ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ
ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ
ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠢ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠳᠡᠭ ᠴᠢᠰᠲ᠋ᠧᠷᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠷᠤ ᠠᠴᠢᠳᠠᠭ

ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠳ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠵᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠡᠳ᠋ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠭᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠢ ᠲᠡᠢ ᠤᠷᠪᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠷᠴᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠳ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠷᠣᠮᠣᠴᠤᠳ ᠱᠣᠬᠣᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠲᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠠ ᠨᠣᠶᠢᠲᠠᠨ 2 ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃

ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠠᠷᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠣᠶᠢᠲᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠃ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠠᠷᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠲᠴᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠩ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠢ ᠨᠤᠨᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠥᠮᠪᠥᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠲᠡᠭᠡᠷᠮ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠪᠠᠯ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ 30% ᠬᠡᠮᠨᠡᠬᠦ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠮᠥᠨ ᠥᠩᠬᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠡᠭᠡᠷᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠴᠢᠷ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠭ (ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠥᠨᠳᠥᠷ) ᠺᠠᠷᠪᠶᠣᠨᠠᠲ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠭ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠵᠤᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠺᠠᠯᠼᠢᠨᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠴᠢᠷ ᠢ ᠬᠥᠷᠥᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠯᠤᠰᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠤᠤᠬᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠃ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠦᠩ ᠳᠦ ᠵᠤᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠤᠨᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠢᠵᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ᠨᠤᠨᠲᠠᠭ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠢ ᠭᠣᠮᠣᠭᠢᠽᠢᠴᠠᠯᠬᠤ ᠰᠢᠯᠣᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠣᠶᠢᠲᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠨᠣᠭ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠣᠶᠢᠲᠠᠨ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠳᠡᠪᠰᠢᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠬᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠥᠲᠥᠯ ᠦᠨ 《ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ – ᠱᠣᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ》 – ХК ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠬᠦ ᠵᠤᠤᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠷᠢᠭᠯᠠᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ , ᠨᠣᠶᠢᠲᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠢᠴᠠ ᠶᠢ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠵᠢᠭᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠨᠤᠨᠲᠠᠭᠯᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠣᠯᠢᠵᠤ (ᠭᠣᠮᠣᠭᠨᠢᠰᠠᠼ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ) ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠵ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ (ᠰᠤᠰᠫᠧᠨ᠋ᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠪᠠᠷ) ᠵᠤᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠨᠲᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠴᠢᠷ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠱᠣᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠯᠠᠵ᠂ ᠵᠢᠩᠨᠡᠨ᠎ᠡ᠂ 40-45% ᠲᠡᠭᠡᠷᠮ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠢᠵᠤ 950-11000 ᠰ ᠳᠦ ᠰᠢᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ᠼᠧᠮᠧᠨᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ 8-10% ᠭᠥᠯᠲᠥᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠨᠡᠮᠡᠨ᠎ᠡ᠃ᠢᠩᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠨ ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠧᠹᠹᠢᠼᠢᠶᠸᠨᠲ ᠥᠰᠥᠨ᠎ᠡ᠃ᠳᠠᠩ ᠫᠤᠷᠲᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠡᠨᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠨᠣᠶᠢᠲᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ᠵᠠᠭᠤᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ 1600 ᠮ 3 ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠴᠤᠲᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠳᠬᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠴᠤᠲᠠᠨ ᠰᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠤᠤᠬ᠎ᠠ ᠷᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ 14500 ᠰ ᠳᠦ ᠰᠢᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

CaCO3 → CaO + CO2
CaO + H2O → Ca(OH)2


Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O


Belite (2CaO·SiO2);
Alite (3CaO·SiO2);
Celite (3CaO·Al2O3);
Brownmillerite (4CaO·Al2O3·Fe2O3).


ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

• РС 42,5 ПОРТЛАНД ЦЕМЕНТ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠭᠦᠢ МОНГОЛ СТАНДАРТ MNS 974:2008 : ᠪᠠᠷᠢᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ ᠬᠢᠴᠡ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦᠨ᠂ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠮᠠᠯ ᠬᠢᠴᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠳ᠂ ᠭᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠳᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠬᠢᠴᠡ᠂ ᠵᠠᠮ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ

• ОРС 15% ПОРТЛАНД ЦЕМЕНТ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ МОНГОЛ СТАНДАРТ MNS 974:2008 : ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

• РС 52,5 ПОРТЛАНД ЦЕМЕНТ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠭᠦᠢ МОНГОЛ СТАНДАРТ MNS 974:2008 : ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠮᠠᠯ ᠬᠢᠴᠡ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠴᠢᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠺᠣᠨᠰᠲ᠋ᠷᠢᠺᠼᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ ᠳᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠦᠴᠦᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠱᠣᠩ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ ᠴᠢᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠱᠣᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ

• МОНГОЛ СТАНДАРТ MNS 347:2002 : ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠥᠳᠡᠷ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠠᠯᠲᠠ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠡᠳ᠋ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ᠰᠢᠯᠢᠺᠠᠲ ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ᠮᠥᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 3 ᠮᠢᠯᠯᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠤᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠺᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ

• РС 42,5 ПОРТЛАНД ЦЕМЕНТ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠭᠦᠢ МОНГОЛ СТАНДАРТ MNS 974:2008

• РС 52,5 ПОРТЛАНД ЦЕМЕНТ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠭᠦᠢ МОНГОЛ СТАНДАРТ MNS 974:2008

ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ 20% ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠫᠦ᠋ᠴᠴᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠦ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ᠃ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠲᠡᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ᠃ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠡᠬᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠢᠴᠡ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ᠂ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТӨРӨЛ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

• ПЦ 400 ᠨ-НО ᠫᠤᠷᠲᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠭᠦᠢ᠃

• ПЦ 500 ᠨ-НО ᠫᠤᠷᠲᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠭᠦᠢ᠃

• ПЦ 400 ᠨ-ᠨ 20 ᠫᠤᠷᠲᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ

• ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠣᠬᠣᠢ᠃

• ᠪᠤᠲᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠱᠣᠬᠣᠢ 0.0-3.0 ᠮᠢᠯᠯᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ

• ᠫᠤᠷᠲᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠴᠢᠷ

• ᠨᠠᠮ ᠺᠠᠷᠪᠶᠣᠨᠠᠲ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠶᠢᠷᠭ᠎ᠠ

• ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠨᠤᠨᠲᠠᠭ


ХЭРЭГЛЭЭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠡᠳ᠋. ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ᠃ ᠱᠣᠬᠣᠢ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠰᠦᠯ᠂ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠰᠦᠯ᠂ ᠭᠥᠯᠲᠥᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠣᠺᠰᠢ ᠳᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠳ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠯᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠨᠤᠨᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷ ᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠳᠦ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠣᠣ ᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 4 ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠮᠠᠯ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠠᠰᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠯᠠᠨ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠮᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠣᠯᠢᠯᠳᠤᠨ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠨᠡᠷᠡᠰᠢᠯ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠳᠦᠩ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠢᠯᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠥᠲᠥᠯ ᠦᠨ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠱᠣᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ᠂ ᠼᠧᠨᠲᠠᠷᠠᠯ ᠡᠢᠰᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ᠂ ᠡᠷᠢᠯ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠡᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1995 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ 30% ᠡᠶᠢᠭ ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ 23% ᠍ ᠢ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠶᠠᠫᠣᠨ 7%, ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ 8% ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠲᠠᠳ 54,2% ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ 13,4% ᠶᠠᠫᠣᠨ 1,8% ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ 2,4% ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠲᠠᠳ 58,1% ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠯᠤᠰ 35,1% ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ 6,8% ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠫᠤᠷᠲᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ PC –ᠫᠤᠷᠲᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ / PPC – ᠫᠦ᠋ᠴᠴᠣᠯᠤᠨ ᠫᠤᠷᠲᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ/ PSC – ᠰᠢᠭᠠᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠫᠤᠷᠲᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ /

ЦЕМЕНТИЙН ГОЛ ТҮҮХИЙ ЭД[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Ca,Si,Al,Fe - ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠨᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠥᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠱᠣᠬᠣᠢ (Lime (CaO)) 60-66% ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠦ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠰᠦᠯ (Silica (SiO2)) 17-25% ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠨ ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠡᠬᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠰᠦᠯ Alumina (Al2O3) 3-8% ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠰᠬᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠥᠯᠲᠥᠭᠡᠨ᠎ᠡ (Gypsum) 5-8% ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠣᠺᠰᠢ ᠳᠤ (Iron Oxide) 2-6% ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠡᠬᠢ ᠳᠦ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

OPC-Ordionary Portland Cement ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ calcium silicates (3 CaO•SiO2 and 2 CaO•SiO2)(MgO) European Standard EN 197-1: ASTM C150 ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠨᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠯᠠᠨᠰ ᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠪᠦᠷᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ᠂ ᠴᠢᠭᠢᠭᠰᠢᠯ ᠳᠦ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠲᠡᠢ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠯ ᠳᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠂calcium silicates ᠨᠢ ᠴᠢᠭᠢᠭ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠬᠤ᠂ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠴᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂calcium sulfate ᠡᠶᠢᠭ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠥᠭᠴᠦ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠴᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃(ᠮᠥᠬᠥᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂ 0.2–1.0 inch [5–25 mm]) tricalcium aluminate (3 CaO•Al2O3) ᠨᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠲᠡᠢ ᠨᠢᠴᠤᠷᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠡ ᠲᠡᠢ ᠮᠥᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠤᠯᠲᠠᠢ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ  ᠳᠦ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ 1450°C.

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТИЙН ТҮҮХ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

19 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨᠢᠳ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠯᠣᠩ ᠳᠤ ᠫᠤᠷᠲᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷᠡᠰᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠤᠨ ᠥᠷᠥᠯᠡᠭᠴᠢᠨ ᠯᠧᠶ᠎ᠡ ᠳᠦᠰ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠰᠧᠹ ᠠᠰᠫᠳ ᠤᠨ ᠫᠤᠷᠲᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠍ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠫᠤᠷᠲᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠨ ᠫᠠᠲ᠋ᠢᠶᠸᠨᠲ ᠢ 1824 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠫᠤᠷᠲᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠲᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ᠫᠤᠷᠲᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠨᠢ 1796 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠮᠧᠰ ᠫᠠᠷᠺᠧᠷ ᠡᠶᠢᠨ ᠷᠣᠮᠠᠨ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠲᠡᠢ ᠲᠥᠰᠲᠡᠢ ᠵᠠᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠢ ᠠᠰᠫᠳ ᠤᠨ 1822 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃1811 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠮᠧᠰ ᠫᠷᠣᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ 1823 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠸᠢᠯᠤᠮ ᠯᠣᠺᠣ ᠨᠦᠭᠦᠳ᠂ ᠳᠡᠪᠢ ᠰᠲ᠋ᠧᠸᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠠᠷᠠᠲᠠᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠫᠤᠷᠲᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ 1843 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠰᠫᠳᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠦ ᠸᠢᠯᠤᠮ ᠫᠤᠷᠲᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠫᠠᠲ᠋ᠢᠶᠸᠨᠲ ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠰᠡᠨ᠃

КАРИКОМ МУЖИЙН СТАНДАРТ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

КАРИКОМ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠳᠦ ᠤᠴᠠᠷᠠᠬᠤ ᠡᠷᠦᠰᠳᠡᠯ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠲᠥᠯᠥᠯᠪᠯᠡᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠥᠷᠳᠡᠵᠦ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠢᠮᠫᠣᠷᠲ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠳᠦ ᠲᠡᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠳᠦᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠵᠦ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠡᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠳᠦᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠨ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠲᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠪᠠᠷᠪᠠᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ BNS 69 - ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠱᠠᠲᠤᠭᠤᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠴᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠦ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ASTM C595, ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠬᠣᠯᠢᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠳᠦ (ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠷᠠᠳᠠᠭ) ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠲᠡᠢ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ BS EN 197-1 ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ -1: ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠬᠣᠯᠢᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠂ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠡᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠷ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ᠃ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠠᠷ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ,ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠲᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ 2 ᠍ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠬᠦ᠂ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠥᠷᠳᠡᠵᠦ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ASTM C595 ᠪᠣᠯᠤᠨ EN 197-1 ᠍ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠢᠯᠲᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠦ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢ ᠺᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠠᠪᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠭ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ASTM C595, ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠬᠣᠯᠢᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠳᠦ(ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠷᠠᠳᠠᠭ) ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠲᠡᠢ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ᠃ ASTM C1157, ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ᠃ BS EN 197-1, ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ – ᠵᠡᠷᠭᠡ 1: ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠬᠣᠯᠢᠴᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠥᠨ ᠤᠶᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ᠃

ЦАР ХҮРЭЭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

CRS ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠥᠷᠥᠯ

• ᠶᠡᠷᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠫᠤᠷᠲᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ

• ᠬᠠᠲᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠫᠤᠷᠲᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ

• ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠲᠡᠢ ᠫᠤᠷᠲᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ

• ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ

• ᠫᠦ᠋ᠴᠴᠣᠯᠤᠨ ᠫᠤᠷᠲᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ

• ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠲᠡᠢ ᠫᠤᠷᠲᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ

CEM ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠥᠷᠥᠯ

• CEM I, ᠫᠤᠷᠲᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ

• CEM II, ᠫᠤᠷᠲᠯᠠᠨ ᠳᠤ–ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ

• CEM III, ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠲᠡᠢ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ

• CEM IV, ᠫᠦ᠋ᠴᠴᠣᠯᠤᠨ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ

• CEM V, ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ


ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠳ ᠨᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ , ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠂ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠰᠣᠷᠢᠴᠠ᠂ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠯᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠦ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃


НОРМАТИВ ЖАГСААЛТ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠯ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠯᠠᠪᠯᠠᠭᠠᠭ᠎ᠠ

ASTM C 109/C 109M, ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠨᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠬᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠡᠬᠢ ᠮᠥᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠲᠡᠢ ᠵᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ

ASTM C 114B, ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠨᠢ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠮᠥᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠲᠡᠢ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ

ASTM C 150, ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠫᠤᠷᠲᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ

ASTM 151, ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠨᠢ ᠰᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠰᠮ ᠤᠨ ᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠯ ᠳᠦ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠲᠡᠢ ᠫᠣᠷᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ

ASTM 183, ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠨᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠠᠪᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠲᠡᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ

ASTM C185, ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠨᠢ ᠰᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠰᠧᠮᠧᠨᠲ

ASTM C191, ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠨᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ

ASTM C204, ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠨᠢ ᠰᠣᠷᠢᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠰᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠯ ᠳᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ

ASTM 1038, ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠨᠢ ᠲᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠲᠡᠢ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠵᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ

BS EN 196-1, ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ – ᠵᠡᠷᠭᠡ 1: ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ

BS EN 196-2, ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ – ᠵᠡᠷᠭᠡ 2: ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ

BS EN 196-3, ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ – ᠵᠡᠷᠭᠡ 3: ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠬᠠᠲᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠳᠣᠷᠭᠢᠯᠲᠠᠳ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠲᠡᠢ

BS EN 196-5, ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ – ᠵᠡᠷᠭᠡ 5: ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠣᠷᠢᠯᠲᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ

BS EN 196-7, ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ – ᠵᠡᠷᠭᠡ 7: ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ

BS EN 196-21, ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ – ᠵᠡᠷᠭᠡ 21: ᠾᠯᠣᠷᠢ ᠳᠤ᠂ᠺᠠᠷᠪᠶᠣᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠢᠣᠺᠰᠢ ᠳᠤ ᠮᠥᠨ ᠱᠦᠯᠲᠦ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ

ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

BS EN 196-1, ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ – ᠵᠡᠷᠭᠡ 1: ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠬᠣᠯᠢᠴᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ

BS EN 196-2, ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ – ᠵᠡᠷᠭᠡ 2: ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ

ISO 2951, ᠰᠣᠷᠢᠴᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ –ᠵᠡᠷᠭᠡ 1: ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠫᠤᠷᠲᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠨᠢ ᠨᠤᠨᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠫᠤᠷᠲᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠢᠵᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠳᠦ:

• ᠵᠤᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠲᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ

• ᠫᠦ᠋ᠴᠴᠣᠯᠤᠨ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠡᠳ᠋

• ᠱᠣᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ

• ᠦᠩᠰᠡᠨᠴᠢᠷ

ᠱᠣᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠱᠣᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠺᠠᠯᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠷᠪᠶᠣᠨᠠᠲ ᠮᠥᠨ ᠺᠠᠯᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠰᠦᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦᠨ ᠦ 70% ᠡᠶᠢᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠺᠠᠯᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠢᠹᠠᠲ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠺᠠᠯᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠢᠹᠠᠲ ᠲᠤ ᠭᠢᠫᠰ (CaSO4 2H2O), hemihydrate (CaSO4 1/2H2O) , anhydrate (CaSO4) ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠰᠡᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

• ᠵᠤᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠲᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ

• ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠦ᠋ᠴᠴᠣᠯᠤᠨ

• ᠦᠩᠰᠡᠨᠴᠢᠷ

• ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ

ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠡᠴᠡ 4,2 ᠪᠣᠯᠤᠨ 4,3 ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ 1,0% ᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠦ ᠲᠡᠩᠴᠡᠪᠦᠷᠢᠲᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠠᠯᠶᠦ᠋ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠮ ᠤᠨ ᠢᠰᠦᠯ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠢᠰᠦᠯ 0,64 . ᠲᠷᠢᠺᠠᠯᠢᠼ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠺᠠᠲ ᠳᠢᠺᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠺᠠᠲ ᠲᠧᠲᠷᠠᠺᠠᠯᠢᠼᠶᠤᠮ ᠠᠯᠶᠦ᠋ᠮᠢᠨᠣᠫᠧᠷᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

(C3S) = (4.071 X %Ca)-[7.600 X %SiO2 + 6.718 X % Al2O3 + 1.430 X % Fe2O3 + 2.852 X %SO3

ᠱᠣᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠲᠷᠢᠺᠠᠯᠢᠼᠶᠤᠮ ᠰᠢᠯᠢᠺᠠᠲ

(C3S) = (4.071 X %Ca)-[7.600 X %SiO2 + 6.718 X % Al2O3 + 1.430 X % Fe2O3 + 2.852 X %SO3 + 5.188 X % CO2]

ᠳᠢᠺᠠᠯᠢᠼᠶᠤᠮ ᠰᠢᠯᠢᠺᠠᠲ

C2S= 2.867 X % SiO2 – 0.7544 X % C3S

ᠲᠷᠢᠺᠠᠯᠢᠼᠶᠤᠮ ᠰᠢᠯᠢᠺᠠᠲ

C3A – 2.650 X %Al2O3 – 1.692 X %Fe2O3

ᠲᠧᠲᠷᠠᠺᠠᠯᠢᠼᠶᠤᠮ ᠠᠯᠶᠦ᠋ᠮᠢᠨᠣᠫᠧᠷᠷ ᠲᠤ

C4AF = 3.043 X %Fe2O3

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ПОРТЛАНД ЦЕМЕНТ СТАНДАРТ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

• ПОРТЛАНД ЦЕМЕНТ – БРАЗИЛ СТАНДАРТ :NBR 5732

• ПОРТЛАНД ЦЕМЕНТ - ЕВРОПЕ СТАНДАРТ :EN 197-2:2000

• ПОРТЛАНД ЦЕМЕНТ – ОРОС СТАНДАРТ :GOST 30515-97

• ПОРТЛАНД ЦЕМЕНТ – ХЯТАД СТАНДАРТ :GB 175-2007


ЦЕМЕНТИЙН МАРК

ПОРТЛАНД ЦЕМЕНТ – БРАЗИЛ СТАНДАРТ :NBR 5732

PORTLAND COMMON CEMENT CP I-40

PORTLAND COMMON CEMENT CP I-32

PORTLAND COMMON CEMENT CP I-S 32

PORTLAND COMMON CEMENT CP I-S 40

PORTLAND COMMON CEMENT CP II-E 32

PORTLAND COMMON CEMENT CP II-E 40

PORTLAND COMMON CEMENT CP II-F 32

PORTLAND COMMON CEMENT CP II-F 40

PORTLAND COMMON CEMENT CP III-32

PORTLAND COMMON CEMENT CP III-40

PORTLAND COMMON CEMENT CP V-ARI

ПОРТЛАНД ЦЕМЕНТ - ЕВРОПЕ СТАНДАРТ : EN 197-2:2000

PORTLAND CEMENT CEM I 42.5N

PORTLAND CEMENT CEM I 42.5R

PORTLAND-COMPOSITE CEMENT CEM II 42.5N

PORTLAND-COMPOSITE CEMENT CEM II 42.5R

BLASTFURNACE CEMENT CEM III 42.5N

BLASTFURNACE CEMENT CEM III 42.5R

ПОРТЛАНД ЦЕМЕНТ – ОРОС ТАНДАРТ :GOST 30515-97

PORTLAND CEMENT M400

PORTLAND CEMENT M500

PORTLAND CEMENT M600

ХИМИ ШИНЖ (XRF) % M300 M400 M500 M600

SiO2 99.5 99.5 99.2 99.2

Fe2O3 0.03 0.03 0.05 0.05

Al2O3 0.20 0.20 0.40 0.40

TiO2 0.03 0.03 0.03 0.03

K2O 0.05 0.05 0.05 0.05

CaO 0.02 0.02 0.02 0.02

ПОРТЛАНД ЦЕМЕНТ – ХЯТАД СТАНДАРТ : GB175-2007

ORDINARY POTLAND CEMENT - P.O 45.5

ORDINARY PORTLAND CEMENT P.O42.

ORDINARY PORTLAND CEMENT P.O 52.5

PORTLAND BLASTFURNACE-SLAG CEMENT P.S.A 42.5

PORTLAND CEMENT P.I 52.5

PORTLAND CEMENT P.I 52.5R

PORTLAND COMPOSITE CEMENT P.C 32.5

ЦЕМЕНТ - 42,5N,R ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ

Silicon Dioxide (SIO2) 21.00 -19,8

Aluminium Oxide (A1203) 5.30 -4,9%

Ferric Oxide (FE203) 3.30 -3,30%

Calcium Oxide (CAO) 65.60 -64,00%

Magnesium Oxide (MGO) 1.10 -1,00%

Sulphur Trioxide (SO3) 2.70 -3,30%

Loss of Ignition (LOI) 0.90 -2,00%

Tricalcium Silicate (C3S) 60.00 -2,00%

Dicalcium Silicate (C2S) 15.00 -0,68%

Tricalcium Aluminate (C3A) 8.05 -0,02%

Tricalcium Alumino Ferrice (C4AF) 9.76

ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠯ

Blain CM2/GR 3.250

Autoclave Expansion 0.02

Initial Setting time (VICAT) 105 Minutes

Final Setting Time (VIACT) 135 Minutes

Compressive Strength @ 03 Days 230 KG/CM2 AND

@ 07 DAYS 305 KG/CM2

@ 28 Days 439 KG/CM2

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ&oldid=424521》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ