ᠺᠣᠷᠲᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ'ᠠᠮᠫᠧᠼᠴᠣᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ VII ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ
VII Olympic Winter Games
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ, ᠺᠣᠷᠲᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ'ᠠᠮᠫᠧᠼᠴᠠ
ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ 1956 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26
ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ 1956 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5
ᠲᠥᠪ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ
ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ

ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ VII ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ VII Olympic Winter Games) ᠪᠤᠶᠤ ᠺᠣᠷᠲᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ'ᠠᠮᠫᠧᠼᠴᠣᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠨᠢ 1956 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠍ ᠨ ᠠᠴᠠ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠍ ᠳᠦ ᠺᠣᠷᠲᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ'ᠠᠮᠫᠧᠼᠴᠠ ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ