ᠺᠢᠮᠣᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠺᠢᠮᠣᠨ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ:Cimon) (ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 510 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠦᠵᠢ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 451 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠺᠠᠫᠷᠤᠰ ᠲᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠃) ᠠᠹᠢᠨᠢ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠢᠯᠲᠢ ᠳᠤᠡᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨᠰᠠᠭ ᠦᠵᠡᠯ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠫᠠᠷᠲ᠋ ᠍ ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠫᠧᠷᠢᠺᠯᠡᠶᠢᠭ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠫᠧᠷᠰᠡᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠯᠤᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 461 ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠰᠲᠷᠠᠲ᠋ᠧᠭᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠳᠧᠯᠢᠶᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠫᠧᠷᠰ ᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠡᠶᠢᠨ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠹᠢᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠨᠡᠲᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 461 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠫᠧᠷᠢᠺᠯ ᠮᠠᠺᠧᠳᠠᠨ᠂ ᠰᠫᠠᠷᠠᠲᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠬᠠᠨ᠂ 10 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠥᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠫᠧᠷᠰ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠥᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠺᠢᠮᠣᠨ&oldid=384837》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ