ᠺᠠᠽᠠᠨᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<tr class="mergedrow"> <td colspan="2" style="text-align:center" align="center">
ᠺᠠᠽᠠᠨᠢ is located in ᠣᠷᠣᠰ
ᠺᠠᠽᠠᠨᠢ
ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠬᠢ ᠺᠠᠽᠠᠨᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ
</td>

</tr>

{{{ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}</br>
ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ</br>ᠺᠠᠽᠠᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠮ (ᠺᠠᠽᠠᠨᠰᠺ ᠦ ᠺᠷᠧᠮᠯ᠂ ᠺᠠᠽᠠᠨ ᠺᠢᠷᠮәᠨᠧ)</br>
ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠤᠭ
ᠲᠤᠭ
ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ: 55°47′0″N, 49°10′0″E
ᠤᠯᠤᠰ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}
ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 1}}}
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ  
 - ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ {{{ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ}}} km²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ  
 - ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ (2010) {{{ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ}}}
 - ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠯ {{{ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ}}}/km²
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ: www.kzn.ru

ᠺᠠᠽᠠᠨᠢ (ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠺᠠᠽᠠᠨᠢ ; ᠲᠠᠲᠠ᠃ ᠺᠠᠽᠠᠨ) ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ—ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠠᠲᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯᠰᠠᠶᠠᠲᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠢᠵᠢᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ᠂ ᠺᠠᠽᠠᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠷ ᠲᠦ 425.3 км² ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠺᠠᠽᠠᠨ ᠳᠤ 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ 1.16 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠣᠰ ᠲᠤ 8 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨᠢᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠲᠤ 2 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨ (ᠰᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ) ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃[1] ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠣᠰ (48,6 %), ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ (47,6 %) ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠬᠡᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠥᠪᠡᠷ ᠵᠤᠤ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠯ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠨᠥᠬᠦᠳᠡᠭ᠃[2]

ᠨᠡᠷ᠎ᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨᠡᠭᠡᠭᠡ ᠺᠠᠽᠠᠨᠢ, ᠺᠠᠽᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ 2 ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ (ᠨ≠ң), ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ (n≠ng) ᠰᠢᠭ /n/ /ŋ/ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠬᠤᠳᠤᠮ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦ ᠺᠠᠽᠠᠨ (ᠰᠡᠭᠦᠯ «ᠨ» ᠍ ᠲᠡᠢ) ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠢᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠣᠣᠷ ᠣᠷᠣᠰ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠺᠠᠽᠠᠨᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠣᠷᠣᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠰᠠ́ᠨᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷ (ᠠ́=ᠠ) ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠰᠠ ᠪᠠᠨᠨᠢ (ᠮᠣᠩ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠲᠦ ᠬᠠᠰᠠᠨ) ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠺᠠᠽᠠᠨᠢ&oldid=381351》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ