ᠺᠠᠷᠯ ᠮᠡᠯᠦᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠺᠠᠷᠯ ᠡᠩᠲᠣᠨᠢ ᠮᠡᠯᠦᠨ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Karl Anthony Malone, 1963 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 ᠍ ᠳᠦ ᠯᠤᠢᠽᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠮᠧᠷᠹᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠣᠱᠣᠢ (1992, 1996) ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ 18 ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ «ᠢᠦᠲ᠋ᠠ ᠵᠠᠽ» ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠩ ᠰᠲ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠨᠲᠣᠢ ᠫᠢᠺ ᠦᠨ ᠷᠣᠯᠯᠣᠣᠷ 1412 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠬᠣᠷᠰᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠯᠤᠢᠽᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠯᠯᠧᠵᠢ ᠶᠢᠨ «ᠯᠤᠢᠽᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠧᠭ» ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 1984 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠯᠦᠨ 1985 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠤᠨ №13 ᠍ ᠪᠠᠷ «ᠢᠦᠲ᠋ᠠ ᠵᠠᠵᠠ ᠳᠤ» ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ NBA ᠍ ᠦᠨ 18 ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ 36 928 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠳᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠡᠷᠢᠮᠪᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ NBA ᠪᠦᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠬᠡᠮᠡᠵᠡᠢ᠃ «ᠯᠠᠣᠰ-ᠠᠩᠵᠧᠯᠧᠰ ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ ᠡᠴᠡ» ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ᠎ᠠ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠷᠠᠳᠪᠠᠯ᠂ 1989-90 ᠣᠨ ᠳᠤ 82 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ 38.1 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲᠤᠨ ᠳᠤ 31.0 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 1987-88 ᠣᠨ ᠳᠤ 82 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ 39.0 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲᠤᠨ ᠳᠤ 12.0 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

NBA ᠍ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:NBA ᠍ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ

ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠨ ᠪᠠᠭ ОТ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ТДМ ШХ% 3 ОШ% ЧШ% ᠰᠠᠮ ᠳᠠᠮ ᠲᠠᠰ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠢᠸ ᠤᠢ ᠳᠧᠵᠢᠷ
1985-86 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 81 76 30.6 .496 .000 .481 8.9 2.9 1.3 0.5 14.9
1986-87 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 82 82 34.8 .512 .000 .598 10.4 1.9 1.3 0.7 21.7
1987-88 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 82 82 39.0 .520 .000 .700 12.0 2.4 1.4 0.6 27.7
1988-89 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 82 82 39.0 .519 .313 .766 10.7 2.7 1.8 0.9 29.1
1989-90 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 82 82 38.1 .562 .372 .762 11.1 2.8 1.5 0.6 31.0
1990-91 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 82 82 40.3 .527 .286 .770 11.8 3.3 1.1 1.0 29.0
1991-92 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 81 81 37.7 .526 .176 .778 11.2 3.0 1.3 0.6 28.0
1992-93 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 82 82 37.8 .552 .200 .740 11.2 3.8 1.5 1.0 27.0
1993-94 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 82 82 40.6 .497 .250 .694 11.5 4.0 1.5 1.5 25.0
1994-95 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 82 82 38.1 .536 .268 .742 10.6 3.5 1.6 1.0 26.7
1995-96 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 82 82 38.0 .519 .400 .723 9.8 4.2 1.7 0.7 25.7
1996-97 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 82 82 36.6 .550 .000 .755 9.9 4.5 1.4 0.6 27.4
1997-98 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 81 81 37.4 .530 .333 .761 10.3 3.9 1.2 0.9 27.0
1998-99 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 49 49 37.4 .493 .000 .788 9.4 4.1 1.3 0.6 23.8
1999-2000 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 82 82 35.9 .509 .250 .797 9.5 3.7 1.0 0.9 25.5
2000-01 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 81 81 35.7 .498 .400 .793 8.3 4.5 1.1 0.8 23.2
2001-02 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 80 80 38.0 .454 .360 .797 8.6 4.3 1.9 0.7 22.4
2002-03 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 81 81 36.2 .462 .214 .763 7.8 4.7 1.7 0.4 20.6
2003-04 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ 42 42 32.7 .483 .000 .747 8.7 3.9 1.2 0.5 13.2
ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ 1476 1471 37.2 .516 .274 .742 10.1 3.6 1.4 0.8 25.0
ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ 12 8 20.3 .542 .725 6.2 1.6 1.0 0.4 12.1

ᠫᠯᠧᠢ ᠣᠹᠹ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠨ ᠪᠠᠭ ОТ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ТДМ ШХ% 3 ОШ% ЧШ% ᠰᠠᠮ ᠳᠠᠮ ᠲᠠᠰ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠢᠸ ᠤᠢ ᠳᠧᠵᠢᠷ
1986 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 4 36.0 .528 .423 7.5 1.0 2.0 .0 21.8
1987 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 5 40.0 .420 .722 9.6 1.2 2.2 .8 20.0
1988 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 11 44.9 .482 .723 11.8 1.5 1.2 .6 29.7
1989 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 3 45.3 .500 .813 16.3 1.3 1.0 .3 30.7
1990 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 5 40.6 .438 .000 .756 10.2 2.2 2.2 1.0 25.2
1991 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 9 9 42.6 .455 .000 .846 13.3 3.2 1.0 1.2 29.7
1992 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 16 16 43.0 .521 .000 .805 11.3 2.6 1.4 1.2 29.1
1993 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 5 5 43.2 .454 .500 .816 10.4 2.0 1.2 .4 24.0
1994 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 16 16 43.9 .467 .000 .738 12.4 3.4 1.4 .8 27.1
1995 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 5 5 43.2 .466 .333 .692 13.2 3.8 1.4 .4 30.2
1996 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 18 18 40.3 .469 .000 .574 10.3 4.4 1.9 .6 26.5
1997 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 20 20 40.8 .435 .500 .720 11.4 2.9 1.4 .8 26.0
1998 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 20 20 39.8 .471 .000 .788 10.9 3.4 1.1 1.0 26.3
1999 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 11 11 41.0 .417 .000 .791 11.3 4.7 1.2 .7 21.8
2000 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 10 10 38.6 .520 1.000 .810 8.9 3.1 .7 .7 27.2
2001 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 5 5 39.8 .405 .500 .796 8.8 3.4 1.0 .8 27.6
2002 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 4 4 40.8 .411 .000 .714 7.5 4.5 .8 .8 20.0
2003 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 5 5 38.2 .405 .000 .732 6.8 4.0 1.6 .4 19.6
2004 ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ 21 21 38.0 .450 .000 .630 8.8 3.4 1.1 .1 11.5
ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ 193 41.0 .463 .162 .736 10.7 3.2 1.3 .7 24.7

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ