ᠺᠧᠸᠢᠨ ᠭᠠᠷᠨᠡᠲ ᠲᠦ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠺᠧᠸᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢᠰ ᠭᠠᠷᠨᠡᠲ ᠲᠦ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Kevin Maurice Garnett, 1976 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠺᠠᠷᠣᠯᠢᠨ᠎ᠠᠭᠷᠢᠨᠸᠢᠯ) — ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ NBA ᠍ ᠦᠨ «ᠮᠢᠨᠢᠨ᠋ᠧᠰᠣᠲ᠋ᠠ ᠲᠢᠩᠪᠧᠷᠧᠤᠯᠪᠽ» ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠷᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ MVP (2004), ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ (2008) ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠴᠢ᠂ 15 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠳᠠᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡᠳ ᠲᠦ ᠣᠯᠠᠨᠲᠠ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ 2000 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ (1995—2007) «ᠮᠢᠨᠢᠨ᠋ᠧᠰᠣᠲ᠋ᠠ ᠲᠢᠩᠪᠧᠷᠧᠤᠯᠪᠵᠡᠳ» ᠵᠢᠳᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷᠨᠡᠲ ᠲᠦ 2007 ᠣᠨ ᠳᠤ «ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ ᠰᠧᠯᠲ᠋ᠢᠺᠰᠲ» ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠫᠣᠯ ᠫᠢᠷᠰᠷᠠᠵᠢᠨ ᠷᠣᠨᠳᠣ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ «ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠳᠤᠵᠤ» NBA ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ «ᠪᠠᠷᠰᠺᠯᠢᠨ ᠨᠧᠲ᠋ᠰᠲ»[1] ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ «ᠮᠢᠨᠢᠨ᠋ᠧᠰᠣᠲ ᠲᠤ» ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

25 000 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 10 000 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ᠂ 5000 ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ᠂ 1500 ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ 1500 ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠰᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ NBA ᠍ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ «ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ 50 ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ» ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠠᠵᠡᠢ᠃

NBA ᠍ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:NBA ᠍ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ

NBA ᠍ ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠯᠢᠭᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:NBA ᠍ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ |- | style="text-align:left;"| 1995-96 | style="text-align:left;"| ᠮᠢᠨᠢᠨ᠋ᠧᠰᠣᠲ᠋ᠠ | 80 || 43 || 28.7 || .491 || .286 || .705 || 6.3 || 1.8 || 1.1 || 1.6 || 10.4 |- | style="text-align:left;"| 1996-97 | style="text-align:left;"| ᠮᠢᠨᠢᠨ᠋ᠧᠰᠣᠲ᠋ᠠ | 77 || 77 || 38.9 || .499 || .286 || .754 || 8.0 || 3.1 || 1.4 || 2.1 || 17.0 |- | style="text-align:left;"| 1997-98 | style="text-align:left;"| ᠮᠢᠨᠢᠨ᠋ᠧᠰᠣᠲ᠋ᠠ | style="background:#cfecec;"| 82 || style="background:#cfecec;"| 82 || 39.3 || .491 || .188 || .738 || 9.6 || 4.2 || 1.7 || 1.8 || 18.5 |- | style="text-align:left;"| 1998-99 | style="text-align:left;"| ᠮᠢᠨᠢᠨ᠋ᠧᠰᠣᠲ᠋ᠠ | 47 || 47 || 37.9 || .460 || .286 || .704 || 10.4 || 4.3 || 1.7 || 1.8 || 20.8 |- | style="text-align:left;"| 1999-00 | style="text-align:left;"| ᠮᠢᠨᠢᠨ᠋ᠧᠰᠣᠲ᠋ᠠ | 81 || 81 || 40.0 || .497 || .370 || .765 || 11.8 || 5.0 || 1.5 || 1.6 || 22.9 |- | style="text-align:left;"| 2000-01 | style="text-align:left;"| ᠮᠢᠨᠢᠨ᠋ᠧᠰᠣᠲ᠋ᠠ | 81 || 81 || 39.5 || .477 || .288 || .764 || 11.4 || 5.0 || 1.4 || 1.8 || 22.0 |- | style="text-align:left;"| 2001-02 | style="text-align:left;"| ᠮᠢᠨᠢᠨ᠋ᠧᠰᠣᠲ᠋ᠠ | 81 || 81 || 39.2 || .470 || .319 || .801 || 12.1 || 5.2 || 1.2 || 1.6 || 21.2 |- | style="text-align:left;"| 2002-03 | style="text-align:left;"| ᠮᠢᠨᠢᠨ᠋ᠧᠰᠣᠲ᠋ᠠ | style="background:#cfecec;"| 82 || style="background:#cfecec;"| 82 || 40.5 || .502 || .282 || .751 || 13.4 || 6.0 || 1.4 || 1.6 || 23.0 |- | style="text-align:left;"| 2003-04 | style="text-align:left;"| ᠮᠢᠨᠢᠨ᠋ᠧᠰᠣᠲ᠋ᠠ | style="background:#cfecec;"| 82 || style="background:#cfecec;"| 82 || 39.4 || .499 || .256 || .791 || style="background:#cfecec;"| 13.9 || 5.0 || 1.5 || 2.2 || 24.2 |- | style="text-align:left;"| 2004-05 | style="text-align:left;"| ᠮᠢᠨᠢᠨ᠋ᠧᠰᠣᠲ᠋ᠠ | style="background:#cfecec;"| 82 || style="background:#cfecec;"| 82 || 38.1 || .502 || .240 || .811 || style="background:#cfecec;"| 13.5 || 5.7 || 1.5 || 1.4 || 22.2 |- | style="text-align:left;"| 2005-06 | style="text-align:left;"| ᠮᠢᠨᠢᠨ᠋ᠧᠰᠣᠲ᠋ᠠ | 76 || 76 || 38.9 || .526 || .267 || .810 || style="background:#cfecec;"| 12.7 || 4.1 || 1.4 || 1.4 || 21.8 |- | style="text-align:left;"| 2006-07 | style="text-align:left;"| ᠮᠢᠨᠢᠨ᠋ᠧᠰᠣᠲ᠋ᠠ | 76 || 76 || 39.4 || .476 || .214 || .835 || style="background:#cfecec;"| 12.8 || 4.1 || 1.2 || 1.7 || 22.4 |- | style="text-align:left; background:#afe6ba;"| 2007-08† | style="text-align:left;"| ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ | 71 || 71 || 32.8 || .539 || .000 || .801 || 9.2 || 3.4 || 1.4 || 1.2 || 18.8 |- | style="text-align:left;"| 2008-09 | style="text-align:left;"| ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ | 57 || 57 || 31.1 || .531 || .250 || .841 || 8.5 || 2.5 || 1.1 || 1.2 || 15.8 |- | style="text-align:left;"| 2009-10 | style="text-align:left;"| ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ | 69 || 69 || 29.9 || .521 || .200 || .837 || 7.3 || 2.7 || 1.0 || .8 || 14.3 |- | style="text-align:left;"| 2010-11 | style="text-align:left;"| ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ | 71 || 71 || 31.3 || .528 || .200 || .862 || 8.9 || 2.4 || 1.3 || .8 || 14.9 |- | style="text-align:left;"| 2011-12 | style="text-align:left;"| ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ | 60 || 60 || 31.1 || .503 || .333 || .857 || 8.2 || 2.9 || .9 || 1.0 || 15.8 |- | style="text-align:left;"| 2012-13 | style="text-align:left;"| ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ | 68 || 68 || 29.7 || .496 || .125 || .786 || 7.8 || 2.3 || 1.1 || .9 || 14.8 |- | style="text-align:left;"| 2013-14 | style="text-align:left;"| ᠪᠰᠺᠯᠢᠨ | 54 || 54 || 20.5 || .441 || .000 || .809 || 6.6 || 1.5 || .8 || .7 || 6.5 |- | style="text-align:left;"| 2014-15 | style="text-align:left;"| ᠪᠰᠺᠯᠢᠨ | 42 || 42 || 20.3 || .455 || .167 || .829 || 6.8 || 1.6 || 1.0 || .3 || 6.8 |-class="unsortable" | style="text-align:left;"| ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ | style="text-align:left;"| | 1,419 || 1,382 || 35.1 || .497 || .276 || .790 || 10.2 || 3.8 || 1.3 || 1.4 || 18.3 |-class="unsortable" | style="text-align:left;"| ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ | style="text-align:left;"| | 14 || 11 || 20.5 || .511 || .000 || .875 || 6.3 || 2.9 || 1.1 || .8 || 11.3 |}

ᠫᠯᠧᠢ ᠣᠹᠹ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:NBA ᠍ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ |- | style="text-align:left;"| 1997 | style="text-align:left;"| ᠮᠢᠨᠢᠨ᠋ᠧᠰᠣᠲ᠋ᠠ | 3 || 3 || 41.7 || .471 || 1.000 || 1.000 || 9.3 || 3.7 || 1.3 || 1.0 || 17.3 |- | style="text-align:left;"| 1998 | style="text-align:left;"| ᠮᠢᠨᠢᠨ᠋ᠧᠰᠣᠲ᠋ᠠ | 5 || 5 || 38.8 || .480 || .000 || .778 || 9.6 || 4.0 || .8 || 2.4 || 15.8 |- | style="text-align:left;"| 1999 | style="text-align:left;"| ᠮᠢᠨᠢᠨ᠋ᠧᠰᠣᠲ᠋ᠠ | 4 || 4 || 42.5 || .443 || .000 || .739 || 12.0 || 3.8 || 1.8 || 2.0 || 21.8 |- | style="text-align:left;"| 2000 | style="text-align:left;"| ᠮᠢᠨᠢᠨ᠋ᠧᠰᠣᠲ᠋ᠠ | 4 || 4 || 42.8 || .385 || .667 || .813 || 10.8 || 8.8 || 1.3 || .8 || 18.8 |- | style="text-align:left;"| 2001 | style="text-align:left;"| ᠮᠢᠨᠢᠨ᠋ᠧᠰᠣᠲ᠋ᠠ | 4 || 4 || 41.3 || .466 || .000 || .833 || 12.0 || 4.3 || 1.0 || 1.5 || 21.0 |- | style="text-align:left;"| 2002 | style="text-align:left;"| ᠮᠢᠨᠢᠨ᠋ᠧᠰᠣᠲ᠋ᠠ | 3 || 3 || 43.3 || .429 || .500 || .719 || 18.7 || 5.0 || 1.7 || 1.7 || 24.0 |- | style="text-align:left;"| 2003 | style="text-align:left;"| ᠮᠢᠨᠢᠨ᠋ᠧᠰᠣᠲ᠋ᠠ | 6 || 6 || 44.2 || .514 || .333 || .607 || 15.7 || 5.2 || 1.7 || 1.7 || 27.0 |- | style="text-align:left;"| 2004 | style="text-align:left;"| ᠮᠢᠨᠢᠨ᠋ᠧᠰᠣᠲ᠋ᠠ | 18 || 18 || 43.5 || .452 || .313 || .776 || 14.6 || 5.1 || 1.3 || 2.3 || 24.3 |- | style="text-align:left; background:#afe6ba;"| 2008† | style="text-align:left;"| ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ | 26 || 26 || 38.0 || .495 || .250 || .810 || 10.5 || 3.3 || 1.3 || 1.1 || 20.4 |- | style="text-align:left;"| 2010 | style="text-align:left;"| ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ | 23 || 23 || 33.3 || .495 || .000 || .839 || 7.4 || 2.5 || 1.1 || .9 || 15.0 |- | style="text-align:left;"| 2011 | style="text-align:left;"| ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ | 9 || 9 || 36.3 || .441 || .000 || .759 || 10.9 || 2.6 || 1.9 || 1.0 || 14.9 |- | style="text-align:left;"| 2012 | style="text-align:left;"| ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ | 20 || 20 || 36.9 || .497 || .250 || .813 || 10.3 || 1.5 || 1.2 || 1.5 || 19.2 |- | style="text-align:left;"| 2013 | style="text-align:left;"| ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ | 6 || 6 || 35.3 || .500 || .000 || .941 || 13.7 || 3.5 || .8 || 1.0 || 12.7 |- | style="text-align:left;"| 2014 | style="text-align:left;"| ᠪᠰᠺᠯᠢᠨ | 12 || 12 || 20.8 || .524 || .000 || .739 || 6.3 || 1.3 || .8 || .4 || 6.9 |-class="unsortable" | style="text-align:left;"| ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ | style="text-align:left;"| | 143 || 143 || 36.9 || .478 || .273 || .789 || 10.7 || 3.3 || 1.2 || 1.3 || 18.2 |}

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:1995 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ