ᠺᠦᠪᠠᠶᠢᠲ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠺᠦᠪᠠᠶᠢᠲ ᠤᠯᠤᠰ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯ
 -  ᠡᠮᠢᠷ ᠰᠠᠪᠠᠬᠤ ᠠᠯᠠ-ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠠᠯᠠ-ᠵᠠᠪᠧᠷ ᠠᠯᠠ-ᠰᠠᠪᠠᠬᠤ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠨᠠᠰᠰᠧᠷ ᠮᠣᠬᠣᠮ ᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠠᠯᠠ-ᠠᠬᠠᠮᠧᠳ ᠠᠯᠠ-ᠰᠠᠪᠠᠬᠤ
 -  ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ (%) ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
 -  ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ () 3399637[1] 
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ  0.912 (29)
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠺᠦᠪᠠᠶᠢᠲ ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠷ )
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ +3
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ 965

ᠺᠦᠪᠠᠶᠢᠲ ᠤᠯᠤᠰ (ᠠᠷᠠᠪ ᠶᠢᠡᠷ دولة الكويت) ᠫᠧᠷᠰ ᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨᠭᠡᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠠᠷᠠᠪ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠠᠷ ᠲᠤ᠃ ᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠤᠳᠢ ᠠᠷᠠᠪ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠷᠠᠺᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠᠨᠢ "ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠶᠢᠵᠠ" ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠠᠷᠠᠪ ᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃[2] ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ 3.1 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠨᠢ 17818 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠃ ᠺᠦᠪᠠᠶᠢᠲ ᠫᠠᠷᠯᠠᠮᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠺᠦᠪᠠᠶᠢᠲ ᠬᠣᠲᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠺᠦᠪᠠᠶᠢᠲ ᠴᠢᠯᠠᠭᠣᠨ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠲᠠᠪᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ[3] ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠳᠤ ᠨᠣᠣᠭ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ.[4] ᠺᠦᠪᠠᠶᠢᠲ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠳ᠋ ᠍ ᠤᠳ 1930 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1961 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠢᠳ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠴᠢᠯᠠᠭᠣᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠡᠺᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠤᠭ 95%, ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 80% ᠍ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃[5]

1990 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠺᠦᠪᠠᠶᠢᠲ ᠷᠤ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠢᠷᠠᠺ ᠬᠠᠯᠠᠳᠠᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠺᠦᠪᠠᠶᠢᠲ ᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠢᠷᠠᠺ ᠤᠨ ᠠᠷᠮᠢ ᠤᠬᠤᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠤᠭ 750 ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠣᠨᠣᠭ ᠢ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠢᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃[6] ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠺᠦᠪᠠᠶᠢᠲ ᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠦᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ᠂ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃[7]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠺᠦᠪᠠᠶᠢᠲ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ 1 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ (1055602), ᠺᠦᠪᠠᠶᠢᠲ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢᠳ 2 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ (2345100) (31/12/2007).
  2. Kuwait (History) - the name is a diminutive of an Arabic word meaning fortress built near water
  3. Oil & Gas Journal, January, 2007
  4. CIA - The World Factbook - Rank Order - GDP - per capita (PPP)
  5. CIA - The World Factbook - Kuwait
  6. CNN.com - Kuwait still recovering from Gulf War fires - Jan. 3, 2003
  7. BBC NEWS World | Middle East | Country profiles | Country profile: Kuwait

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠺᠦᠪᠠᠶᠢᠲ&oldid=329190》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ