ᠺᠷᠢᠰᠲ᠋ᠣᠹᠧᠷ ᠰᠠᠮᠪᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠺᠷᠢᠰᠲ᠋ᠣᠹᠧᠷ ᠰᠠᠮᠪᠠ
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠸᠧᠵᠠᠨᠢ ᠺᠷᠢᠰᠲ᠋ᠣᠹᠧᠷ ᠰᠠᠮᠪᠠ[1]
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1984 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 (1984-03-28) (35 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠠᠩᠭᠯᠢᠹᠷᠠᠨᠼᠢᠺᠷᠧᠲ᠋ᠧᠢ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.93 ᠮ (6 ᠹᠦᠲ 4 ᠢᠨᠴᠢ)
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠩᠭᠯᠢᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ4
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
1997–1999ᠹᠷᠠᠨᠼᠢD’Issy-les-Moulineaux
1999–2001ᠹᠷᠠᠨᠼᠢᠷᠦᠶᠠᠨ
2001–2002ᠹᠷᠠᠨᠼᠢᠰᠧᠳᠠᠨ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2002–2003ᠠᠩᠭᠯᠢᠰᠧᠳᠠᠨ B26(0)
2003–2004ᠠᠩᠭᠯᠢᠰᠧᠳᠠᠨ3(0)
2004–2006ᠠᠩᠭᠯᠢᠬᠧᠷᠲ᠋ᠠ II28(4)
2004–2007ᠠᠩᠭᠯᠢᠬᠧᠷᠲ᠋ᠠ20(0)
2007–ᠠᠩᠭᠯᠢᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ161(16)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2004–2008ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠺᠣᠩᠭᠣ ᠤᠯᠤᠰᠺᠣᠩᠭᠣ5(0)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 23:00, 2012 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 22:00, 2012 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30

ᠸᠧᠢᠨ᠎ᠠ ᠺᠷᠢᠰᠲ᠋ᠣᠹᠧᠷ ᠰᠠᠮᠪᠠ (ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠠᠷ Veijeany Christopher Samba, 1984 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠍ ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠪᠤᠶᠤ ᠺᠷᠢᠰᠲ᠋ᠣᠹᠧᠷ ᠰᠠᠮᠪᠠ ᠨᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠺᠣᠩᠭᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠠᠮᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠡᠳᠡᠭᠡ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠪᠤᠨᠳᠧᠰᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ «ᠬᠧᠷᠲ᠋ᠠ» ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠠᠮᠪᠠ ᠨᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠦᠵᠢ ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠺᠣᠩᠭᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ 2004 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 20 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ 1 ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠮᠠᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ) ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃

ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠧᠷᠲ᠋ᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠠᠮᠪᠠ «ᠬᠧᠷᠲ᠋ᠠ» ᠪᠠᠭ ᠲᠤ 2004-2007 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 20 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃[2] ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠮᠠᠷᠺ ᠬᠡᠶᠽᠡᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ 450,000 ᠹᠦᠨᠲ ᠰᠲ᠋ᠧᠷᠯᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ 2007 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 ᠍ ᠍ ᠳᠦ ᠸᠧᠰᠲ ᠬᠡᠮ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠲᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ «ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ» ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃

ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠍ ᠍ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ[3]
ᠪᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠯᠢᠭ ᠴᠣᠮᠣ[4] ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ
ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ
ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ 2006–07 14 2 2 5 0 0 0 0 0 19 2 2
2007–08 33 2 0 4 0 0 3 1 0 40 3 0
2008–09 35 2 4 4 1 0 0 0 0 39 3 4
2009–10 30 4 0 3 0 0 0 0 0 33 4 0
2010–11 33 4 0 3 0 0 0 0 0 36 4 0
2011–12 16 2 1 1 0 1 0 0 0 17 2 2
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 161 16 7 20 1 1 3 1 0 184 18 8


ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Premier League clubs submit squad lists. Premier League. 22 June 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. Hertha Berlin Tactical Formations. Football-Lineups.com. February 7, 2007 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. Statistics. rovers.co.uk. April 11, 2000 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  4. АХХ ᠍ ᠍ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ᠂ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠪᠣᠯᠤᠨ АХХ ᠍ ᠍ ᠤ ᠺᠣᠮᠮᠤᠶᠢᠨᠢᠲ᠋ᠢ ᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠳ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ