ᠺᠣᠯᠢᠽᠧᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ ᠺᠣᠯᠢᠽᠧᠢ

ᠺᠣᠯᠢᠽᠧᠢ ᠨᠢ ᠷᠤᠮᠠ ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠲᠣᠮᠣ ᠠᠮᠹᠢᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠶᠤᠮ᠃ ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠸᠧᠰᠫᠠᠰᠢᠨᠢ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠢᠲ᠋ᠦᠶᠢᠰ ᠍ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠤᠶᠤ МЭ 72 – МЭ 80 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠴᠠᠢ᠃ ᠺᠣᠯᠢᠽᠧᠢ 50'000 ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠤᠷᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠡᠢ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠤᠮᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ 240 ᠴᠣᠩᠬᠣᠲᠣᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠴᠣᠩᠬᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠥᠷᠥᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠨᠲᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠩᠭᠡᠯᠡᠵᠦ 64 ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ 4 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 80 ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠣ ᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠨᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠣᠣᠭᠤᠷᠬᠢ ᠬᠣᠩᠭᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠣᠯᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠺᠣᠯᠢᠽᠧᠢ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠭᠦᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠥᠭᠡᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠵᠣᠲᠣᠩ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠣᠰᠣᠣᠣᠷ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠍ ᠍ ᠍ ᠢ ᠪᠦᠷᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠤ ᠳᠤ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠨᠲᠢᠭ ᠪᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠠᠮᠹᠢᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠨᠢ 846 ᠲᠣᠬᠣᠢ ᠪᠤᠶᠤ 258 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠭᠯᠠᠳᠢᠶᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠦᠳ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠂ ᠮᠢᠬᠠᠴᠢᠨ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠬᠣᠷᠢᠭᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠡᠰᠡᠴᠢᠨ ᠪᠣᠭᠣᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠺᠣᠯᠢᠽᠧᠢ ᠳᠦ ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠢ ᠬᠥᠨᠥᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢñàí᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠺᠣᠯᠢᠽᠧᠢ&oldid=336233》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ