ᠺᠧᠮᠧᠷᠪᠣ ᠬᠣᠲᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠺᠧᠮᠧᠷᠪᠣ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠺᠧᠮᠧᠷᠪᠣ (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠺᠧ́ᠮᠧᠷᠪᠣ; ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠺᠧᠮᠧᠷ) — ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠺᠧᠮᠧᠷᠪᠣ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ᠂ ᠲᠠᠪᠠᠨ ᠪᠤᠮ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠣᠲᠠ.

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ