ᠺᠢᠮ ᠵᠣᠩ ᠢᠯᠡ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠺᠢᠮ ᠴᠧᠨ ᠢᠷ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠣᠩ ᠢᠯᠡ᠂ 2011 ᠣᠨ

ᠺᠢᠮ ᠵᠣᠩ ᠢᠯᠡ (ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 김정일᠂ 金正日, ᠣᠷᠣᠰ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠺᠢᠮ ᠴᠧᠨ ᠢᠷ, 1941 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 – 2011 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17) ᠨᠢ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠺᠣᠮᠮᠤᠨᠢᠰ ᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦᠴᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1994 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠡᠴᠦᠰᠯᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ