ᠺᠠᠷᠢᠮ ᠮᠠᠰᠢᠮᠣᠸ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠺᠠᠷᠢᠮ ᠮᠠᠰᠢᠮᠣᠸ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠺәᠷіᠮ Қᠠᠵ ᠤᠮқᠠᠨұᠯ ᠤ ᠮәᠰіᠮᠣᠪ
ᠺᠠᠷᠢ́ᠮ ᠺᠠᠵᠢᠮᠺᠠ́ᠨᠣᠸᠢᠴ ᠮᠠᠰᠢ́ᠮᠣᠪ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1965 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 (1965-06-15) (54 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦᠬᠠᠰᠠᠭᠼᠧᠯᠢᠨᠣᠭᠷᠠᠳ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠰᠠᠭ (БНХасУ)
ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦᠴᠢᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢ

ᠺᠠᠷᠢᠮ ᠮᠠᠰᠢᠮᠣᠸ (ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠺәᠷіᠮ Қᠠᠵ ᠤᠮқᠠᠨұᠯ ᠤ ᠮәᠰіᠮᠣᠪ) ᠭᠡᠵᠦ 1965 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠼᠧᠯᠢᠨᠣᠭᠷᠠᠳᠠᠳᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ᠂ 2007—2012 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ᠂ 2014 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠤᠷ ᠣᠲ᠋ᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠃

ᠺᠠᠷᠢᠮ ᠮᠠᠰᠢᠮᠣᠸ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠲᠤ ᠰᠤᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠰᠠᠭᠣᠷᠣᠰᠬᠢᠲᠠᠳᠠᠷᠠᠪ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠡᠢ᠃ 1991 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 2000—2001 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠮ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠳ᠂ 2001—2003 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠳᠡᠬᠦ᠂ 2003—2006 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 2012—2014 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠳ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ
ᠳᠠᠨᠢᠶᠠᠯ ᠠᠬᠠᠮᠧᠲ᠋ᠣᠪ
ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ
2007–2012
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ
ᠰᠧᠷᠢᠺ ᠠᠬᠠᠮᠧᠲ᠋ᠣᠪ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ
ᠰᠧᠷᠢᠺ ᠠᠬᠠᠮᠧᠲ᠋ᠣᠪ
ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ
2014 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ
ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠭᠴᠢ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ