ᠺᠷᠢᠰ ᠤᠪᠪᠧᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠮᠡᠶᠢᠰ ᠡᠳ᠋ᠪᠠᠷᠳᠠ ᠺᠷᠢᠰᠲ᠋ᠣᠹᠧᠷ ᠤᠪᠪᠧᠷ III (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Mayce Edward Christopher Webber III, 1973 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠍ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ᠃ NBA ᠍ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠣᠨ ᠳᠤ 5 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ NBA ᠍ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ I ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ 1994 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ 1993 ᠣᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ «ᠣᠷᠣᠯᠢᠨᠳᠣ ᠮᠡᠵᠢᠺ ᠲᠤ» ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠪᠪᠧᠷ 17.5 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 9.1 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ᠂ 3.6 ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ᠂ 1.2 ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠂ 2.2 ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ 32.1 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠤᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ «ᠰᠠᠺᠷᠠᠮᠧᠨᠲ᠋ᠣ ᠺᠢᠨᠭᠵᠢᠳ» ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 1998-1999 ᠣᠨ ᠳᠤ 42 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ 20.0 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 13.0 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ᠂ 4.1 ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠂ 1.4 ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠂ 2.1 ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 40.9 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠵᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 2002, 2007 ᠣᠨ ᠳᠤ «ᠰᠠᠺᠷᠠᠮᠧᠨᠲ᠋ᠣ ᠺᠢᠨᠭᠵᠠ»᠂ «ᠳ᠋ᠧᠲ᠋ᠷᠣᠢ ᠳᠤ ᠫᠢᠰᠲ᠋ᠦ᠋ᠩᠰᠡ ᠳᠦ» ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠍ ᠳᠦ «ᠭᠣᠯᠣᠳᠧᠨ ᠰᠲᠡᠢ ᠳᠦ ᠤᠷᠷᠢᠣᠷᠵᠣ ᠠᠴᠠ» ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃[1] 2001 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ /ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ 27.1 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 11.1 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ 70 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠵᠤ᠂ ᠫᠯᠧᠢ ᠣᠹᠹᠲ 23.3 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 11.5 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ/ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠪᠪᠧᠷ ᠢ 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠍ ᠳᠦ «ᠰᠠᠺᠷᠠᠮᠧᠨᠲ᠋ᠣ ᠺᠢᠨᠭᠵᠠ» ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠯ ᠦᠨ 4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠲᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Warriors' Webber calls it quits, SI.com. Retrieved on March 25, 2008.

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ