ᠺᠤᠰᠤᠯᠺᠦ᠋ᠮ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠺᠤᠰᠤᠯᠺᠦ᠋ᠮ (Qizilqum, Қ ᠍ ᠤᠰ ᠤᠯқұᠮ) ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠦᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨᠲᠦᠺᠮᠧᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠠᠮᠤᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠᠰ ᠤᠷᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠪᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ 300,000 км² ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ 100-200 ᠮᠮ ᠲᠤᠨᠳᠠᠰᠤ ᠤᠨᠠᠳᠠᠭ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠴᠥᠯ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ