ᠺᠣ ᠶᠢᠨᠰᠯᠡᠨᠳᠡᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠢᠭᠯᠡᠭ ᠣᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠺᠣ ᠶᠢᠨᠰᠯᠡᠨᠳᠡᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠢᠭᠯᠡᠭ ᠣᠢ*
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization ᠍ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪ

Kuranda - Barron Gorge lookout.jpg
ᠪᠠᠷᠷᠣᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ
ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ
ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠷ vii, viii, ix, x
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 486
ᠪᠥᠰᠡ** ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪ ᠦᠳ‎
ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ
ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ 1988  (12 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ)
* ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪ ᠦᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠠᠤ᠃
** ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠢ United Nations Educational Scientific and Cultural Organization ᠍ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠤ᠃

ᠺᠣ ᠶᠢᠨᠰᠯᠡᠨᠳᠡᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠢᠭᠯᠡᠭ ᠣᠢ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Wet Tropics of Queensland) ᠨᠢ ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠢᠭᠯᠡᠭ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ 8940 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠺᠣᠶᠢᠨᠰᠯᠡᠨᠳᠦ᠋ᠡᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠰᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠦᠨᠰᠸᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠺᠦ᠋ᠺᠲ᠋ᠠᠤᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠱᠢᠷᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠨᠲᠠᠢ ᠫᠠᠷᠠᠧᠯᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠨᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠭ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ 390 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ᠂ 74 ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠨᠡᠩ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 85 ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠳ ᠲᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ