ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠᠨᠠᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠᠨᠠᠢ ᠬᠣᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠰᠠᠭ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠᠨᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠᠨᠠᠢ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 240 км²
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ 123—185 ᠮ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ 216,390 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 50.0% ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ᠂ 28.6% ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠠᠭ
10.0% - ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ᠂ 2.8% - ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ kostanay.gov.kz (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ)

ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠᠨᠠᠢ (ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ Қᠣᠰᠲ᠋ᠠᠨᠠᠢ, Qostanay; ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 1997 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠺᠦ᠋ᠰᠲᠠᠨ ᠤ, ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠᠨᠠᠢ; ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Kostanay) — ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠᠨᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ᠂ 21 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ.

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ