ᠺᠣᠲ᠋ ᠳ'ᠢᠪᠤ ᠪᠠᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠺᠣᠲ᠋ᠤᠳ᠋ᠢᠪᠤᠸᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ
République de Côte-d'Ivoire
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ: ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠠᠷ Unity – Discipline – Labour
«ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ - ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ - ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ»
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ:
ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠠᠷ L'Abidjanaise
«ᠠᠪᠡᠵᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ»
ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠺᠣᠲ᠋-ᠳ᠋ᠢᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠺᠣᠲ᠋-ᠳ᠋ᠢᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯᠶᠠᠮᠥᠰᠥᠶᠢᠺᠷᠣ
ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠪᠡᠵᠠᠨ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠠᠯᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠠᠲᠲ᠋ᠠᠷᠠ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠵᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠭᠰᠠᠰᠤ-ᠺᠦ᠋ᠠᠳᠢᠣ᠋
ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ
 -  ᠹᠷᠠᠨᠼᠢᠠ ᠠᠴᠠ 1960 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ
 -  ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 322,460 km2 (69)
 -  ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ (%) 1.4
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
 -  ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ (2009) 20,617,068ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ <ref> ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ︔ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ name ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ︕ (56)
 -  ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ (1998) 15,366,672 
 -  ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 63.9 ᠬᠦᠮᠦᠨ/km2 
GDP (ХАЧТ) 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $36.068 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ[1] 
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $1,589[1] 
GDP (ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ) 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $24.096 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ[1] 
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $1,062[1] 
Gini (2002) 44.6 (ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ (2007) 0.484[2] (ᠮᠠᠭᠤ) (163)
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠹᠷᠠᠨᠺ (XOF)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ +0
ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ
ᠳ᠋ᠦᠮᠠᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ .ci
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ +225

ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠺᠣᠲ᠋ᠤᠳ᠋ᠢᠪᠤᠸᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ (ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠠᠷ République de Côte d'Ivoire [ʁepyˈblik də kot diˈvwaʀ]), ᠤᠷᠢᠳ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠤᠮ᠃

ᠺᠣᠲ᠋ᠤᠳ᠋ᠢᠪᠤᠸᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ 322,462 ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠂ 2009 ᠣᠨ ᠳᠤ 20,617,068 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃[3] ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ᠂ ᠣᠪᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ. ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠥᠰᠥᠶᠢᠺᠷᠣ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ 3 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠪᠡᠵᠠᠨ.

ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Côte d'Ivoire. International Monetary Fund. 18 April 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. Human Development Report 2009. Human development index trends: Table G (PDF). The United Nations. 17 October 2009 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. "Côte d'Ivoire", The World Factbook, CIA Directorate of Intelligence, 24 July 2008, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iv.html> (retrieved on 8 August 2008).

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ