ᠺᠣᠪᠢ ᠪᠷᠠᠶᠤᠨ ᠳᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠢᠨᠹᠣᠪᠣᠺᠰ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠴᠢ ᠺᠣᠪᠢ ᠪᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠷᠠᠶᠤᠨ ᠳᠤ[1] (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Kobe Bean Bryant; 1978 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨ ᠤ ᠯᠣᠰ ᠠᠨᠵᠧᠯᠧᠰ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠳ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠷᠠᠶᠤᠨ ᠳᠤ ᠹᠢᠯᠠᠳᠧᠯᠹᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠧᠸᠧᠨᠲ᠋ᠢᠰᠢᠺᠰᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠯᠣᠰ ᠠᠨᠵᠧᠯᠧᠰ ᠰᠫᠠᠷᠺᠰ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠠᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭᠦ ᠪᠷᠠᠶᠤᠨ ᠳᠤ ᠍ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠷᠧᠰᠲ᠋ᠣᠷᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠠᠫᠣᠨᠺᠣᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃[2]

ᠪᠷᠠᠶᠤᠨ ᠳᠤ 1996 ᠣᠨ ᠳᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠷᠠᠶᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠱᠠᠺᠢᠯ ᠣ'ᠨᠢᠯ ᠨᠠᠷ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠢ 2000-2002 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 2003-2004 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠣ'ᠨᠢᠯ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ᠂ ᠪᠷᠠᠶᠤᠨ ᠳᠤ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 2005-2006, 2006-2007 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ NBA ᠍ ᠳᠦ ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ 2006 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠷᠠᠶᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠷᠣᠨᠲ᠋ᠣ ᠷᠧᠫᠲ᠋ᠣᠷᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ 81 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ (ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ) ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠠᠭᠤᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃[3] ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ 2007-2008 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠥᠷᠥᠨᠡᠲᠦ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠫᠯᠶᠣᠹᠹᠲ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠢᠲᠦᠵᠡᠢ᠃[4]

2003 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠷᠠᠶᠤᠨ ᠳᠤ ᠺᠣᠯᠣᠷᠣᠳᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ᠪᠠᠷᠳᠠᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠣᠴᠢᠳ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠷᠠᠶᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠷᠠᠶᠢᠨᠲ ᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠬᠠᠭᠴᠢ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠥᠭᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠷᠠᠭᠦᠶᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ 2004 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠫᠷᠣᠺᠦ᠋ᠷᠣᠷ ᠤᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃[5] ᠪᠷᠠᠶᠢᠨᠲ ᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠬᠠᠭᠴᠢ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠪᠷᠠᠶᠢᠨᠠᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠰᠢᠢᠳᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

NBA ᠍ ᠦᠨ ᠺᠠᠷᠢᠶᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:NBA ᠍ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯᠡᠭᠡ

ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠨ ᠪᠠᠭ ОТ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ТДМ ШХ% 3 ОШ% ЧШ% ᠰᠠᠮ ᠳᠠᠮ ᠲᠠᠰ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠢᠸ ᠤᠢ ᠳᠧᠵᠢᠷ
1996–97 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ 71 6 15.5 .417 .375 .819 1.9 1.3 .7 .3 7.6
1997–98 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ 79 1 26.0 .428 .341 .794 3.1 2.5 .9 .5 15.4
1998-99 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ 50 50 37.9 .465 .267 .839 5.3 3.8 1.4 1.0 19.9
1999–2000 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ 66 62 38.2 .468 .319 .821 6.3 4.9 1.6 .9 22.5
2000–01 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ 68 68 40.9 .464 .305 .853 5.9 5.0 1.7 .6 28.5
2001–02 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ 80 80 38.3 .469 .250 .829 5.5 5.5 1.5 .4 25.2
2002–03 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ 82 82 41.5 .451 .383 .843 6.9 5.9 2.2 .8 30.0
2003–04 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ 65 64 37.6 .438 .327 .852 5.5 5.1 1.7 .4 24.0
2004–05 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ 66 66 40.7 .433 .339 .816 5.9 6.0 1.3 .8 27.6
2005–06 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ 80 80 41.0 .450 .347 .850 5.3 4.5 1.8 .4 35.4
2006–07 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ 77 77 40.8 .463 .344 .868 5.7 5.4 1.4 .5 31.6
2007–08 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ 82 82 38.9 .459 .361 .840 6.3 5.4 1.8 .5 28.3
2008–09 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ 82 82 36.1 .967 .651 .856 15.2 14.9 1.5 .4 28.8
2009–10 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ 73 73 38.8 .456 .329 .811 5.4 5.0 1.6 .3 27.0
ᠺᠠᠷᠢᠶᠡᠷ 1021 873 36.4 .455 .340 .838 5.3 4.7 1.5 .6 25.3
ᠪᠦᠬᠦ-ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ 11 11 27.1 .503 .354 .778 4.5 4.6 2.7 .4 18.8

ᠫᠯᠧᠢ-ᠣᠹᠹ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠨ ᠪᠠᠭ ОТ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ТДМ ШХ% 3 ОШ% ЧШ% ᠰᠠᠮ ᠳᠠᠮ ᠲᠠᠰ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠢᠸ ᠤᠢ ᠳᠧᠵᠢᠷ
1997 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ 9 0 14.8 .382 .261 .867 1.2 1.2 .3 .2 8.2
1998 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ 11 0 20.0 .408 .214 .689 1.9 1.5 .3 .7 8.7
1999 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ 8 8 39.4 .430 .348 .800 6.9 4.6 1.9 1.2 19.8
2000 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ 22 22 39.0 .442 .344 .754 4.5 4.4 1.5 1.5 21.1
2001 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ 16 16 43.4 .469 .324 .821 7.3 6.1 1.6 .8 29.4
2002 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ 19 19 43.8 .434 .379 .759 5.8 4.6 1.4 .9 26.6
2003 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ 12 12 44.3 .432 .403 .827 5.1 5.2 1.2 .1 32.1
2004 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ 22 22 44.2 .413 .247 .813 4.7 5.5 1.9 .3 24.5
2006 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ 7 7 44.9 .497 .400 .771 6.3 5.1 1.1 .4 27.9
2007 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ 5 5 43.0 .462 .357 .919 5.2 4.4 1.0 .4 32.8
2008 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ 21 21 41.1 .479 .302 .809 5.7 5.6 1.7 .4 30.1
2009 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ 23 23 40.8 .457 .349 .883 5.3 5.5 1.7 .9 30.2
2010 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ 23 23 40.1 .458 .374 .842 6.0 5.5 1.4 .7 29.2
ᠺᠠᠷᠢᠶᠡᠷ 198 178 39.4 .448 .337 .815 10.2 7.8 1.4 .7 42.5

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠪᠠ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • 5 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ: 2000, 2001, 2002, 2009, 2010
 • NBA ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ: 2008
 • NBA ᠍ ᠦᠨ ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ: 2009,2010
 • 2 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ: 2006, 2007
 • 16 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ: 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
 • ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ
 • 14 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ (1999 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠳ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠠᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ)
 • 4 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ: 2002, 2007, 2009, 2011
 • 1 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠯᠡᠮ᠎ᠡ ᠳᠠᠩᠺ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ: 1997
 • 13 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ NBA ᠍ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ:
 • ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ: 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
 • ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ: 2000, 2001
 • ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ: 1999, 2005
 • 11 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ:
 • ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ: 2000, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
 • ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ: 2001, 2002
 • NBA ᠍ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ: 1997
 • NBA ᠍ ᠦᠨ ᠰᠡᠯᠡᠮ᠎ᠡ ᠳᠠᠩᠺ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ: 1997
 • NBA ᠍ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ:
 • ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ: 2003 (2,461), 2006 (2,832, 7th in NBA history), 2007 (2,430), 2008 (2,323)
 • ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ: 2006 (35.4, 9th in NBA history), 2007 (31.6)
 • ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠳᠡᠯᠲᠡ: 2006 (2,173), 2007 (1,757), 2008 (1,690)
 • ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠳᠡᠯᠲᠡ: 2003 (868), 2006 (978), 2007 (813)
 • ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠳᠡᠯᠲᠡ: 2006 (819), 2007 (768)
 • ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠳᠡᠯᠲᠡ: 2006 (696), 2007 (667)
 • ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠳ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 2 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ: 81 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ (2006 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠣᠷᠣᠨᠲ᠋ᠣ ᠷᠧᠫᠲ᠋ᠣᠷᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ])

NBA ᠍ ᠦᠨ ᠷᠧᠺᠣᠷᠳ᠋ ᠍ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠺᠣᠪᠢ ᠪᠷᠠᠶᠤᠨ ᠳᠤ NBA ᠍ ᠶᠢᠨ 4 ᠷᠧᠺᠣᠷᠳ᠋ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ 5 ᠷᠧᠺᠣᠷᠳ᠋ ᠍ ᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠵᠠᠢ:

 • ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠣᠨᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠡᠯᠲᠡ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ: 12 (2003 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠢᠡᠲᠡᠯ ᠰᠤᠫᠧᠷᠰᠣᠨᠢᠺᠰᠡᠶᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠳ; ᠳᠣᠨᠢᠶᠡᠯ ᠮᠠᠷᠱᠠᠯᠯ ᠮᠥᠨ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ)[6]
 • ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠣᠨᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠡᠯᠲᠡ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ: 8 (2003 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠍ ᠳᠦ ᠸᠠᠰᠢᠩᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠽᠠᠷᠳᠠᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠳ; 6 ᠥᠪᠡᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ).[6]
 • ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠣᠨᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠡᠯᠲᠡ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ: 9 (2003 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠢᠡᠲᠡᠯ ᠰᠤᠫᠧᠷᠰᠣᠨᠢᠺᠰᠡᠶᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠳ; ᠯᠡᠲᠷᠧᠯᠯ ᠰᠫᠷᠧᠸᠧᠯᠯᠪᠧᠨ ᠭᠣᠷᠳᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ).[7]
 • ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠳᠡᠯᠲᠡ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ: 14 (2005 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠍ ᠳᠦ ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠸᠷᠢᠺᠰ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ; 6 ᠥᠪᠡᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ).[8][9]
 • ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠳᠡᠯᠲᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ: 16 (2005 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠍ ᠳᠦ ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠸᠷᠢᠺᠰ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ; 6 ᠥᠪᠡᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ).[8][9]
 • 15000 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ: (27 ᠨᠠᠰᠤ᠂ 136 ᠬᠣᠨᠣᠭ)
 • 20000 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ: (29 ᠨᠠᠰᠤ᠂ 122 ᠬᠣᠨᠣᠭ)[10]
 • ᠰᠡᠯᠡᠮ᠎ᠡ ᠳᠠᠩᠺ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ: (18 ᠨᠠᠰᠤ᠂ 175 ᠬᠣᠨᠣᠭ) 1997 ᠣᠨ᠃
 • NBA ᠍ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ: (1999-2000 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ)[11]
 • ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ: (18 ᠨᠠᠰᠤ᠂ 158 ᠬᠣᠨᠣᠭ)

ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ᠂ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠵᠤ 2008 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺᠣ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 • ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠵᠤ 2007 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 • 1996 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠰᠮᠢᠲ ᠦᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠭᠴᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: ᠺᠣᠪᠢ ᠪᠷᠠᠶᠤᠨ ᠳᠤ


ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠲᠦ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:NBA ᠍ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ MVP {{2012 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ}}

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ