ᠺᠢᠶᠠᠪ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠺᠢᠶᠠᠪ ᠬᠣᠲᠠ
ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ
ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠤᠭ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠺᠢᠶᠠᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ (ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ)
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Ukraine.svg ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠺᠢᠶᠠᠪ
ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ (10) ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ 10 ᠷᠠᠶᠣᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 839 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 179 ᠮ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ 2,797,553 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 82.2% - ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ᠂ 21.4% - ᠣᠷᠣᠰ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠺᠢᠶᠡᠪ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ
5 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠢ ᠺᠯᠢᠴᠺᠣ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+2)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ +380 44
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 01000 — 06999
ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ AA / 11, 28
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ kmv.gov.ua (ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ)

ᠺᠢᠶᠠᠪ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠺ ᠤᠢᠪ (ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠺᠢїᠸ) ᠨᠢ ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃ ᠳᠨᠧᠫᠷ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠺᠢᠶᠠᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠥᠪ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠺᠢ᠂ ᠱᠧᠺ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠪᠠ᠂ ᠯᠢᠪᠢᠳᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠺᠢᠶᠠᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠣᠮᠣ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠺ ᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠲᠡᠢ᠃ 5 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠰᠯᠠᠪ ᠍ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ᠂ ᠺᠧᠪ ᠦᠨ ᠷᠦᠰ ᠦᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1240 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠰᠦᠢᠳᠡᠰᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠠᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠯᠢᠲ᠋ᠣᠸ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰᠫᠣᠯᠢᠰᠢᠣᠷᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 19 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠥᠷᠨᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠲᠡᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠵᠡᠢ᠃ 1934 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠶᠢᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠰᠦᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠪᠣᠰᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰᠳ᠋ᠠ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠᠯᠧᠨᠢᠩᠷᠠᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ 1991 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: ᠺᠢїᠸ


http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠺᠢᠶᠠᠪ&oldid=418291》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ