ᠺᠷᠠᠰᠣᠨᠠᠳᠠᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠺᠷᠠᠰᠣᠨᠠᠳᠠᠷ ᠬᠣᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ Flag of Russia.svg ᠣᠷᠣᠰ
ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠺᠷᠠᠰᠣᠨᠠᠳᠠᠷ
ᠬᠣᠲᠠ ᠺᠷᠠᠰᠣᠨᠠᠳᠠᠷ
ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ (4) ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠺᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ᠂
ᠺᠦᠪᠠᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠲᠥᠪ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 841.36 км²
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 25-30 ᠮ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ 763,899 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ krd.ru (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ)
Krasnodar 004.JPG

ᠺᠷᠠᠰᠣᠨᠠᠳᠠᠷ (ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠺᠷᠠᠰᠣᠨᠠᠳᠠᠷ; ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠺᠷᠠᠰᠣᠨᠠᠳᠠᠷ) — ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠺᠷᠠᠰᠣᠨᠠᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ᠂ 764 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ 17 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ.

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ