: 《Unity, Freedom, Work》 (ᠠᠩᠭᠯᠢ)</br>(ᠡᠪ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ᠂ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ)
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠷᠣᠪᠧᠷᠲ ᠮᠤᠭᠠᠪᠧ
 -  ᠳᠡᠳ᠋ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠣᠽᠧᠹ ᠮᠰᠢᠺᠠᠵᠣᠶᠢᠰ ᠮᠤᠵᠢᠷᠤ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠮᠣᠷᠭᠠᠨ ᠴᠸᠠᠩᠭᠢᠷᠠᠢ
 -  ᠰᠧᠨᠠᠲ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠳ᠋ᠨᠠ ᠮᠠᠳ᠋ᠵᠣᠩᠸᠧ
 -  ᠫᠠᠷᠯᠠᠮᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠯᠠᠪᠠᠮᠣᠷ ᠮᠠᠶ᠎ᠠ
 -  ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ (%) 1
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
 -  ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ () 13,349,000 
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ  0.513 (151)
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢa )
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ +2
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ 263
aᠽᠢᠩᠪᠠᠪᠸᠧ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠬᠡᠲᠦ ᠢᠨᠹᠯᠢᠶᠠᠼᠢ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠷᠠᠨ ᠳᠤᠪᠣᠽᠡᠸᠠᠨ᠎ ᠠ ᠫᠦᠯᠹᠦᠨᠲ ᠰᠲ᠋ᠧᠷᠯᠢᠨ ᠢᠧᠦ᠋ᠷᠣ ᠶᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠭᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠮᠠ᠃ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃

ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠽᠢᠩᠪᠠᠪᠸᠧ ᠤᠯᠤᠰ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Republic of Zimbabwe) ᠨᠢ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠷᠧ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠷᠣᠪᠧᠷᠲ ᠮᠤᠭᠠᠪᠧ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠠᠵᠡᠢ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠽᠢᠩᠪᠠᠪᠸᠧ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠴᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠽᠠᠮᠪᠢᠪᠣᠽᠡᠸᠠᠨ᠎ ᠠᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠᠮᠣᠽᠠᠮᠪᠢᠺ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠽᠢᠩᠪᠠᠪᠪ ᠲᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠸᠢᠺᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠬᠢᠷ᠎ᠡ (ᠵᠠᠮᠪᠧᠽᠢ ᠮᠥᠷᠡᠨ) ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠷᠬᠢᠲ᠋ᠧᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠽᠢᠩᠪᠠᠪᠸᠧ (ᠡᠨᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ) ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠽᠢᠩᠪᠠᠪᠸᠧ ᠨᠢ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠍ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠯᠣᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠷᠣᠳᠧᠽᠢ ᠭᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1980 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ 《ᠽᠢᠩᠪᠠᠪᠸᠧ》 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃

ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠣᠳᠣ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠸᠠᠯᠦᠲ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠽᠢᠩᠪᠠᠪᠸᠧ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ 2009 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠰᠤᠵᠠᠢ᠃

  • ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ: ᠽᠢᠩᠪᠠᠪᠪ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ᠃
  • ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ: ᠵᠡᠰ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠥ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ᠂ ᠨᠢᠺᠧᠯ᠂ ᠺᠣᠪᠠᠯᠲ᠂ ᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠥᠳᠡᠷ᠂ ᠠᠰᠪᠧᠰᠲ᠂ ᠾᠷᠣᠮ ᠣᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃
  • ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ: ᠲᠡᠮᠦᠷ᠂ ᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠮᠡᠯ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ᠂ ᠮᠣᠳᠣ᠂ ᠲᠠᠪᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠪᠤᠢ᠃
  • ᠪᠤᠰᠤᠳ: ᠸᠢᠺᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠬᠢᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ