ᠺᠧᠸᠢᠨ ᠯᠠᠪ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠺᠧᠸᠢᠨ ᠤᠡᠰᠯ ᠯᠠᠪ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Kevin Wesley Love;, 1988 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠍ ᠳᠦ ᠺᠠᠯᠢᠹᠣᠷᠨᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠠ ᠮᠣᠨᠢᠺᠠ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ NBA ᠍ ᠦᠨ «ᠺᠯᠢᠪᠯᠧᠨᠳ ᠺᠠᠸᠠᠯᠧᠷᠰ» ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠴᠢᠭᠡ NBA ᠍ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠰᠲᠡᠨ ᠯᠠᠪ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ The Beach Boys ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠮᠠᠶᠢᠺ ᠯᠠᠪ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠯᠠᠪ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ ᠭᠡᠳ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠪ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠥᠯᠦᠪᠰᠢᠴᠡᠢ᠃

2008 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠤᠨ №5 ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠧᠮᠹᠢᠰ ᠭᠷᠢᠰᠵᠡᠯᠢᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠮᠢᠨᠢᠨ᠋ᠧᠰᠣᠲ᠋ᠠ ᠲᠢᠩᠪᠧᠷᠪᠠᠯᠸᠧᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠡᠯᠰᠡᠵᠡᠢ᠃[1] ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠺᠧᠸᠢᠨ ᠯᠠᠪ 29 ᠳᠠᠪᠯ ᠳᠠᠪᠯ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠰᠳ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠩᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠡᠷᠢᠮᠪᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃[2] ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠡᠷᠲᠡᠯ ᠭᠡᠮᠲᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠍ ᠳᠤ ᠨᠶᠤ-ᠢᠣᠷᠺ ᠨᠢᠺᠰᠡᠶᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠯᠠᠪ 31 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 31 ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 112:103 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠥᠲᠥᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ "ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ 30–30" ᠲᠣᠳᠣᠳᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠳᠠᠪᠯ ᠳᠠᠪᠯ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ ᠮᠣᠽᠧᠰ ᠮᠡᠯᠦᠨ 1982 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢᠬᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃[3]

2011 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠍ ᠳᠤ ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠤᠧᠷᠢᠺᠰ ᠲᠤ 105:108 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠯᠠᠪ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ 52 ᠳᠠᠪᠯ ᠳᠠᠪᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ NBA ᠍ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠡᠷᠢᠮᠪᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃

2013-2014 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ 2,000, ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ 900, ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠣᠨᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠳᠡᠯᠲᠡ 100 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠥᠨ ᠯᠠ NBA ᠍ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃[4]

2014 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 ᠍ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ «ᠺᠯᠢᠪᠯᠧᠨᠳ ᠺᠠᠸᠠᠯᠧᠷᠰ» ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠨᠳᠡᠷ ᠤᠭᠢᠬᠢᠨᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠩᠲᠣᠨᠢ ᠪᠧᠨᠨᠡᠲ ᠲᠦ ᠨᠠᠷ «ᠺᠠᠸᠠᠯᠧᠷᠰ ᠠᠴᠠ» ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠳᠧᠦ᠋ᠰ ᠶᠠᠩ ᠢᠢᠢ ᠶᠢ «ᠹᠢᠯᠠᠳᠧᠯᠹᠢᠶ ᠠᠴᠠ» ᠯᠶᠤᠶᠢᠺ ᠮᠪᠠ᠎ᠠ ᠮᠤᠲ᠋ᠧᠠᠯᠧᠺᠰᠧᠢ ᠰᠢᠪᠡ ᠳᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ 2015 ᠣᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠤᠨ I ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃[5][6] ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ ᠨᠧᠢᠲ᠋ ᠲᠧᠷᠮᠣᠨ ᠳᠤ 42 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ 0 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃[7]

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠪᠣᠯᠤᠨ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃

NBA ᠍ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
  ОТ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ   ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ  ТДМ  ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
 ШХ%  ᠰᠢᠳᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ  3 ОШ%  3 ᠣᠨᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ  ЧШ%  ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠳᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ
 ᠰᠠᠮ  ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ  ᠳᠠᠮ  ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ per game  ᠲᠠᠰ  ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ
 ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ  ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ  ᠣᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠢᠸ ᠤᠢ ᠳᠧᠵᠢᠷ  ᠣᠨᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ  ᠲᠣᠳᠣ  ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ
ᠯᠢᠭᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:NBA ᠍ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ |- | style="text-align:left;"| 2008-09 | style="text-align:left;"| ᠮᠢᠨᠢᠨ᠋ᠧᠰᠣᠲ᠋ᠠ | 81 || 37 || 25.3 || .459 || .105 || .789 || 9.1 || 1.0 || .4 || .6 || 11.1 |- | style="text-align:left;"| 2009-10 | style="text-align:left;"| ᠮᠢᠨᠢᠨ᠋ᠧᠰᠣᠲ᠋ᠠ | 60 || 22 || 28.6 || .450 || .330 || .815 || 11.0 || 2.3 || .7 || .4 || 14.0 |- | style="text-align:left;"| 2010-11 | style="text-align:left;"| ᠮᠢᠨᠢᠨ᠋ᠧᠰᠣᠲ᠋ᠠ | 73 || 73 || 35.8 || .470 || .417 || .850 || style="background:#cfecec;"| 15.2 || 2.5 || .6 || .4 || 20.2 |- | style="text-align:left;"| 2011-12 | style="text-align:left;"| ᠮᠢᠨᠢᠨ᠋ᠧᠰᠣᠲ᠋ᠠ | 55 || 55 || 39.0 || .448 || .372 || .824 || 13.3 || 2.0 || .9 || .5 || 26.0 |- | style="text-align:left;"| 2012-13 | style="text-align:left;"| ᠮᠢᠨᠢᠨ᠋ᠧᠰᠣᠲ᠋ᠠ | 18 || 18 || 34.3 || .352 || .217 || .704 || 14.0 || 2.3 || .7 || .5 || 18.3 |- | style="text-align:left;"| 2013-14 | style="text-align:left;"| ᠮᠢᠨᠢᠨ᠋ᠧᠰᠣᠲ᠋ᠠ | 77 || 77 || 36.3 || .457 || .376 || .821 || 12.5 || 4.4 || .8 || .5 || 26.1 |- class="sortbottom" | style="text-align:center;" colspan="2"| ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ | 364 || 282 || 32.8 || .451 || .362 || .815 || 12.2 || 2.5 || .7 || .5 || 19.2 |- class="sortbottom" | style="text-align:center;" colspan="2"| ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ | 3 || 1 || 21.0 || .500 || .364 || .286 || 6.7 || 1.3 || 1.3 || .0 || 10.7 |}

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. NBA. ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ-2008. ᠳᠧᠷᠷᠢᠺ ᠷᠣᠦᠽ ᠰᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠫᠧᠷᠧ ᠶᠢᠮ ᠨᠣᠮᠧᠷᠣᠮ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ᠋ᠠ. sports.ru (27 ᠢᠠᠨᠢ 2008). the original on 2012-04-07 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 2011-03-11 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. Kevin Love Named to All-Rookie Second Team. NBA.com. the original on 2012-04-07 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 2011-03-11 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. NBA. ᠺᠧᠸᠢᠨ ᠯᠠᠪ ᠰᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠫᠧᠷᠧ ᠶᠢᠮ ᠢᠭᠷᠣᠺᠣᠮ ᠵᠠ 28 ᠯᠧᠲ᠂ ᠨᠠᠪᠷᠠᠪᠰᠢᠮ ᠫᠣ ᠳᠪᠦᠶᠢᠮ ᠫᠣᠺᠠᠽᠠᠲ᠋ᠧᠯᠢᠮ ᠪᠣᠯᠧᠧ 30 ᠪᠠᠯᠠᠯᠠᠪᠠ. sports.ru (13 ᠨᠣᠢᠶᠠᠪᠷᠢ 2010). the original on 2012-04-07 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 2011-03-11 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  4. Kevin Love's Career Year Sets Historic NBA Record
  5. Kevin Love traded to Cavaliers. ESPN.com (August 23, 2014). August 23, 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  6. Cavs Acquire All-Star Forward Kevin Love. NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. (August 23, 2014). August 23, 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  7. ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Cite web

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠺᠧᠸᠢᠨ ᠯᠠᠪ»

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2008 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ

{{2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ}} {{2012 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ}}

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ