ᠺᠷᠠᠰᠠᠨ ᠠᠢᠷᠰᠺ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠺᠷᠠᠰᠠᠨ ᠠᠢᠷᠰᠺ ᠬᠣᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ Flag of Russia.svg ᠣᠷᠣᠰ
ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠺᠷᠠᠰᠠᠨ ᠠᠢᠷ ᠤᠨ
ᠬᠣᠲᠠ ᠺᠷᠠᠰᠠᠨ ᠠᠢᠷᠰᠺ
ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ (7) ᠲᠡᠮᠦᠷᠵᠠᠮ ᠤᠨ᠂ ᠺᠢᠷᠣᠸ ᠤᠨ᠂
ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠦ᠂ ᠣᠺᠲ᠋ᠢᠶᠠᠪᠧᠷ ᠤᠨ᠂
ᠰᠤᠧᠷᠳᠣᠯᠣᠸ ᠤᠨ᠂ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ᠂ ᠲᠥᠪ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 353.9 км²
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 150 ᠮ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ 1,006,800 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 92.0% - ᠣᠷᠣᠰ᠂ 8.0% - ᠪᠤᠰᠤᠳ
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ admkrsk.ru (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ)

ᠺᠷᠠᠰᠠᠨ ᠠᠢᠷᠰᠺ (ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠺᠷᠠᠰᠠᠨ ᠠᠶᠠᠷᠰᠺ; ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠺᠷᠠᠰᠠᠨ ᠠᠢᠷᠰᠺ) — ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠺᠷᠠᠰᠠᠨ ᠠᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ 14 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠮ᠂ 1 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 7 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ.

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ