ᠺᠢᠫᠴᠠᠺ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠺᠢᠫᠴᠠᠺ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠲᠠᠲᠠᠷ᠂ ᠺᠢᠷᠭᠢᠽ᠂ ᠨᠣᠭᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠢ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨ᠂ ᠲᠦᠺ᠂ ᠲᠦᠺᠮᠧᠨ ᠦ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠺᠢᠫᠴᠠᠺ ᠤᠳ ᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠺᠠᠽᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠺᠢᠫᠴᠠᠺ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠃ᠮᠥᠨ ᠺᠢᠫᠴᠠᠺ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠡᠨ ᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠳ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ᠃ᠲᠡᠳᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ

ᠺᠢᠫᠴᠠᠺ ᠤᠳ 1200 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠮ
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠺᠢᠫᠴᠠᠺ&oldid=418474》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ