ᠺᠠᠷᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠫᠠᠷᠹ ᠦᠨ ᠬᠤᠩᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠧᠨᠬᠦᠽᠧᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠠᠯ᠃

ᠺᠠᠷᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ:Carrhae, Battle of) (ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 53 ᠣᠨ) ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠮᠧᠰᠣᠫᠣᠲ᠋ᠠᠮ ᠍ ᠤᠨ ᠫᠠᠷᠹᠢᠢᠴᠤᠳ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ᠃ ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ ᠠᠷᠮᠢ ᠶᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠺᠷᠠᠰᠰ ᠲᠣᠮᠣ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠷᠢᠦᠶᠢᠮᠪᠠᠷ ᠲᠤ ᠍ ᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠦᠯᠢ ᠼᠧᠽᠠᠷᠢᠫᠣᠮᠫᠧᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠡᠩ ᠲᠡᠩᠴᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠯᠧᠭᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ (44,000 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠡᠢ) ᠴᠤ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠴᠥᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠺᠷᠠᠰᠰ ᠫᠠᠷᠹ ᠦᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠰᠤᠷᠧᠨᠢᠢ ᠺᠣᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 10,000 ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭᠲᠡᠢ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠨ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠫᠠᠷᠹᠢᠴᠤᠳ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠡᠢ ,ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠺᠷᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠲᠠ ᠴᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠦᠴᠦ ᠶᠢ ᠪᠥᠰᠡᠯᠡᠨ ᠪᠤᠲᠠ ᠴᠣᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠡ ᠰᠡᠪ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠺᠷᠠᠰ ᠤᠨ ᠦᠬᠦᠯ ᠼᠧᠽᠠᠷᠢ ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠦᠯᠬᠢᠶᠡᠰᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • Weir, William. 50 Battles That Changed the World: The Conflicts That Most Influenced the Course of History. Savage, Md: Barnes and Noble Books. ISBN 0-7607-6609-6. 

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

The only two ancient records of the battle:

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ