ᠺᠧᠸᠢᠨ ᠭᠷᠣᠰᠺᠷᠣᠶᠢᠴᠡ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ
ᠺᠧᠸᠢᠨ ᠭᠷᠣᠰᠺᠷᠣᠶᠢᠴᠡ
Kevin Großkreutz IMG 1623.jpg
ᠺᠧᠸᠢᠨ ᠭᠷᠣᠰᠺᠷᠣᠶᠢᠴᠡ 2014 ᠣᠨ ᠳᠤ
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ/ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ
ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠳᠣᠷᠣᠲᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ
ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠥᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ/ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ
ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ
ᠥᠨᠳᠥᠷ {{{ᠥᠨᠳᠦᠷ}}} ᠰᠮ
ᠵᠢᠩ 72 ᠺᠭ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠠᠭ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ (ᠳ)
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 19
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ
? ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠺᠧᠮᠮᠢᠩᠭᠬᠠᠦ᠋ᠽᠧᠨ
?—? ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠧᠷᠺᠦ᠋ᠷ 07
?—2002 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ ᠳᠣᠷᠣᠲᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ
2002—2006 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠷᠣᠲ-ᠸᠠᠶᠢᠰᠰ ᠠᠯᠧᠨ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
2006—2009 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠷᠣᠲ-ᠸᠠᠶᠢᠰᠰ ᠠᠯᠧᠨ 95 (23)
2009— ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ (ᠳ) 174 (23)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ**
2010 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ (21-) 1 (1)
2010— ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 5 (0)

* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠳᠠᠬᠤ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ (ᠭᠣᠣᠯ) 2014 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠍ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃

** ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ (ᠭᠣᠣᠯ)
2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠺᠧᠸᠢᠨ ᠭᠷᠣᠰᠺᠷᠣᠶᠢᠴᠡ[1] (ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ Kevin Großkreutz; 1988 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19, ᠳᠣᠷᠣᠲᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ) — ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ «ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ ᠳᠣᠷᠣᠲᠠᠮᠤᠨᠳᠠ ᠶᠢᠨ» ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠃[2]

14 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ «ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ» ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠺᠧᠸᠢᠨ ᠠᠯᠧᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ «ᠷᠣᠲ-ᠸᠠᠶᠢᠰᠰ» ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ ᠳᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ 2006 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 ᠍ ᠳᠤ ᠪᠷᠧᠮᠧᠨᠡᠶᠢᠨ «ᠸᠧᠷᠳᠧᠷ ᠦᠨ» ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ 78 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠯᠠᠷᠰ ᠲᠣᠪᠤᠷᠢᠭ ᠢ ᠰᠡᠯᠭᠦᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠧᠪᠶᠤᠶᠢᠲ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠶᠢᠵᠢᠭᠡ᠃ 2007/2008 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ 35 ᠭᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 12 ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠷᠣᠰᠺᠷᠣᠶᠢᠴᠡ «ᠷᠣᠲ-ᠸᠠᠶᠢᠰᠰ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ»᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠳ II ᠪᠤᠨᠳᠧᠰᠯᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ 2009/2010 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠡᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡᠳ ᠳᠣᠷᠣᠲᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠍ ᠤᠨ «ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢ ᠳᠤ» ᠪᠠᠭᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠍ ᠳᠤ «ᠺᠶᠣᠯᠨ ᠦ» ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ (1:0) ᠳᠧᠪᠶᠤᠶᠢᠲ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃[3] 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠍ ᠳᠦ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠩᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃[4] «ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠭ» ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠷᠣᠰᠺᠷᠣᠶᠢᠴᠡ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ᠂ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠮᠨᠡᠵᠡᠢ᠃

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠍ ᠳᠦ ᠮᠠᠯᠢᠲ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ (3:0) ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ДАШТ ᠍ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠷᠣᠰᠺᠷᠣᠶᠢᠴᠡ ᠪᠠᠭᠠᠳᠪᠠ᠃[5]

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠭ ᠤᠨ

ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ «ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ ᠳᠣᠷᠣᠲᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ»

  • ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ (2): 2011, 2012
  • ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ (1): 2012
  • ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠫᠧᠷ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ (2): 2013, 2014
  • ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ: 5 ᠴᠣᠮᠣ

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. "2014 FIFA World Cup Brazil: List of Players" (PDF), FIFA, 11 June 2014, p. 16. 11 June 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  2. Kevin Grosskreutz. Soccerway. Global Sports Media. 18 October 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. Spielstatistik Borussia Dortmund - 1. FC Köln 1:0 (0:0). fussballdaten.de. the original on 2012-05-02 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 2010-07-09 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  4. Borussia Dortmund Midfielder Kevin Grosskreutz Signs Contract Extension Until 2014. Goal.com (29 November 2010). 6 January 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  5. "Germany World Cup 2014 squad", The Telegraph, 2 June 2014. 22 June 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ