ᠺᠷᠠᠰᠣᠨᠠᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠺᠷᠠᠰᠣᠨᠠᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ)
ᠺᠷᠠᠰᠣᠨᠠᠳᠠᠷᠰᠺ ᠦ ᠺᠷᠠᠢ (ᠣᠷᠣᠰ)
Map of Russia - Krasnodar Krai (2008-03).svg
<tr bgcolor="#E5E4E2">

<th align="center">ᠰᠦᠯᠳᠡ</th> <th align="center">ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ</th> </tr><tr> <th style="vertical-align:middle; text-align:center;">Coat of Arms of Krasnodar kray.png
</th> <th style="vertical-align:middle; text-align:center;">Flag of Krasnodar Krai.svg
</th></tr>

ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ: n/a
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠺᠷᠠᠰᠣᠨᠠᠳᠠᠷ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 1937 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13
ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ
ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ
ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ
ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ
ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ
ᠺᠣᠳ᠋ 23
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ
- ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠡᠰ
76,000 км²
76000
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠵᠦᠢ (2002 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ)
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ
- ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠡᠰ
- ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠯ
- ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ
- ᠬᠥᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ
5,125,221 ᠬᠦᠮᠦᠨ
3
67.4 ᠬᠦᠮᠦᠨ / км²
53.5%
46.5%
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠣᠷᠣᠰ
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ (2008 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ)
ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠲᠺᠠᠴᠡᠧ
ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ
ᠬᠠᠷᠲ᠋ᠢ ᠺᠷᠠᠰᠣᠨᠠᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠲ᠋ᠢ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
http://admkrai.kuban.ru/

ᠺᠷᠠᠰᠣᠨᠠᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ (ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠺᠷᠠᠰᠣᠨᠠᠳᠠᠷᠰᠺ ᠦ ᠺᠷᠠᠢ) ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠺᠠᠸᠬᠠᠰᠠᠳᠠ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠺᠷᠠᠰᠣᠨᠠᠳᠠᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠥᠨ ᠺᠦᠪᠠᠨ ᠦ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ, ᠺᠦᠪᠠᠨᠢ ᠴᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠺᠦᠪᠠᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨᠵᠠᠫᠣᠷᠣᠵᠧ ᠶᠢ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠺᠦᠽᠠᠺ ᠤᠳ ᠺᠦᠪᠠᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠲᠥᠪᠬᠢᠨᠡᠵᠦ ᠺᠦᠪᠠᠨ ᠦ ᠺᠦᠽᠠᠺ ᠦᠳ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃

ᠺᠷᠠᠰᠣᠨᠠᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠷᠧᠽᠣᠷ ᠲᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠰᠣᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

RTZ2.png

ᠲᠤᠰ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ UTC+3 ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠡᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶᠡᠳᠡᠭᠡ UTC+4 ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃


Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: Category:Krasnodar Krai

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ