ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠪᠠᠨᠧᠲ᠋ᠢ᠂ ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ
ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ

ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠧᠦ᠋ᠷᠠᠽᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠺᠠᠰᠫ ᠦᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠤᠶᠤ ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠶᠤᠮ᠃

ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ 2 ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ:

ᠶᠡᠬᠡ ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠣᠴᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤ ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠭ ᠷᠦᠦ ᠰᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠺᠠᠰᠫᠢ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠪᠠᠺᠦ᠋ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠫᠠᠷᠠᠯᠧᠯ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 100 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠧᠰᠾᠧᠲ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠡᠬᠡ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠯᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠭᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠺᠣᠯᠬᠢᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠺᠦᠶᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠢ ᠵᠠᠭᠠᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠮᠧᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠲᠷᠠᠨᠰᠺᠠᠸᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ 5,642 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠡᠯᠪᠷᠦ᠋ᠰ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠶᠤᠮ᠃ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠰᠣᠴᠢ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ᠂ ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ ᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

az:Qafqaz bg:ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ cs:Kavkaz cy:Mynyddoedd y Cawcasws da:Kaukasus de:Kaukasus et:Kaukasus en:Caucasus Mountains es:Montañas del Cáucaso eo:Kaŭkazo fa:رشته‌کوه قفقاز ko:캅카스 산맥 hr:Kavkaz id:Pegunungan Kaukasus is:Kákasusfjöll it:Catena del Caucaso he:הרי הקווקז ka:კავკასიონი la:Caucasus lv:Kaukāzs lt:Kaukazo kalnai nl:Kaukasus (gebergte) ja:カフカース山脈 nn:Kaukasus pt:Cordilheira do Cáucaso ro:Munții Caucaz ru:ᠺᠠᠸᠬᠠᠰᠰᠺᠧ ᠭᠣᠷ ᠤ sl:Kavkaz fi:Kaukasus sv:Kaukasus tt:ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ vi:Dãy núi Kavkaz tr:Kafkas Dağları uk:ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ ur:کوہ قفقاز zh:高加索山脉

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ