ᠰᠲ᠋ᠠᠮᠪᠤᠯ / ᠢᠰᠲᠠᠨᠪᠤᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠺᠣᠨᠰᠲ᠋ᠠᠨᠲ᠋ᠢᠨᠣᠫᠣᠯᠢ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
{{{ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}</br>

{{{ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}} ᠍ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ</br>ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠲᠦ ᠰᠲ᠋ᠠᠮᠪᠤᠯ ᠵᠢᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ: 41°1′7″N, 28°57′53″E
ᠤᠯᠤᠰ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}
ᠪᠦᠰ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 1}}}
ᠮᠤᠵᠢ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 2}}}
ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 3}}}
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ  
 - ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ {{{ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ}}} km²
ᠥᠨᠳᠥᠷ 100 m
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ  
 - ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ (2007) {{{ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ}}}
 - ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠯ {{{ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ}}}/km²
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ UTC+2
 - ᠵᠤᠨ   UTC+3
ᠱᠤᠤᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ 34010 ᠍ ᠠᠴᠠ 34850 ᠪᠣᠯᠤᠨ 80000 ᠍ ᠠᠴᠠ 81800
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠺᠣᠳ᠋ (+90) 212 (ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ)

(+90) 216 (ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ)

ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ: ᠰᠲ᠋ᠠᠮᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠫᠣᠷᠲᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ

ᠲᠦᠷᠺ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠰᠲᠠᠨᠪᠤᠯ (İstanbul) ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠠᠯᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ ᠰᠲ᠋ᠠᠮᠪᠤᠯ [ɯsˈtambuɫ][1] ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠠᠯᠢᠭᠯᠠᠬᠤᠶᠢᠴᠠ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯ ᠲᠦᠷᠺ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠲᠢᠪᠡᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠭᠡᠨᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 660 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠴᠢ 337 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠺᠣᠨᠰᠲ᠋ᠠᠨᠲ᠋ᠢᠨᠣᠫᠣᠯᠢ (Κωνσταντινούπολις) ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠷᠧᠺ ᠸᠢᠽᠠᠨᠲ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ (395–1204, 1261–1453), XV ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠷᠺ ᠣᠰᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ (1453–1922) ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠺ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠴᠤ (1930), ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠴᠤ (ᠠᠨᠺᠠᠷᠠ ᠳᠤ) ᠠᠯᠠᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠰᠲ᠋ᠠᠮᠪᠤᠯ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠭᠠᠨᠲᠢᠭ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠪᠣᠰᠹᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠍ ᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃

2012 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 11.6 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1985 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠨᠢ United Nations Educational Scientific and Cultural Organization ᠍ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠡᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠲ᠋ᠠᠮᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ
ᠣᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠣᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
330 40 000 1914 909,978
400 200 000 1927 680,857
530 550 000 1935 741,148
545 350 000 1940 793,949
715 300 000 1945 860,558
950 400 000 1950 983,041
1200 250 000 1955 1,268,771
1453 36 000 1960 1,466,535
1477 70 000 1965 1,742,978
1566 600 000 1970 2,132,407
1690 750 000–800 000 1975 2,547,364
1817 500 000 1980 2,772,708
1860 715 000 1985 5,475,982
1885 873,570 1990 6,629,431
1890 874 000 2000 8,803,468
1897 1,059 000 2007 11,372,613
1901 942,900 2010 13,120,596
ᠬᠠᠳᠠᠮᠠᠯ ᠲᠣᠯᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ
ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠰᠲ᠋ᠠᠮᠪᠤᠯ (ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ)
ᠢᠰᠲᠠᠨᠪᠤᠯ (ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ)
ᠺᠣᠨᠰᠲ᠋ᠠᠨᠲ᠋ᠢᠨᠣᠫᠣᠯᠢ (ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ)
ᠠᠩᠭᠯᠢIstanbul / Constantinople
ᠣᠷᠣᠰᠰᠲ᠋ᠠᠮᠪᠤ́ᠯᠠ / ᠺᠣᠨᠰᠲ᠋ᠠᠨᠲ᠋ᠢᠨ ᠠ́ᠫᠣᠯᠢ
ᠲᠦᠷᠺİstanbul / Konstantinopolis
ᠬᠠᠰᠠᠭᠢᠰᠲ᠋ᠠᠩᠪұᠯᠠ᠂ ᠰᠲ᠋ᠠᠩᠪұᠯᠠ
ᠬᠢᠲᠠᠳ伊斯坦堡 (yī sī tǎn bǎo)
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ «ᠰᠲ᠋ᠠᠮᠪᠤᠯ»᠂ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ «ᠢᠰᠲᠠᠨᠪᠤᠯ» ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠦᠷᠺ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠲ᠋ᠠᠮᠪᠤᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠥᠪ᠂[1] ᠲᠦᠷᠺ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠦᠰᠦᠭᠴᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠢᠰᠲᠠᠨᠪᠤᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠥᠪ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. 1.0 1.1 Forvo: Istanbul

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: ᠰᠲ᠋ᠠᠮᠪᠤᠯ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ