ᠺᠥᠮᠠᠮᠣᠲ᠋ᠣ᠋

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠺᠥᠮᠠᠮᠣᠲ᠋ᠣ᠋ (堺市 - Kumamoto), ᠺᠦ᠋ᠮᠤᠮᠣᠲ᠋ᠣᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠺᠶᠰᠶᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠥᠮᠠᠮᠣᠲ᠋ᠣ᠋ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ᠂ 74 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ.[1]

ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. 2013 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 739,541 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ