ᠺᠧᠸᠢᠨ ᠳᠶᠤᠶᠢᠷᠠᠨᠲ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠺᠧᠸᠢᠨ ᠤᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠶᠤᠶᠢᠷᠠᠨᠲ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Kevin Wayne Durant, 1988 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠍ ᠳᠦ ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠸᠠᠰᠢᠩᠲ᠋ᠣᠨ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨ ᠤ ᠣᠺᠯᠠᠾᠣᠮᠠ-ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠲᠠᠨᠳᠧᠷ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠶᠤᠶᠢᠷᠠᠨᠲ ᠨᠢ ᠸᠠᠰᠢᠩᠲ᠋ᠣᠨ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠸᠠᠩᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠡᠷ ᠲᠦᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠳᠦ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡᠴᠢ (ᠪᠷᠤᠨᠠ), 2 ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ (ᠲᠣᠨᠢ ᠪᠠ ᠷᠧᠶᠣᠨ). ᠳᠶᠤᠶᠢᠷᠠᠨᠲ ᠨᠢ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡ (ᠪᠠᠷᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠪᠢᠰ) ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠥᠰᠴᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠪᠢᠽᠢᠯᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨᠳ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠮᠡᠷᠢᠯᠢᠨ ᠳᠦᠡᠶᠢᠨ ᠬᠤᠩᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠵᠣᠷᠵᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠫᠢᠵᠢ ᠵᠢᠭᠤᠸᠠᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠵᠢᠭᠤᠸᠠᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠳᠶᠤᠶᠢᠷᠠᠨᠲ᠂ ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠪᠢᠰᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠺᠷᠢᠰ ᠪᠷᠠᠰᠪᠡᠯ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ 2 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠳᠶᠤᠶᠢᠷᠠᠨᠲ 35 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠷᠢᠯᠵᠠ ᠺᠷᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 35 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

СТХ ᠍ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠶᠤᠶᠢᠷᠠᠨᠲ ᠳ᠋ᠢ ᠰᠢ ᠪᠡᠯ ᠳ ᠳᠧᠪᠯᠢᠰ ᠪᠠᠭ ᠷᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠨᠳᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠺ ᠲᠤᠨᠠᠯᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳᠬᠦᠯᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠠᠢ ᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠾᠷᠢᠰᠲ ᠤᠨ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ ᠳᠤ 2 ᠵᠢᠯ᠂ ᠣᠦᠺ ᠬᠢᠯᠢᠯ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ ᠳᠤ 1 ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠶᠤᠶᠢᠷᠠᠨᠲ 2 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠨᠳᠡᠶᠢᠨ ᠷᠣᠺᠸᠢᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠷᠣᠦᠽ ᠾᠷᠢᠰᠲ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠯ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ 5 ᠰᠮ ᠥᠰᠴᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠷᠣᠦᠽᠣᠳ ᠳᠶᠤᠶᠢᠷᠠᠨᠲ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠸᠠᠰᠢᠩᠲ᠋ᠣᠨ ᠫᠣᠰᠲ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠷᠣᠦᠽᠣᠳ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶᠡᠳᠡᠭᠡ ᠣᠷᠧᠭᠣᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠯᠧᠰ ᠱᠸᠠᠪ ᠢᠩᠸᠢᠲᠡᠰᠢᠩᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠷᠣᠦᠽᠣᠳ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠶᠤ ᠣᠷᠣᠯᠧᠠᠨᠰ ᠬᠣᠷᠨᠡᠲ᠋ᠰ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠭᠷᠧᠢᠪᠢᠰ ᠸᠠᠰᠺᠧᠰᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠸᠧᠲ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠳᠶᠤᠶᠢᠷᠠᠨᠲ ᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠢᠩᠲᠡᠢ᠂ ᠮᠥᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠰᠢᠳᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠳᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ 2006 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠶᠤᠶᠢᠷᠠᠨᠲ ᠴᠡᠶᠢᠰ ᠪᠠᠳᠢᠩ ᠢᠶᠧᠷᠡᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠮᠠᠺ ᠲᠤᠨᠠᠯᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠶᠤᠶᠢᠷᠠᠨᠲ ᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠭᠷᠧᠭ ᠣᠳᠧᠨᠢᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠳᠶᠤᠶᠢᠷᠠᠨᠲ ᠤᠨ ᠺᠣᠯᠯᠧᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠴᠢᠷᠠᠯᠽ ᠺᠷᠡᠢ ᠶᠢ 35 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ 35 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃[1]

NBA ᠍ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:NBA ᠍ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ

ᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠨ ᠪᠠᠭ ОТ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ТДМ ШХ% 3 ОШ% ЧШ% ᠰᠠᠮ ᠳᠠᠮ ᠲᠠᠰ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠢᠸ ᠤᠢ ᠳᠧᠵᠢᠷ
2007-08 ᠰᠢᠡᠲᠡᠯ 80 80 34.6 .430 .288 .873 4.4 2.4 1.0 .9 20.3
2008-09 ᠣᠺᠯᠠᠾᠣᠮᠠ-ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 74 74 39.0 .476 .422 .863 6.5 2.8 1.3 .7 25.3
2009-10 ᠣᠺᠯᠠᠾᠣᠮᠠ-ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 82 82 39.5 .476 .365 .900 7.6 2.8 1.4 1.0 30.1
2010-11 ᠣᠺᠯᠠᠾᠣᠮᠠ-ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 78 78 38.9 .462 .350 .880 6.8 2.7 1.1 1.0 27.7
2011-12 ᠣᠺᠯᠠᠾᠣᠮᠠ-ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 66 66 38.6 .496 .387 .860 8.0 3.5 1.3 1.2 28.0
2012-13 ᠣᠺᠯᠠᠾᠣᠮᠠ-ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 81 81 38.5 .510 .416 .905 7.9 4.6 1.4 1.3 28.1
2013-14 ᠣᠺᠯᠠᠾᠣᠮᠠ-ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 81 81 38.5 .503 .391 .873 7.4 5.5 1.3 0.7 32.0
ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ 542 542 38.2 .479 .377 .882 6.9 3.5 1.3 1.0 27.4
ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ 5 4 30.8 .522 .362 .900 6.2 2.4 1.6 .4 30.6

ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠰᠢᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠨ ᠪᠠᠭ ОТ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ТДМ ШХ% 3 ОШ% ЧШ% ᠰᠠᠮ ᠳᠠᠮ ᠲᠠᠰ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠢᠸ ᠤᠢ ᠳᠧᠵᠢᠷ
2010 ᠣᠺᠯᠠᠾᠣᠮᠠ-ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 6 6 38.5 .350 .286 .871 7.7 2.3 .5 1.3 25.0
2011 ᠣᠺᠯᠠᠾᠣᠮᠠ-ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 17 17 42.5 .449 .339 .838 8.2 2.8 .9 1.1 28.6
2012 ᠣᠺᠯᠠᠾᠣᠮᠠ-ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 20 20 41.9 .517 .373 .864 7.4 3.7 1.5 1.2 28.5
2013 ᠣᠺᠯᠠᠾᠣᠮᠠ-ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 11 11 44.1 .455 .314 .830 9.0 6.3 1.3 1.1 30.8
ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ 54 54 42.1 .463 .340 .848 8.0 3.8 1.1 1.2 28.6

ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. UT's Durant: righteous talent SPORTSDAY (PDF). TexasSports.com. the original on September 26, 2007 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ July 25, 2007 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2007 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:NBA ᠍ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ MVP {{2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ}} {{2012 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ‎}}

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ