ᠺᠤᠰᠤᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠺᠤᠰᠤᠯ ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠬᠣᠲᠠ
"ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ" ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠤᠭ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ

ᠺᠤᠰᠤᠯ
ᠡᠵᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ
ᠡᠵᠡᠨ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Tuva.svg ᠲᠤᠸᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 630 ᠮ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ) 109,986 ᠬᠦᠮᠦᠨ (2010)
1914 ᠣᠨ ᠪᠧᠯᠴᠢᠷᠰᠺ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ
1926 ᠣᠨ ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠺᠤᠰᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠺᠷᠠᠰᠠᠨ ᠠᠢᠷᠰᠺ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+8)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ +7 39422
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ mkyzyl.ru

ᠺᠤᠰᠤᠯ («ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ» ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠸᠠ ᠦᠭᠡᠡᠭᠡᠷᠡ 1926 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ [ᠺᠧᠽᠢᠯ] ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠺᠢᠽᠢᠯ [ᠺᠢᠵᠡᠶᠢᠯ]) ᠪᠣᠯ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ (ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ) ᠍ ᠤᠨ ᠲᠤᠸᠠ ᠣᠷᠣᠨ (БНТувУ) ᠍ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ᠂ ᠲᠤᠸᠠ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ᠂ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰ 1914 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠨ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠢᠪᠡᠭᠡᠨ ᠡᠵᠡᠷᠬᠡᠵᠦ ᠪᠧᠯᠴᠢᠷᠰᠺ («ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠲᠠ» ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬᠠᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠦᠭᠡ) ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠣᠷᠣᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 1918 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠧᠮ-ᠪᠧᠯᠳᠢᠷ («ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠷ» ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠸᠠ ᠦᠭᠡ) ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠮᠢ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠮᠢ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 1922 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠳ «ᠺᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢ ᠭᠣᠷᠣᠳᠣᠺ» ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠡᠴᠦᠰᠲᠦᠭᠡ 1926 ᠣᠨ ᠳᠤ «ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ» ᠪᠤᠶᠤ ᠺᠤᠰᠤᠯ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠤᠸᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 1921 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠲᠤᠸᠠ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ «ᠺᠤᠰᠤᠯ»᠂ «ᠺᠢᠽᠢᠯ» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃[1][2]

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2010 ᠣᠨ ᠳᠤ 109 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ 986 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ
1959 1970 1979 1989 2002 2010[3]
34,462 51,683 66,027 84,641 104,105 109,986

ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ RDS
67,10 МГц «ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠷᠣᠰᠰᠢᠢ»
69,08 МГц «ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠺ»
101,9 МГц «ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠷᠠᠳᠢᠣ᠋»
102,5 МГц «ᠭᠣᠯᠣᠰ ᠠᠽᠢᠶ ᠠ»
103,8 МГц «ᠷᠦᠰᠰᠺᠣᠧ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋»
105,9 МГц «ᠷᠧᠲ᠋ᠷᠣ᠋ FM»
106,4 МГц «ᠧᠦᠢᠷᠣᠫᠠ ᠫᠯᠶᠤᠶᠢᠰ»

ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠺᠤᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ

ᠺᠤᠰᠤᠯ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠥᠷᠭᠡᠷᠢᠭ ᠲᠦ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠡᠷᠭᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ -1.3 °C. ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠨᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠢ 242.7 ᠮᠮ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠴᠢᠭᠢᠭᠰᠢᠯᠲᠡ ᠨᠢ 69%

ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠺᠤᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠺᠤᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ (ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠶᠢᠷᠣᠫᠣᠷᠲ "ᠺᠤᠰᠤᠯ") - ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠸᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠺᠤᠰᠤᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠴᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠣᠪᠣᠰᠢᠪᠢᠷᠰᠺ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ "ᠺᠤᠰᠤᠯ" ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠭᠣᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠷᠠᠲ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠷᠠᠲ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ᠂ ᠺᠤᠰᠤᠯ

ᠠᠷᠠᠲ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ (ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠫᠯᠣᠱᠠᠳᠢ ᠠᠷᠠᠲ᠋ᠠ) - ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠸᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠺᠤᠰᠤᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Map of Russia - Krasnoyarsk time zone.svg ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠺᠷᠠᠰᠠᠨ ᠠᠢᠷᠰᠺ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠰ ᠪᠤᠶᠤ UTC+8 ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃

Aᠬ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠴ᠃ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ "ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ"
  2. ᠴ᠃ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ "ᠣᠷᠣᠰ-ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠣᠯᠢ" (1982)
  3. ᠴᠢᠰᠯᠧᠨᠨᠣᠰᠲ ᠫᠣᠰᠲᠠᠢᠩᠨᠠᠭ ᠨᠠᠰᠧᠯᠧᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠷᠣᠰᠡᠶᠢᠰᠺᠣᠢ ᠹᠧᠳᠧᠷᠠᠼᠢᠢ ᠫᠣ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠᠮ᠂ ᠫᠣᠰᠶ᠋ᠢᠯᠺᠠᠮ ᠭᠣᠷᠣᠳᠰᠺᠣᠭᠣ ᠲᠢᠫᠠ ᠢ ᠷᠠᠶᠣᠨᠠᠮ ᠨᠠ 1.01.2010 ᠭ᠃
  4. "ᠰᠲ᠋ᠣᠯᠢᠽᠠ ᠱᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠠ ᠭᠠᠪᠠᠢᠢ ᠭᠨᠣᠯᠤᠯᠤ ᠰᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠣᠷᠣᠳᠣᠮ ᠫᠣᠪᠷᠠᠲ᠋ᠢᠮᠣᠮ ᠰᠲ᠋ᠣᠯᠢᠼ ᠤ ᠲᠤᠸ ᠤ ᠺ ᠤᠰ ᠤᠯᠣᠮ ᠫᠣᠳᠣᠷᠣᠪᠨᠣᠰᠲ᠋ᠢ: http://www.regnum.ru/news/239092.html#ixzz1PpQ4uywP ᠯᠦᠪᠧ ᠢᠰᠫᠣᠯᠵᠠᠪᠢᠨᠧ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠ ᠳᠣᠫᠤᠶᠢᠰᠺᠠᠧᠲ᠋ ᠍ ᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠢᠺᠣ ᠫᠷᠢ ᠨᠠᠯᠢᠴᠢ ᠭᠢᠫᠧᠷᠰ ᠤᠯᠺᠢ ᠨᠠ ИА REGNUM", Regnum, 30 ᠮᠠᠷᠲᠠ 2004. 2011-06-20 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠺᠤᠰᠤᠯ&oldid=434631》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ