ᠺᠢᠮ ᠶᠣᠨᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ (БНСУ)</td><tr><th style="">ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ</th><td class="" style="">ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠭᠤᠯᠭᠤᠭᠴᠢ</td></tr><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠺᠢᠮ ᠶᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ
2010 ᠣᠨ ᠤ ᠸᠠᠩᠬᠦᠤᠧᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ
2010 ᠣᠨ ᠤ ᠸᠠᠩᠬᠦᠤᠧᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1990 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 (1990-09-05) (28 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ
ᠺᠶᠣᠩᠭᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠫᠦᠴᠢᠨᠢ ᠬᠣᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠠᠯᠲᠠ ᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷ 2010 ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠰᠣᠴᠢ 2014 ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠯᠠᠣᠰ-ᠠᠩᠵᠧᠯᠧᠰ 2009 ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ 2013 ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠲᠤᠷᠢᠨ 2010 ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ 2011 ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋ 2007 ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠭᠶᠲ᠋ᠧᠪᠤᠷᠭ 2008 ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ
</th></tr>

</table> ᠺᠢᠮ ᠶᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ (ᠵᠠᠯᠭᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠯ ᠺᠢᠮ ᠶᠣᠨᠠ; ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠺᠢᠮ ᠶᠣᠩ-ᠠ, ᠺᠢᠮ ᠶᠤᠨ᠎ᠠ, ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 김연아 - ᠺᠢᠮ ᠶᠣᠩ ᠪᠠᠨ; ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Kim Yuna; 1990 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠍ ᠳᠦ ᠺᠶᠣᠩᠭᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠫᠦᠴᠢᠨᠢ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠯᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ (2010), ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠱᠣᠢ (2009, 2013) ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ᠂ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠭᠤᠯᠭᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠲᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢ᠃