ᠺᠠᠷᠯᠠ ᠠᠨᠴᠢᠯᠣᠲ᠋ᠲ᠋ᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠺᠠᠷᠯᠠ ᠠᠨᠴᠢᠯᠣᠲ᠋ᠲ᠋ᠢ
Carlo Ancelotti in Moscow.jpg
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠺᠠᠷᠯᠠ ᠠᠨᠴᠢᠯᠣᠲ᠋ᠲ᠋ᠢ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.80 m (5 ft 11 in)
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠩᠭᠯᠢᠴᠧᠯᠰᠢ (ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ)
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠫᠠᠷᠮᠠ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
1976–1979ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠫᠠᠷᠮᠠ55(13)
1979–1987ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠷᠣᠮᠠ171(12)
1987–1992ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠮᠢᠯᠠᠨ112(10)
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ338(35)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
1980ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ (21 ᠍ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤ)3(0)
1981–1991ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ[1]17(1)
ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳᠤᠳ
1995–1996ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠷᠧᠵᠠᠨᠠ
1996–1998ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠫᠠᠷᠮᠠ
1999–2001ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ
2001–2009ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠮᠢᠯᠠᠨ
2009–ᠠᠩᠭᠯᠢᠴᠧᠯᠰᠢ
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

ᠺᠠᠷᠯᠠ ᠠᠨᠴᠢᠯᠣᠲ᠋ᠲ᠋ᠢ (ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠪᠡᠷ Carlo Ancelotti, 1959 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠍ ᠳᠦ ᠷᠧᠵᠣ-ᠡᠮᠢᠯᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠷᠧᠵᠢᠯᠣ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ 1979-1992 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ 1995 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠳᠣ ᠴᠧᠯᠰᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ[2] ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠨᠴᠢᠯᠣᠲᠳᠲᠢᠭ ᠫᠠᠷᠮᠠᠷᠣᠮᠠᠮᠢᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠺᠠᠷᠯᠧᠲ᠋ᠲ᠋ᠣ, ᠲᠧᠷᠮᠢᠨᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠣᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠨᠴᠢᠯᠣᠲᠳᠲᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠷᠧᠵᠣ-ᠡᠮᠢᠯᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠷᠧᠵᠠᠨᠠ. 1996 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠭ ᠢ «ᠰᠧᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠ» ᠍ ᠳᠦ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠠᠨᠴᠢᠯᠣᠲ᠋ᠲ᠋ᠢ «ᠮᠢᠯᠠᠨ» ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ᠃

ᠲᠡᠷᠡ 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠍ ᠳᠦ ᠴᠧᠯᠰᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠶᠤ 9 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠹᠦᠨᠲ ᠰᠲ᠋ᠧᠷᠯᠢᠨ ᠢᠡᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[3]

ᠺᠠᠷᠯᠠ ᠠᠨᠴᠢᠯᠣᠲ᠋ᠲ᠋ᠢ ᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠣᠩ ᠲᠧᠷᠷᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠨᠢ᠃

ᠪᠤᠰᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2009 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ: "ᠷᠣᠮᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ" ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠦᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠰᠢᠢᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠢᠵᠡ᠎ᠡ᠃

ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

<tr> <th colspan="3">ᠪᠠᠭ</th> <th colspan="2">ᠯᠢᠭᠢ</th> <th colspan="2">ᠴᠣᠮᠣ</th> <th colspan="2">ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ</th> </tr> <tr> <th>ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ</th><th>ᠪᠠᠭ</th><th>ᠯᠢᠭ</th> <th>ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ</th><th>ᠭᠣᠣᠯ</th><th>ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ</th><th>ᠭᠣᠣᠯ</th> <th>ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ</th><th>ᠭᠣᠣᠯ</th> </tr>
ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ

<th colspan="2">ᠯᠢᠭ</th><th colspan="2">ᠺᠣᠫᠫᠠ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠪᠠᠨ</th>

<th colspan="2">ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ</th>

1976–77 ᠫᠠᠷᠮᠠ ᠰᠧᠷᠢᠶ᠎ᠠ C 1 0
1977–78 21 8
1978–79 ᠰᠧᠷᠢᠶ᠎ᠠ C1 33 5
1979–80 ᠷᠣᠮᠠ ᠰᠧᠷᠢᠶ᠎ᠠ A 27 3
1980–81 29 2
1981–82 5 0
1982–83 23 2
1983–84 9 0
1984–85 22 3
1985–86 29 0
1986–87 27 2
1987–88 ᠮᠢᠯᠠᠨ ᠰᠧᠷᠢᠶ᠎ᠠ A 27 2
1988–89 28 2
1989–90 24 3
1990–91 21 1
1991–92 12 2
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 338 35
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 338 35

ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

[4][5]

ᠪᠠᠭ ᠠᠯᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠴ ᠬᠳ ᠬᠣᠵᠢᠯ ᠤᠨᠨ %
ᠷᠧᠵᠠᠨᠠ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 1995 1996 &0000000000000038.00000038 &0000000000000016.00000016 &0000000000000013.00000013 &0000000000000009.0000009 &0000000000000042.11000042.11
ᠫᠠᠷᠮᠠ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 1996 1998 &0000000000000102.000000102 &0000000000000048.00000048 &0000000000000031.00000031 &0000000000000023.00000023 &0000000000000047.06000047.06
ᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 1999 2001 &0000000000000114.000000114 &0000000000000063.00000063 &0000000000000018.00000018 &0000000000000033.00000033 &0000000000000055.26000055.26
ᠮᠢᠯᠠᠨ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 2001 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 2009 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 &0000000000000413.000000413 &0000000000000234.000000234 &0000000000000100.000000100 &0000000000000079.00000079 &0000000000000056.66000056.66
ᠴᠧᠯᠰᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ 2009 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠣᠳᠣ &0000000000000072.00000072 &0000000000000051.00000051 &0000000000000010.00000010 &0000000000000011.00000011 &0000000000000070.83000070.83
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ &0000000000000739.000000739 &0000000000000412.000000412 &0000000000000172.000000172 &0000000000000155.000000155 &0000000000000055.75000055.75
2010 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠍ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ᠃

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠷᠣᠮᠠ
1983
1980, 1981, 1984, 1986
ᠮᠢᠯᠠᠨ
1988, 1992
  • ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠫᠧᠷ ᠴᠣᠮᠣ: 1 </br>
1988
1989, 1990
1989, 1990
1989, 1990
ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ

ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ
1999
ᠮᠢᠯᠠᠨ
2003
2004
  • ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠫᠧᠷ ᠴᠣᠮᠣ: 1 </br>
2004
2003, 2007
2003, 2007
2007
ᠴᠧᠯᠰᠢ
2009–10
2010
  • АХХ ᠍ ᠤ ᠺᠣᠮᠮᠤᠶᠢᠨᠢᠲ᠋ᠢ ᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠳ: 1 </br>
2009

ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠺᠠᠷᠯᠠ ᠠᠨᠴᠢᠯᠣᠲ᠋ᠲ᠋ᠢ»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ