ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠺᠭ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
CGKilogram.jpg
ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠲᠠᠯᠠᠨ
ᠲᠣᠪᠴᠢᠬᠠᠨ
ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ СИ ᠍ ᠍ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ
ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠮᠠᠰ
ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠺᠭ

ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ (ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠡ: ᠺᠭ) ᠨᠢ СИ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠮᠠᠰ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠤᠮ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠢ 《ᠵᠢᠷ ᠦᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ᠂ 4 °ᠰ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠢᠲ᠋ᠷ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠩ ᠲᠡᠢ》 ᠲᠡᠩᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ 1889 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠲᠠᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠲᠠᠯᠠᠨ ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠨᠢ:

СИ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠤᠮ᠎ᠠ ᠍ ᠍ ᠤᠨ 103 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃ СИ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠺᠭ ᠦᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠭᠠᠷᠤᠮᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ 10-6ᠺᠭ ᠨᠢ ᠮᠢᠺᠷᠣᠺᠢᠯᠣᠭᠷᠠᠮ ᠪᠤᠰᠤ ᠮᠢᠯᠯᠢᠭᠷᠠᠮ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:СИ ᠍ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ


ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ